TỈnh kon tum độc lập Tự do Hạnh phúctải về 2.98 Mb.
trang19/39
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.98 Mb.
#21337
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   39

45. Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá, dịch vụ thông thường.

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Sau khi nhận đủ các loại giấy tờ quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và vào Sổ tiếp nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo và nêu rõ lý do.Cách thức thực hiện:

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở tại.

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

(1). Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD);

(2). Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo;

(3). Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá;

(4). Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộThời gian giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở VHTT&DL.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Kết quả:

Cá nhân, tổ chức.

Lệ phí:

f) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000 đồng/1cái.

(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000 đồng/1giấy phép).

g) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên băng rôn (bao gồm cả băng rôn dọc và băng rôn ngang): 50.000 đồng/1cái.

(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000 đồng/1giấy phép).Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

Không.

Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16/11/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. - Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ.

- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 giữa Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.

- Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………..

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tên tổ chức, cá nhân ……………………………………………………………………...

Địa chỉ:............................................................................................................………………..

Điện thoại.................; Fax: .............................................................................……………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số............. ngày......tháng... năm.......cơ quan cấp..............

2. Họ và tên người chịu trách nhiệm………………………………………….……………

Chức vụ………………………………………………………Chứng minh thư nhân dân số…………do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ….………………………

Địa chỉ thường trú……………………………………………………………………………

Điện thoại.................; Fax: ............................................................................………………

Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm………………………………………

Trên phương tiện………………………………Địa điểm……………………..……………

Kích thước……………Số lượng………. Thời hạn thực hiện quảng cáo……...……………

- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;

- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.

.................ngày..........tháng.........năm...........

Đại diện tổ chức, cá nhân

Ký tên đối với cá nhân

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ

chức danh đối với tổ chức)

46. Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế Bao gồm: vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do các cơ quan của Bộ Y tế cấp Giấy tiếp nhận).
Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Sau khi nhận đủ các loại giấy tờ quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và vào Sổ tiếp nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở VHTT&DL tiến hành phân loại hồ sơ và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các loại giấy tờ có liên quan và văn bản đề nghị thoả thuận đến Sở Xây dựng.

- Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có Biên nhận hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ trên, Sở Xây dựng tiến hành thẩm tra hồ sơ nhưng không trực tiếp cấp Giấy phép xây dựng mà có văn bản trả lời cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp giấy phép. Các nội dung chấp thuận được thể hiện trong giấy phép do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản cho Sở VHTT&DL và nêu rõ lý do. Sau khi nhận được văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Sở VHTT&DL cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.

Cách thức thực hiện:

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở VHTT&DL sở tại.
Thành phần,

số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

(1). Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD);

(2). Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo;

(3). Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản);

(4). Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của các cơ quan thuộc Bộ Y tế (được quy định tại điểm a

hoản 2 Mục III Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BVHTT-BYT ngày 12/01/2004 của Bộ Văn hoá- Thông tin và Bộ Y tế. với quy định cụ thể sau:

+ Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV-AIDS tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo về vắc-xin, sinh phẩm y tế, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

+ Cục Quản lý dược Việt Nam AIDS tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo về thuốc dùng cho người;

+ Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo đối với các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm do Cục tiếp nhận tiếp nhận công bố chất lượng, cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm;

(5). Các loại giấy tờ để phục vụ việc xin văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng, bao gồm:

- Bản sao có công chứng một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo; trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước thì phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước;

- Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


Thời gian giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở VHTT&DL.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng.

Kết quả:

Giấy phép.
Lệ phí:

- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên: 600.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô.

- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô.

- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô.

- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô.

- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2: 100.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 giữa Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông).
Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

Không.
Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16/11/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Có hiệu lực từ ngày 01/05/2002.

- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo. Có hiệu lực từ ngày 04/4/2003.

- Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính.

- Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BVHTT-BYT ngày 12/01/2004 hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế.

- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 giữa Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




Số: …………..

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tên tổ chức, cá nhân ……………………………………………………………………..

Địa chỉ:............................................................................................................………………

Điện thoại.................; Fax: .............................................................................………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số............. ngày......tháng... năm.......cơ quan cấp...................

2. Họ và tên người chịu trách nhiệm………………………………………….……………

Chức vụ………………………………………………………Chứng minh thư nhân dân số…………do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ….………………………

Địa chỉ thường trú……………………………………………………………………………

Điện thoại.................; Fax: ............................................................................……………….

Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm………………………………………

Trên phương tiện………………………………Địa điểm……………………..……………

Kích thước……………Số lượng………. Thời hạn thực hiện quảng cáo……...……………

- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;

- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.

.................ngày..........tháng.........năm...........

Đại diện tổ chức, cá nhân

Ký tên đối với cá nhân

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ

chức danh đối với tổ chức)

47. Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế Bao gồm: vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do các cơ quan của Bộ Y tế cấp Giấy tiếp nhận).

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Sau khi nhận đủ các loại giấy tờ quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và vào Sổ tiếp nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo và nêu rõ lý do.Cách thức thực hiện:

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở tại.

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

(1). Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD);

(2). Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo;

(3). Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản);

(4). Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của các cơ quan thuộc Bộ Y tế (được quy định tại điểm a khoản 2 Mục III Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BVHTT-BYT ngày 12/01/2004 của Bộ Văn hoá- Thông tin và Bộ Y tế. với quy định cụ thể sau:

+ Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV-AIDS tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo về vắc-xin, sinh phẩm y tế, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

+ Cục Quản lý dược Việt Nam AIDS tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo về thuốc dùng cho người;

+ Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo đối với các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm do Cục tiếp nhận tiếp nhận công bố chất lượng, cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Thời gian giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Kết quả:

Giấy phép.

Lệ phí:

- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quan, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000 đồng/1cái.

- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên băng rôn (bao gồm cả băng rôn dọc và băng rôn ngang): 50.000 đồng/1cái.

(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000 đồng/1giấy phép).


Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 giữa Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông).

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

Không quy định.

Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh Quảng cáo số 39/20001/PL-UBTVQH10 ngày 16/11/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Có hiệu lực từ ngày 01/05/2002.

- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo. Có hiệu lực từ ngày 04/4/2003.

- Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BVHTT-BYT ngày 12/01/2004 hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế. Có hiệu lực từ ngày 10/2/2004.

- Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính. Có hiệu lực từ ngày 15/8/2009.

- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 giữa Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông. Có hiệu lực từ ngày 22/4/2007.
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………..


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………………………………...

Địa chỉ:............................................................................................................……………

Điện thoại.................; Fax: .............................................................................……………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số............. ngày......tháng... năm.......cơ quan cấp...................

2. Họ và tên người chịu trách nhiệm………………………………………….…………

Chức vụ………………………………………………………Chứng minh thư nhân dân số…………do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ….……………………

Địa chỉ thường trú…………………………………………………………………………

Điện thoại.................; Fax: ............................................................................……………

Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm……………………………………

Trên phương tiện………………………………Địa điểm……………………..………….

Kích thước……………Số lượng………. Thời hạn thực hiện quảng cáo……...…………

- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;

- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.

.................ngày..........tháng.........năm...........

Đại diện tổ chức, cá nhân

Ký tên đối với cá nhân

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ

chức danh đối với tổ chức)


Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 2.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   39
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương