TỈnh kon tum độc lập Tự do Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CÔNG DIỄNtải về 2.98 Mb.
trang10/39
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.98 Mb.
#21337
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   39

………….., ngày…… tháng……. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CÔNG DIỄNKính gửi:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(đối với các đơn vị thuộc Trung ương)

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...


(đối với các đơn vị thuộc địa phương và các đơn vị ngoài công lập)


(Đơn vị)...…… đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...) cấp giấy phép công diễn:

1. Tên chương trình:......................................................................................

2. Nội dung chương trình:……………….…………………...…………….

3. Thời lượng chương trình (số phút):...........................................................

4. Người chịu trách nhiệm chương trình:......................................................

5. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm..................

6. Địa điểm:...................................................................................................

7. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật và các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

28. Thủ tục hành chính: Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đăng ký hoạt động.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam muốn tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đăng ký hoạt động phải gửi văn bản thông báo thời gian và nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi đặt địa điểm hoạt động. Thời gian gửi thông báo ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tổ chức biểu diễn theo lịch. 

Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện:

Gửi văn bản thông báo trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Văn bản thông báo ghi rõ thời gian và nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Thời gian giải quyết:

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Kết quả:

Văn bản chấp thuận.

Lệ phí:

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không.

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

Không.

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

- Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc ban hành "Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

29. Thủ tục hành chính: CÊp phÐp ph¸t hµnh b¨ng, ®Üa ca nh¹c, s©n khÊu cho c¸c ®¬n vÞ thuéc ®Þa ph­¬ng.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang (sau đây gọi chung là tổ chức) ở địa phương muốn sản xuất, phát hành băng, đĩa phải gửi đơn xin phép đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở tại.

Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét cấp giấy phép. Trường hợp không cấp phép phải trả lời cho đơn vị xin phép bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện:

Nộp đơn trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu (Mẫu 7 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Thời gian giải quyết:

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Kết quả:

Giấy phép.

Lệ phí:

- Chương trình ca nhạc, sân khấu ghi trên băng đĩa: 70.000 đồng/block (Một block có độ dài thời gian là 15 phút).

- Chương trình ca nhạc ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc: 700.000đồng/chương trình.

- Chương trình ca nhạc ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác ghi trên 50 bài hát, bản nhạc: 700.000đồng/chương trình + mức phí tăng thêm là 10.000/ 01 bài hát, bản nhạc.

(Tổng mức phí không quá 2.000.000/một chương trình);

- Chương trình ca nhạc bổ sung mới vào chương trình ca nhạc đã được thẩm định ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác: 10.000đồng/một bài hát hoặc bản nhạc được bổ sung mới.

(Tổng mức phí không quá 2.000.000/một chương trình ca nhạc bổ sung mới).Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu (Mẫu 7 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011).

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

(1) Tổ chức sản xuất, phát hành băng, đĩa nhằm mục đích kinh doanh phải có đăng ký kinh doanh sản xuất băng, đĩa (đối với tổ chức kinh tế);

(2) Tổ chức sản xuất, phát hành băng, đĩa nhằm mục đích kinh doanh phải có chức năng sản xuất băng, đĩa do cơ quan chủ quản quy định (đối với tổ chức khác có cơ quan chủ quản);

(3) Tổ chức sản xuất, phát hành băng, đĩa nhằm mục đích kinh doanh phải có người biên tập đủ trình độ chính trị, nghiệp vụ theo chức danh, tiêu chuẩn biên tập viên.


Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT ngày 05/8/1999 ban hành Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc sân khấu.

- Quyết định số 37/2005/QĐ-BTC ngày 22/6/2005 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 2.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   39
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương