TỈnh đẮk nông số: /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích10.71 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK NÔNG


Số: /QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đăk Nông, ngày tháng 01 năm 2013

DỰ THẢO


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh phụ lục kèm theo Quyết định số 1372/QĐ-UBND,

ngày 24/10/2012 của UBND tỉnh Đắk NôngUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-UBND, ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng đô thị Gia Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-UBND, ngày 25/11/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh mục I của Phụ lục kèm theo Quyết định số 1700/QĐ-UBND, ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh Phụ lục kèm theo Quyết định số 1875/QĐ-UBND, ngày 25/11/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông

Căn cứ Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 24/10/2012, của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh phụ lục kèm theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 11/TTr-SKH, ngày 09/01/2013 về việc điều chỉnh phụ lục kèm theo Quyết định số 1372/QĐ-UBND, ngày 24/10/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh phụ lục kèm theo Quyết định số 1372/QĐ-UBND, ngày 24/10/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông như phụ biểu đính kèm.

Các nội dung khác thực hiện đúng theo 1700/QĐ-UBND, ngày 04/11/2011, Quyết định số 1875/QĐ-UBND, ngày 25/11/2011, Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 và Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông.Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban quản lý Phát triển khu đô thị mới và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: TC, KHĐT;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Các thành viên UBND tỉnh;

- Các Phó CVP UBND tỉnh;- Lưu VT-KHTH (Th).

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương