TÌnh hìNH, KẾt quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp cơ SỞ NĂM 2014tải về 2.08 Mb.
trang5/15
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích2.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

DHH2014-01-60

Phân tích dòng vật chất của Nitơ, Phốt pho trong chất thải sinh hoạt ở thành phố Huế và đề xuất giải pháp quản lý

TS. Trương Quý Tùng

Cơ quan Đại học Huế50/25

2014-2015

Mục tiêu: Đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát ô nhiễm nước nói riêng và quản lý bền vững môi trường nói chung trên cơ sở nghiên cứu thực nghiệm và mô hình để định tính, định lượng các dòng thải chính chứa N, P.

Nội dung chính:

Đặc trưng các nguồn thải chứa N, P ở thành phố Huế

Đánh giá tải lượng thải N, P trong chất thải ở thành phố Huế

Thiết lập mô hình dòng N, P trong chất thải ở thành phố Huế

Đề xuất giải pháp quản lý bền vững N, P trong chất thải tại thành phố Huế.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 1

Số thạc sỹ đào tạo: 1

Báo cáo phân tích thể hiện kết quả xác định định tính và định lượng các quá trình chủ chốt phát thải N, P.

Bản kiến nghị đề xuất các giải pháp kiểm soát ô nhiễm chất dinh dưỡng ở thành phố Huế.Đặc trưng các nguồn thải chứa N, P ở thành phố Huế

1. Kiểm kê các nguồn chất thải có chứa N, P trên địa bàn

2. Thành phần, tính chất các nguồn nước thải có chứa N, P

3. Thành phần, tính chất chất thải rắn hữu cơ, chất thải gia súc gia cầm và chất thải người- Đánh giá tải lượng thải N, P trong chất thải ở thành phố Huế

- Thiết lập mô hình dòng N, P trong chất thải ở thành phố Huế

- Đề xuất giải pháp quản lý bền vững N, P trong chất thải tại thành phố Huế

+ Số báo đăng trong nước: 1

+ Số cử nhân đào tạo: 1


Để đề tài nghiệm thu đúng theo thời gian đăng ký, đề nghị cấp đủ kinh phí và đúng theo kế hoạch đầu năm 2015DHH2014-01-61

Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp sử dụng đất hợp lý

ThS. Trương Đình Trọng

Trường ĐHKH50/25

2014-2015

Nội dung chính:

Phân tích các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực nghiên cứu.

Phân tích đặc điểm tài nguyên đất, hiện trạng sử dụng đất khu vực nghiên cứu.

Xác định diện tích đất, loại hình sử dụng đất bị ảnh hưởng theo kịch bản biến đổi khí hậu do nước biển dâng.

Phân tích, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất, bao gồm: những vùng có nguy cơ ngập lụt, hạn hán và nhiễm mặn, hoang hoá đất… ở khu vực nghiên cứu.

Xây dựng các bản đồ chuyên đề liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất ở khu vực nghiên cứu: bản đồ diện tích đất liền bị ngập, bản đồ các loại hình sử dụng đất bị ảnh hưởng, bản đồ các vùng đất bị khô hạn và hoang hóa,…

Phân vùng mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất ở khu vực nghiên cứu.

Đề xuất các mô hình sử dụng đất thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 1

Bộ dữ liệu bản đồ chuyên đề về tác động của biến đổi khí hậu đến đất đai ở vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế được xây dựng ở tỷ lệ 1/25.000.* Nội dung 1: Phân tích các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực nghiên cứu:

* Nội dung 2: Phân tích đặc điểm tài nguyên đất, hiện trạng sử dụng đất khu vực nghiên cứu:

* Nội dung 3: Phân tích kịch bản biến đổi khí hậu ở khu vực nghiên cứu:

* Nội dung 4:  Phân tích, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất, bao gồm: những vùng có nguy cơ ngập lụt, hạn hán và nhiễm mặn, hoang hoá đất… ở khu vực nghiên cứu:* Nội dung 5: Xây dựng các bản đồ chuyên đề liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất ở khu vực nghiên cứu: bản đồ diện tích đất liền bị ngập, bản đồ các loại hình sử dụng đất bị ảnh hưởng, bản đồ các vùng đất bị khô hạn và hoang hóa,…:

* Nội dung 6:  Phân vùng mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất ở khu vực nghiên cứu:

* Nội dung 7: Đề xuất các mô hình sử dụng đất thích ứng với biến đổi khí hậu:

* Nội dung 8:  Đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất:Để đề tài nghiệm thu đúng theo thời gian đăng ký, đề nghị cấp đủ kinh phí và đúng theo kế hoạch đầu năm 2015DHH2014-01-62

Khảo sát sự lan truyền ánh sáng trong 1 số tinh thể quang tử 2D bằng phương pháp FDTD

TS. Lê Quý Thông

Trường ĐHKH40/20

2014-2015

Nội dung chính:

Khảo sát cấu trúc, tính chất của tinh thể quang tử 2D với một số kiểu mạng như hình vuông, tam giác, lục giác, đặc biệt chú ý đến tính chất lan truyền ánh sáng trong các tinh thể này. Giới thiệu phương pháp mô phỏng FDTD khi nghiên cứu tính chất của sóng điện từ và thiết lập các công thức mô phỏng cho bài toán lan truyền ánh sáng trong thinh thể quang tử 2D.

Sử dụng một số ngôn ngữ giải tích như Mathlab, Mathematica để tính hệ số truyền qua đối với một số loại tinh thể quang tử cụ thể và so sánh với dữ liệu thực nghiệm để đánh giá độ chính xác của phương pháp sử dụng.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 2

Số thạc sỹ đào tạo: 1

Chương trình mô phỏng, tính số, vẽ đồ thị mô tả tính chất lan truyền ánh sáng qua tinh thể quang tử 2D


- Sử dụng một số ngôn ngữ giải tích như Mathlab, Mathematica để tính hệ số truyền qua đối với một số loại tinh thể quang tử cụ thể.


Khảo sát cấu trúc, tính chất của tinh thể quang tử 2D với một số kiểu mạng như hình vuông, tam giác, lục giác, đặc biệt chú ý đến tính chất lan truyền ánh sáng trong các tinh thể này. Giới thiệu phương pháp mô phỏng FDTD khi nghiên cứu tính chất của sóng điện từ và thiết lập các công thức mô phỏng cho bài toán lan truyền ánh sáng trong thinh thể quang tử 2D. Tính số hệ số truyền qua của sóng sáng và so sánh với dữ liệu thực nghiệm để đánh giá độ chính xác của phương pháp sử dụng

Để đề tài nghiệm thu đúng theo thời gian đăng ký, đề nghị cấp đủ kinh phí và đúng theo kế hoạch đầu năm 2015DHH2014-01-63

Các khuynh hướng trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Philipines và Indonesia từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX

PGS.TS Nguyễn Văn Tận

Trường ĐHKH40/20

2014-2015

Nội dung chính:

Phân tích bối cảnh quốc tế và khu vực trong những năm cuối thế kỷ XIX.

Trình bày các khuynh hướng đấu tranh trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Philipines và Indonesia.

Rút ra những nhận xét, đánh giá về phong trào đấu tranh giành độc lập ở hai nước trên.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 1

Số thạc sỹ đào tạo: 1
-  Làm rõ được hai khuynh hướng  trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Philipines và Indonexia .

-  Giúp chúng ta nhận diện được những điểm tương đồng và dị biệt trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở hai nước này.Nội dung:

Bối cảnh quốc tế và khu vực và tình hình Philippines, Indonesia  trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX- Chương 2: Các khuynh hướng đấu tranh trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Philipines và  Indonesia

- Chương 3: Một vài  nhận xét, đánh giá về phong trào đấu tranh giành độc lập ở Philippines và Indonesia

+ Số báo đăng trong nước: 1

+ Số cử nhân đào tạo: 1
Để đề tài nghiệm thu đúng theo thời gian đăng ký, đề nghị cấp đủ kinh phí và đúng theo kế hoạch đầu năm 2015DHH2014-01-64

Biến đổi văn hóa xã hội và đời sống đô thị trong quá trình đô thị hóa ở Huế (1975-2012)

ThS. Nguyễn Quang Trung Tiến

Trường ĐHKH40/20

2014-2015

Nội dung chính:

Sơ lược quá trình hình thành đô thị, tình hình văn hóa xã hội và đời sống đô thị Huế trước 1975.

Tổ chức hành chính và diện mạo đô thị Huế từ 1975 đến 2012.

Quá trình biến đổi văn hóa xã hội và đời sống ở đô thị Huế từ 1975 đến 2012.

Tác động của sự biến đổi văn hóa xã hội và đời sống ở đô thị Huế và những vấn đề đặt ra.

.Giải pháp và định hướng bảo tồn, phát huy giá trị tích cực trong văn hóa xã hội và đời sống ở đô thị Huế.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 1


I. Sơ lược quá trình hình thành đô thị, tình hình văn hóa xã hội và đời sống đô thị Huế trước 1975

II. Đô thị hóa ở Huế từ 1975 đến 2012

III. Sự biến đổi văn hóa xã hội và đời sống ở đô thị Huế từ 1975 đến 2012

IV. Tác động của sự biến đổi, những vấn đề đặt ra và định hướng bảo tồn, phát huy giá trị tích cực và hạn chế mặt tiêu cực trong văn hóa xã hội và đời sống ở đô thị Huế

+ Số báo đăng trong nước: 1

+ Số cử nhân đào tạo: 1
Để đề tài nghiệm thu đúng theo thời gian đăng ký, đề nghị cấp đủ kinh phí và đúng theo kế hoạch đầu năm 2015DHH2014-01-65

Vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Thừa Thiên Huế trong quá trình đổi mới và hội nhập

ThS. Trần Thị Hồng Minh

Trường ĐHKH40/20

2014-2015

Nội dung chính:

Khái niệm bảo tồn di sản văn hóa; quan niệm bảo tồn di sản văn hóa của Unessco, của Đảng và Nhà nước ta;

Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. Thực trạng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Huế.

Các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển: ưu điểm nhược điểm của việc bảo tồn văn hóa phi vật thể; những nguyên tắc chung, các nhóm giải pháp kiến nghị.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 1


- Làm rõ cơ sở lý luận của việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Thừa Thiên Huế trong đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

- Làm rõ thực trạng và chỉ ra những nguy cơ, thách thức của công cuộc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể ở Thừa Thiên Huế trong bối cảnh mới.

- Làm rõ các nguyên tắc, phương hướng và đề xuất các giải pháp kiến nghị nâng cao hiệu quả của việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển.

- Chương 1: Cơ sở lý luận của bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.


Chương 2: Thực trạng và các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Thừa Thiên Huế nhằm quá trình đổi mới và hội nhập.

+ Số báo đăng trong nước: 1

+ Số cử nhân đào tạo: 1


Để đề tài nghiệm thu đúng theo thời gian đăng ký, đề nghị cấp đủ kinh phí và đúng theo kế hoạch đầu năm 2015DHH2014-01-66

Nghiên cứu địa danh tự nhiên và địa danh làng xã ven biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế phục vụ quảng bá và phát triển du lịch

PGS.TS Hoàng Tất Thắng

Trường ĐHKH40/20

2014-2015

Nội dung chính:

Nghiên cứu hệ thống địa danh tự nhiên và địa danh làng xã ven biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, đặc biệt chú trọng đến các địa danh có giá trị du lịch hiện thực và tiềm năng.

Nghiên cứu và miêu tả đầy đủ các thông số của địa danh, cả các thông số đồng đại lẫn thông số lịch đại.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 2

Số thạc sĩ đào tạo: 1Tổng quan về địa danh và địa danh tự nhiên, địa danh làng xã ở Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế


Phần B    Hệ thống địa danh tự nhiên và địa danh làng xã ven biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế (Chỉ miêu tả những địa danh có giá trị về văn hóa, lịch sử và danh thắng)

I. Hệ thống địa danh tự nhiên (sắp xếp dưới dạng từ điển)

2. Hệ thống địa danh làng xã (sắp xếp dưới dạng từ điển)

- Kết luận: đề xuất hướng sử dụng địa danh và cách đặt địa danh 

+ Số báo đăng trong nước: 1

+ Số cử nhân đào tạo: 1
Để đề tài nghiệm thu đúng theo thời gian đăng ký, đề nghị cấp đủ kinh phí và đúng theo kế hoạch đầu năm 2015DHH2014-01-67

Đặc điểm của tiếng địa phương Quảng Bình và Quảng Trị

TS. Từ Thu Mai

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị40/20

2014-2015

Nội dung chính:

Thu thập cứ liệu để biên soạn sách tham khảo"Giảng nghĩa từ ngữ địa phương Quảng Bình và Quảng Trị"

Tìm hiểu những vấn đề có liên quan đến địa bàn hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.

Điền dã, thu thập, thống kê, phân loại cứ liệu tiếng địa phương trên địa bàn hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Phân tích cứ liệu thực tế về tiếng địa phương đã thu thập được.

Khái quát những đặc điểm về ngôn ngữ, văn hóa và của mối quan hệ giữa ngôn ngữ với văn hóa trong tiếng địa phương Quảng Bình, Quảng Trị.

Tập hợp cứ liệu để chuẩn bị cho việc viết tài liệu tham khảo "Đặc điểm của tiếng Quảng Bình và Quảng Trị" dùng cho việc nghiên cứu, dạy học môn Phương ngữ học trong đào tạo sinh viên ngành Ngôn ngữ học, bậc đại học, cao học và cho việc viết sách tham khảo "Giảng nghĩa từ ngữ địa phương Quảng Bình, Quảng Trị

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 1


Viết xong phần mở đầu & chương 1;

Đang tiếp tục điền dã, nhập và thống kê cứ liệu để viết các chương 2&3Thống kê cứ liệu và tiếp tục hoàn thành chương 2, 3 để được nghiệm thu vào cuối năm 2015

- Đề tài thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu;

- Đề nghị được tiếp tục cấp kinh phí đủ trong năm 2014.

DHH2014-01-68

Thế giới nghệ thuật tiểu thuyết Giả Bình Ao

ThS. Đỗ Thu Thủy

Trường ĐHKH40/20

2014-2015

Nội dung chính:

Thi pháp nhân vật tiểu thuyết Giả Bình Ao.

Không gian và thời gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Giả Bình Ao.

Cốt truyện nghệ thuật trong tiểu thuyết Giả Bình Ao.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 2


Chương 1. Thi pháp nhân vật tiểu thuyết Giả Bình Ao

Chương 2. Không gian và thời gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Giả Bình Ao

Để đề tài nghiệm thu đúng theo thời gian đăng ký, đề nghị cấp đủ kinh phí và đúng theo kế hoạch đầu năm 2015DHH2014-01-69

Đánh giá thực trạng quy hoạch xây dựng khu đô thị mới An Vân Dương (Khu A) và Bắc Hương Sơ tỉnh Thừa Thiên Huế

TS. Trần Đình Hiếu

Trường ĐHKH
50/25

2014-2015

Nội dung chính:

Tiếp cận, phân tích trên bản đồ quy hoạch tại địa bàn nghiên cứu

Khảo sát, phân tích trên hiện trang quy hoạch đang triển khai ở địa bàn nghiên cứu

Điều tra lấy ý kiến cơ quan quản lý, nghiên cứu và người dân tại địa bàn nghiên cứu

Áp dụng phương pháp chuyên ngành để đánh giá được thực trạng quy hoạch xây dựng ở địa bàn nghiên cứu theo các vấn đề trong quy hoạch xây dựng đô thị

Áp dụng quy chuẩn quy hoạch xây dựng hiện hành của Việt Nam và một số nước tiên tiến trên thế giới cũng như điều kiện địa phương trong việc đề xuất các giải pháp khắc phục tại địa bàn nghiên cứu.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 1

Bản đồ thực trạng quy hoạch xây dựng đô thị tại địa bàn nghiên cứu Bản vẽ mô hình về môi trường và kiến trúc-Các vấn đề chung về nghiên cứu

- Tình hình chung về quy hoạch, xây dựng (QH-XD) và phát triển các khu đô thị mớiĐánh giá về hiện trạng các mặt quy hoạch và phát triển đô thị mới tại nơi nghiên cứu

-Đánh giá hiện trạng quy hoạch và phát triển các khu đô thị mới của thành phố Huế

-Đánh giá hiện trạng quy hoạch sử dụng đất tạ khu đô thị mới An Vân Dương và Hương Sơ

-Đánh giá hiện trạng quy hoạch cảnh quan đô thị, công trình kiến trúc và môi trường đô thị tại 2 khu đô thị mới An Vân Dương và Hương Sơ

Các cơ sở khoa học và giải pháp khắc phục

-Tiêu chuẩn và các cơ sở khoa học khác trong quy hoạch phát triển đô thị

-Các đánh giá về mức độ quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ), công trình kiến trúc và môi trường cảnh quan đô thị tại nơi nghiên cứu

-Đề xuất giải pháp khắc phục về QHSDĐ, không gian công trình kiến trúc và môi trường sống trong đô thị tại nơi nghiên cứu 

Kết luận và Kiến nghị

+ Số báo đăng trong nước: 1

+ Số cử nhân đào tạo: 1


Để đề tài nghiệm thu đúng theo thời gian đăng ký, đề nghị cấp đủ kinh phí và đúng theo kế hoạch đầu năm 2015DHH2014-01-70

Nghiên cứu tổng hợp một số loại chất màu dùng trong gốm sứ trên nền Spinel MgAl2O4

TS. Trần Ngọc Tuyền

Trường ĐHKH50/25

2014-2015

Nội dung chính:

Nghiên cứu các điều kiện thích hợp để tổng hợp chất nền spinel MgAl2O4

Nghiên cứu tổng hợp các loại chất màu xanh dương CoxMg1-xAl2O4, xanh ngọc CuxMg1-xAl2O4 và màu nâu MgCr2xAl2-2xO4 trên nền spinel MgAl2O4

Xác định các đặc trưng của sản phẩm chất màu

Đánh giá khả năng sử dụng của chất màu trong thực tế

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 1

Số thạc sỹ đào tạo: 1- Nghiên cứu các điều kiện thích hợp để tổng hợp chất nền spinel MgAl2O4

Khảo sát ảnh hưởng của phương pháp chuẩn bị phối liệu (gốm truyền thống, đồng kết tủa, precursor), thời gian nghiền, nhiệt độ nung, thời gian lưu, chất khoáng hoá… đến quá trình tạo pha tinh thể chất nền spinel MgAl2O4-Nghiên cứu tổng hợp một số loại chất màu xanh CoxMg1-xAl2O4, CuxMg1-xAl2O4 và chất màu nâu NixMg1-xAl2O4, MgCr2xAl2-2xO4 trên nền spinel MgAl2O4

-Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ thay thế các ion Mg2+ và Al3+ bằng các ion mang màu Co2+, Ni2+, Cu2+, Cr3+ đến màu sắc của sản phẩm-Xác định các đặc trưng của sản phẩm chất màu

Xác định cường độ màu, độ bền nhiệt, thành phần pha, thông số mạng lưới của các sản phẩm chất màu

-Đánh giá khả năng sử dụng của chất màu trong thực tế

Sử dụng các chất màu tổng hợp tráng men trên dây chuyền sản xuất gạch ốp lát tại nhà máy gạch men Hucera, so sánh với chất màu nhập ngoại đang sử dụng hiện nay tại nhà máy.

+ Số báo đăng trong nước: 2

+ Số cử nhân đào tạo: 1

+ Số thạc sỹ đào tạo: 1

Sản phẩm chất màu thu được phải bền màu ở nhiệt độ cao, có cường độ màu tương đương với các sản phẩm nhập ngoại hiện nay.

Báo cáo tổng kết các kết quả nghiên cứu của đề tài


Để đề tài nghiệm thu đúng theo thời gian đăng ký, đề nghị cấp đủ kinh phí và đúng theo kế hoạch đầu năm 2015DHH2014-02-37

Quy hoạch công suất tối ưu hệ thống năng lượng mặt trời độc lập ở một số khu vực của tỉnh Thừa Thiên Huế

TS. Khương Anh Sơn

Trường ĐHNL
30/9.38

2014-2015

Nội dung chính:

- Thu thập dữ liệu về bức xạ mặt trời ở các khu vực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Xây dựng mô hình toán học cho các phần tử trong hệ thộng điện măt trời, mô hình độ tin cậy, kinh tế

- Xây dựng các thuật toán tối ưu.

- Quy hoạch công suất tối ưu cho hệ thống năng lượng mặt trời độc lập ở các khu vực lựa chọn.

- Xây dựng mô hình hệ thống điện mặt trời độc lập đáp ứng một số phụ tải nhỏ.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 2

Tập tài liệu hướng dẫn về quy hoạch hệ thống NLMTĐL ở 3 khu vực lựa chọn.

Mô hình hệ thống ĐMTĐL đáp ứng một số phụ tải có công suất nhỏ.


- Đã mua được số liệu khí tượng ở 3 khu vực Nam Đông, A Lưới và thành phố Huế trong 1 năm.

- Đã xây dựng được mô hình hình lý thuyết về hệ thống điện mặt trời độc lập

- Đã viết được chương trình Matlab cho hệ thống điện mặt trời độc lập theo thuật toán lựa chọn- Quy hoạch công suất tối ưu cho hệ thống năng lượng mặt trời độc lập ở các khu vực lựa chọn.
- Xây dựng mô hình hệ thống điện mặt trời độc lập cho các phụ tải nhỏ ở Khoa Cơ khí – Công nghệ

- Tự đánh giá:

Trong 10 tháng qua nhóm nghiên cứu đã thực hiện đúng tiến độ như trong thuyết minh đề tài.

- Kiến nghị, đề xuất:

+ Do việc mua số liệu về khí tượng khá lớn so với kinh phí đề tài, nên trong tính toán quy hoạch hệ thông ĐMT nhóm không thể xét đến nhiều năm.

+ Xây dựng hệ thống điện mặt trời độc lập để cung cấp cho một số phụ tải nhỏ có giá thành tương đối cao.

+ Đây là những lý do ảnh hưởng đến những mục tiêu chính của để tài. Chúng tôi rất mong được quý phòng quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện để đề tài có thêm kinh phí (nếu có) và được hoàn thiện hơn

: portal -> data -> doc -> tintuc
tintuc -> Nghiên cứu một số đặc điểm
tintuc -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
tintuc -> XẾp hạng các trưỜng đẠi học châU Á CỦa tổ chức qs năM 2014 VÀ tin vui của giáo dục việt nam
tintuc -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐẠi học huế danh mụC ĐỀ xuấT ĐỀ TÀi kh&cn cấp bộ NĂM 2017
tintuc -> I. TÌNh hình thực hiệN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/nhiệm vụ kh&cn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước
tintuc -> ĐẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc biên bảN ĐÁnh giá SẢn phẩm tham dự “Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013”
tintuc -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam đẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
tintuc -> Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2015


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương