TỈnh hải dưƠng số: 1352 /ubnd-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13.97 Kb.
#22492

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 1352 /UBND-VPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 25 tháng 7 năm 2014

V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí để

địa phương triển khai dự án 513
Kính gửi:


- Bộ Tài chính;

- Ban chỉ đạo triển khai dự án 513 - Bộ Nội vụ.


Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính.

Bản đồ địa giới hành chính tỉnh Hải Dương được thành lập theo Chỉ thị 361-CT ngày 6/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính Phủ) có tính pháp lý nhưng còn nhiều bất cập, không thể cập nhật bổ sung khi có sự thay đổi về địa giới hành chính, nội dung bản đồ không còn phù hợp với thực tế hiện nay nhưng vẫn phải lưu trữ, bảo quản và sử dụng tại 3 cấp chính quyền địa phương. Vì vậy, trên cơ sở Quyết định 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành kế hoạch triển khai dự án 513, tỉnh Hải Dương đã xây dựng dự án: “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Hải Dương” với tổng kinh phí là: 19,998 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tỉnh Hải Dương là một tỉnh chưa tự cân đối được kinh phí để đảm bảo nhiệm vụ chi, hằng năm Trung ương vẫn phải bổ sung cân đối, mặt khác, năm 2012 tỉnh hụt thu thường xuyên 852 tỷ đồng, đến nay ngân sách tỉnh vẫn hết sức khó khăn. Do vậy, mặc dù Bộ Nội vụ có kế hoạch triển khai từ năm 2012 nhưng địa phương không có nguồn kinh phí để triển khai thực hiện dự án.

Nhằm giải quyết một cách toàn diện những bất cập về địa giới hành chính và hồ sơ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính, điều hành phát triển kinh tế xã hội của các cấp chính quyền địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và chiến lược phát triển khoa học công nghệ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo triển khai dự án 513 hỗ trợ kinh phí cho địa phương để triển khai dự án, kịp tiến độ Trung ương quy định với tổng số tiền là 19.998.000.000 đồng (Mười chín tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn).

UBND tỉnh Hải Dương trân trọng báo cáo và đề nghị Bộ Tài chính, Ban chỉ đạo triển khai dự án 513 quan tâm, giải quyết./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;

- Các Sở: Nội vụ, Tài chính;

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh: Ô. Khuyến;

- Lưu: VP, Thư, Thụy.CHỦ TỊCH


Đã ký

Nguyễn Mạnh Hiển

Каталог: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG

tải về 13.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương