TỈnh hà nam số: /2015/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 35.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích35.55 Kb.
#842

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM


Số: /2015/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày tháng năm 2015


DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông và mạng cáp treo truyền hình tại các phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Chỉ thị số 422/CT-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông và mạng cáp treo truyền hình tại các phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông và mạng cáp treo truyền hình tại các phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c);

- Website của Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;

- Như Điều 3;

- Trung tâm LT công báo tỉnh;

- Lưu: VT, GT.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH


Nguyễn Xuân Đông

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH

Quản lý mạng cáp treo viễn thông và mạng cáp treo truyền hình

tại các phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2015/QĐ-UBND

ngày / /2015 của UBND tỉnh Hà Nam)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng


1. Quy định này quy định về quản lý mạng cáp treo viễn thông và mạng cáp treo truyền hình (sau đây gọi tắt là mạng cáp treo) tại các phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam.

2. Quy định này áp dụng đối với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và các phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là các cơ quan) và các chủ đầu tư, chủ quản lý, xây dựng công trình mạng cáp (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp).


Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 2. Ngầm hoá mạng cáp treo


1. Đối với mạng cáp treo hiện có chưa thể ngầm hoá được, các doanh nghiệp phải chủ động cải tạo, sắp xếp lại để đảm bảo tuyến cáp vững chắc, an toàn và mỹ quan đô thị.

2. Các doanh nghiệp không xây dựng, phát triển mới cáp treo viễn thông và cáp treo truyền hình tại các phường và thị trấn; phải thực hiện ngầm hoá mạng cáp theo Quy định này.


Điều 3. Thẩm định sự phù hợp


1. Các doanh nghiệp khi xây dựng mạng cáp mới và thực hiện ngầm hoá mạng cáp phải được Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định sự phù hợp với quy hoạch mạng trước khi trình các cơ quan có liên quan xin cấp giấy phép xây dựng.

2. Hồ sơ xin thẩm định sự phù hợp quy hoạch mạng, bao gồm:

a) Quyết định phê duyệt kèm theo bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công ngầm hoá mạng cáp của chủ đầu tư;

b) Tờ trình xin thẩm định xây dựng mạng cáp ngầm;

c) Các hồ sơ, văn bản liên quan (nếu có).

3. Thời gian thẩm định 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Điều 4. Thẩm quyền và thời hạn cấp giấy phép xây dựng


1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố cấp giấy phép xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, ngầm hoá mạng cáp thuộc địa bàn quản lý theo quy định.

Đối với những mạng cáp nằm trong hành lang an toàn đường bộ, hành lang đê điều, khu công nghiệp, khu du lịch, khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan các doanh nghiệp phải được cơ quan quản lý chuyên ngành chấp thuận bằng văn bản trước khi cấp giấy phép xây dựng.

2. Thời hạn cấp giấy phép xây dựng không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan


1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Thẩm định sự phù hợp quy hoạch mạng, quy hoạch phát triển ngành, kiểm tra, giám sát việc xây dựng mạng cáp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

b) Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố giám sát, quản lý các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về xây dựng mạng cáp và Quy định này.

c) Chỉ đạo hướng cho các doanh nghiệp tăng cường sự hợp tác sử dụng dùng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống cống, bể để ngầm hoá mạng cáp trên nguyên tắc đàm phán cùng có lợi.

2. Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc cấp giấy phép xây dựng ngầm hóa các tuyến cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn các phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam.

3. UBND các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng mạng cáp của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp vi phạm quy định về xây dựng mới mạng cáp treo loại gốc, trung gian và cáp truyền hình tại các phường, thị trấn trên địa bàn quản lý.

c) Định kỳ 6 tháng và 1 năm báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

4. UBND các phường, thị trấn

a) Kiểm tra giấy phép xây dựng thuộc địa bàn quản lý theo quy định; lập biên bản, xử lý vi phạm nếu không có giấy phép hoặc thi công trái với quy định của giấy phép và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những vi phạm vượt thẩm quyền.

b) Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai thực hiện xây dựng mạng cáp ngầm; cải tạo, sửa chữa, ngầm hoá mạng cáp treo.


Điều 6. Trách nhiệm của các doanh nghiệp


1. Căn cứ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của doanh nghiệp đã được phê duyệt, hằng năm, doanh nghiệp lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa, ngầm hoá và xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật mạng cáp gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn tổ chức thực hiện.

2. Tăng cường liên hệ, hợp tác với các doanh nghiệp khác để sử dụng chung hệ thống cống, bể, thực hiện ngầm hoá mạng cáp treo theo Quy định này trên nguyên tắc đàm phán hai bên cùng có lợi.3. Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu về Sở Thông tin và Truyền thông kết quả thực hiện Quy định này.

Điều 7. Điều khoản thi hành


Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh vướng mắc, các cơ quan, doanh nghiệp phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Đông


tải về 35.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương