TỈnh hà giangtải về 78.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích78.19 Kb.
#22658HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG


Số: 525 /HĐND - VP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Giang, ngày 08 tháng 11 năm 2013V/v Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Chín

trước Kỳ họp thứ Mười – HĐND tỉnh khoá XVIKính gửi:

- Thường trực HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ

các huyện, thành phố;

- Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI;

- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI.Kỳ họp thứ Mười – HĐND tỉnh khoá XVI, dự kiến sẽ tiến hành trong 3 ngày từ mùng 9 – 11/12/ 2013.


Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri (TXCT) theo sự phân công của Tổ đại biểu để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVI (đối với những đơn vị Đại biểu chưa thực hiện TXCT sau Kỳ họp thứ Chín) và thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười – HĐND tỉnh khoá XVI (theo đề cương gửi kèm) với cử tri; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với HĐND và UBND tỉnh trong việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; trả lời, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; đồng thời giao cho UBND và các ngành chức năng của huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn để xem xét, giải quyết và trả lời cử tri những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, xã.

Thời gian tiến hành TXCT kể từ ngày các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh nhận đ­ược công văn, kèm theo Đề cư­ơng TXCT này thời gian đến 30/11/2013. Ngay sau đợt tiếp xúc, đề nghị các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh giải quyết và gửi phiếu phản ảnh kết quả TXCT về Thường trực HĐND tỉnh và Uỷ Ban MTTQ tỉnh, trước ngày 03/12/2013 để tổng hợp (Nếu phiếu phản ảnh của đại biểu gửi sau thời hạn quy định trên, các kiến nghị sẽ không được tổng hợp trình tại Kỳ họp thứ Mười).


Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi, để các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành nhiệm vụ./.
Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (B/C);

- Thường trực UBND tỉnh;

- Uỷ ban MTTQ tỉnh;

- Như kính gửi (T/h)

- LĐVP Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh;

- LĐ các phòng, TTTT; CVPCT HĐND;

- L­ưu VT./.TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)


Lý Thị HơnĐỀ CƯƠNG

Tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh sau Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) và trước Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh

(Kèm theo Công văn số: 525/HĐND - VP, ngày 08/11/2013).

Thực hiện Khoản 2 Điều 38 và Khoản 2 điều 43 Qui chế hoạt động của HĐND. Thường trực HĐND tỉnh xây dựng đề cương để đại biểu HĐND tỉnh TXCT, như sau:A. KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ THỨ CHÍN (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XVI.
Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) HĐND tỉnh tiến hành trong 1/2 ngày sáng ngày 23/9/2013), tại hội trường lớn HĐND -UBND tỉnh. Tổng số đại biều HĐND tỉnh dự kỳ họp 53/58 đại biểu (vắng 05 đại biểu có lý do), đại biểu mời dự họp gồm: Thường trực Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND, Văn phòng UBND tỉnh; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương.

I. Nội dung: Kỳ họp thứ Chín (CĐ) tập trung xem xét, 09 tờ trình, kèm theo dự thảo Nghị quyết của HĐND và UBND tỉnh trình kỳ họp, gồm:

1. Tờ trình số: 96/TTr-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số: 08/2008/NQ-HĐND ngày 04/7/2008 quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Hà Giang;

2. Tờ trình số: 97/TTr-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

3. Tờ trình số: 99/TTr-UBND ngày 16/9/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh;

4. Tờ trình số: 30/TTr-HĐND ngày 20/9/2013 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016;

5. Tờ trình số: 31/TTr-HĐND ngày 23/9/2013 của HĐND tỉnh về việc bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016;

6. Tờ trình số: 32/TTr-HĐND ngày 23/9/2013 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm thành viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016;

7. Tờ trình số: 33/TTr-HĐND ngày 23/9/2013 của HĐND tỉnh về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016;

8. Tờ trình số: 93/TTr-UBND ngày 03/9/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016;

9. Tờ trình số: 101/TTr-UBND ngày 23/9/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

* Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh gồm:

1. Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ Chín khóa XVI;

2. Báo cáo của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ Chín khóa XVI.
Sau khi xem xét các tờ trình, báo cáo và dự thảo các Nghị quyết trình kỳ họp, HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại hội trường, đã có 15 lượt ý kiến của đại biểu tham gia, trong đó có 11 lượt ý kiến của đại biểu nhất trí với Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh; các đại biểu đề nghị làm rõ một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết về thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2014, Chủ toạ kỳ họp đã yêu cầu UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn giải trình làm rõ. Trên cơ sở thảo luận của các đại biểu, giải trình của UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND tỉnh xin rút không thông qua dự thảo Nghị quyết về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2014, kỳ họp đã biểu quyết nhất trí giao cho UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn chỉnh trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVI thông qua.
II. HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết của Kỳ họp: Qua thảo luận, HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua 08 Nghị quyết, cụ thể:

1. Nghị quyết quy định về định mức hoạt động, nội dung và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động và thành viên đoàn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

2. Nghị quyết về Bãi bỏ Nghị quyết số: 08/2008/NQ-HĐND ngày 04/7/2008 của HĐND tỉnh về việc quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Hà Giang;

3. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với Ông Bùi Văn Tuân (do chuyển công tác);

4. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với Ông Ly Mí Lử;

5. Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Ly Mí Lử;

6. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với bà Đỗ Thị Hương;

7. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Hoàng Đức Tiến với ông Trần Văn Hoà do chuyển công tác;

8. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Bùi Văn Tuân và ông Nguyễn Tiến Lợi.

* Một số Nghị quyết thông qua tại kỳ họp có nội dung liên quan trực tiếp đến cử tri cần được phổ biến đó là:

- Nghị quyết số 107/2013/NQ – HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2013 Quy định về định mức hoạt động, nội dung và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động và thành viên đoàn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2013.

Quy định về định mức hoạt động, nội dung và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động và thành viên đoàn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

1. Về định mức hoạt động của đội tuyên truyền lưu động:
STT

Nội dung

Chỉ tiêu hoạt động trong năm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Số buổi hoạt động trong năm

Từ 96 đến 120 buổi

Từ 80 đến 100 buổi

2

Tổ chức liên hoan, hội thảo, hội thi đội tuyên truyền lưu động

Từ 1 đến 2 cuộc

01 cuộc

3

Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác

Từ 08 đến 12 tài liệu

Từ 06 đến 08 tài liệu

4

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở

01 lớp

01 lớp

5

Biên tập, dàn dựng chương trình mới

04 đến 06

chương trình03 đến 04

chương trình


2. Nội dung chi và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động:

a) Tuyên truyền viên trong biên chế các đội tuyên truyền lưu động được hưởng chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn như sau:

Đơn vị tính: đồng/người/buổi

STT

Nội dung

Mức chi

1

Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới (số buổi tập cho 01 chương trình mới tối đa là 10 buổi, mỗi buổi là 4 giờ)

40.000

2

Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động (vai diễn chính)

65.000

3

Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động (vai diễn khác)

50.000

b) Tuyên truyền viên ngoài biên chế tham gia tập luyện chương trình mới và biểu diễn lưu động theo hợp đồng thỏa thuận với Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh, trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch cấp huyện thì ngoài tiền công theo hợp đồng (nếu có), còn được hưởng mức chi bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 1.

3. Đối với các thành viên đoàn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện khi tham gia tập luyện, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì áp dụng mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn như sau:

Đơn vị tính: đồng/người/buổi

STT

Nội dung

Mức chi

1

Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới (số buổi tập cho 01 chương trình mới tối đa là 10 buổi, mỗi buổi là 4 giờ)

60.000

2

Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn tại hội thi, hội diễn (vai diễn chính)

100.000

3

Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn tại hội thi, hội diễn (vai diễn khác)

75.000

4. Nguồn kinh phí:

a) Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin thuộc ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước;

b) Tài trợ, viện trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

c) Nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác.

Định mức hoạt động của các đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện các nội dung chi, mức chi cho tuyên truyền viên đội tuyên truyền lưu động và thành viên đoàn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện được áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2014.B. DỰ KIẾN THỜI GIAN, NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI -HĐND TỈNH KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2011 – 2016.

* Thời gian tiến hành kỳ họp:

Dự kiến trong 03 ngày (từ 09 đến 11/12/2013), trong đó có 02 phiên họp được truyền hình trực tiếp trên sóng HTV Đài phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang, gồm:

- Phiên khai mạc buổi sáng ngày 09/12/2013;

- Phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp chiều ngày 11/12/2013.* Thành phần mời dự kỳ họp: Theo điều 9 Quy chế hoạt động của HĐND quy định. Ngoài ra, kỳ họp còn mời: Đại biểu Trung ương; Cán bộ lãnh đạo tiền nhiệm qua các thời kỳ đang cư trú tại địa bàn thành phố Hà Giang và các Hội đặc thù cấp tỉnh.

* Địa điểm: Tại Hội trường lớn HĐND - UBND tỉnh Hà Giang.

* KỲ HỌP SẼ XEM XÉT VÀ QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ SAU:

I. Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp (12 văn bản, trong đó 03 báo cáo, 09 tờ trình) gồm:

1. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014;
2. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ Bẩy (chuyên đề) đến sau Kỳ họp thứ Tám- HĐND tỉnh khóa XVI và kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh năm 2013;
3. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh năm 2013, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2014;

4. Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012;

5. Tờ trình về việc bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2013;

6. Tờ trình về dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2014;

7. Tờ trình về dự kiến Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2014;

8. Tờ trình về việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước năm 2014;

9. Tờ trình về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

10. Tờ trình về việc quyết định biên chế sự nghiệp tỉnh Hà Giang năm 2014;

11. Tờ trình về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2014;

12. Tờ trình về việc quy định chế độ thù lao đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang;II. Báo cáo các cơ quan Tư pháp (03 báo cáo):

1. Báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động năm 2013, ph­ương h­ướng hoạt động năm 2014;

2. Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động năm 2013, ph­ương hư­ớng hoạt động năm 2014.

3. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả thực hiện thi hành án dân sự năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.III. Báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh ( 16 văn bản, trong đó 12 báo cáo, 03 tờ trìnhvà 01 quyết định), gồm:

1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình hoạt động năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014 của HĐND tỉnh;

2. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình giám sát, khảo sát và tham vấn nhân dân năm 2013 của HĐND tỉnh;

3. Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử trị từ sau kỳ họp thứ Chín (CĐ) đến trước kỳ họp thứ Mười-HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016;

4. Báo cáo về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng nghị quyết và nội dung tham vấn nhân dân năm 2013 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016;

5. Quyết định về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng nghị quyết và nội dung tham vấn nhân dân năm 2013 của HĐND tỉnh;

6. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

7. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2013, chương trình hoạt động năm 2014 của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh;

8. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh;

9. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2013, chương trình hoạt động năm 2014 của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh;

10. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

11. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2013, chương trình hoạt động năm 2014 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

12. Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

13. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2013, chương trình hoạt động năm 2014 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

14. Tờ trình về Chương trình xây dựng Nghị quyết và nội dung tham vấn nhân dân năm 2014 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011- 2016;

15. Tờ trình về Chương trình giám sát năm 2014 của HĐND tỉnh Hà Giang khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016;

16. Tờ trình về dự toán kinh phí hoạt động năm 2014 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016.

IV. Kỳ họp nghe phát biểu của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

V. Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang: Về công tác MTTQ tham gia xây dựng, củng cố chính quyền năm 2013, nhiệm vụ năm 2014. Những ý kiến, kiến nghị đối với HĐND và UBND tỉnh

VI. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang: Báo cáo kết quả kỳ họp thứ Sáu - Quốc hội khóa XIII.

VII. Kỳ họp thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.
VIII. HĐND tỉnh khoá XVI dự kiến sẽ thông qua 13 nghị quyết, gồm:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2014;

2. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012;

3. Nghị quyết bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2013;

4. Nghị quyết về dự toán, thu chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2014;

5. Nghị quyết phê chuẩn Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014;

6. Nghị quyết về tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước năm 2014;

7. Nghị quyết thông qua Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

8. Nghị quyết quyết định biên chế sự nghiệp tỉnh Hà Giang năm 2014;

9. Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2014;

10. Nghị quyết qui định chế độ thù lao đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

11. Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết và nội dung tham vấn nhân dân năm 2014 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016;

12. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2014 của HĐND tỉnh Hà Giang khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016;

13. Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động năm 2014 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016.C. Ngoài nhiệm vụ báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Chín (CĐ) và thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khoá XVI nêu trên. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh lựa chọn những nội dung phù hợp trong Nghị quyết số 47/2012/ NQ- HĐND, ngày 14/7/2012 về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang với đối tượng tiếp xúc để tuyên truyền cho cử tri.
Каталог: uploads -> laws
laws -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
laws -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> 1. Mở rộng đối tượng bắt buộc tham gia bhtn
laws -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
laws -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> TỈnh lạng sơn số: 89 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
laws -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 78.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương