TỈnh hà giang số: 461/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích10.78 Kb.
#21392

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG


Số: 461/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 26 tháng 03 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Hà Giang
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới; Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ- TTg;

Căn cứ Quyết định số 21/2008/QĐ-BCT ngày 31/7/2008 của Bộ Công Thương về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

Căn cứ công văn số 7544/BCT-TMMN ngày 26/8/2008 của Bộ Công Thương về việc Hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo động thương mại biên giới cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 08/10/2008 của UBND tỉnh Hà Giang về việc Thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Hà Giang;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 20/TTr-SCT ngày 13/3/2012 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo động thương mại biên giới,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Hà Giang được thành lập theo Ọuyết định sổ 3346/QĐ-UBND ngày 08/10/2008 của UBND tỉnh Hà Giang, gồm các thành phần sau:

1. Lãnh đạo Sở Ngoại vụ - Thành viên

2. Lãnh đạo BQL Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy - Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Hà Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 4101/QĐ-UBND ngày 03/12/2008 của UBND tỉnh Hà Giang.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban chỉ đạo phân công Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công thương, Ngoại vụ, BQL khu KTCK Thanh Thủy, thành viên BCĐ, thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và đơn vị có tên tại điêu 1 căn cứ Quyêt định thi hành./.


Nơi nhận:

- Bộ Công Thương;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Các Sở, ngành của tỉnh;

- LĐ VPUBND tỉnh;- Lưu: VT, CV: NC, KTTH.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đàm Văn Bông

Каталог: LegalDoc -> Lists -> OperatingDocument -> Attachments
Attachments -> BỘ y tế Số: 1172 /bc-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà giang
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1059/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1411/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ y tế Số: 61 /bc-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1516/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân thành phố HÀ giang
Attachments -> Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005

tải về 10.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương