Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụC


VI Một số loại tài sản kháctải về 4.59 Mb.
trang40/42
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.59 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

VI

Một số loại tài sản khác

 

 

 

Khung, máy tổng thành, súng săn, súng thể thao, tính theo giá ghi trên hoá đơn, chứng từ hợp pháp hoặc giá CIF (đối với xe nhập khẩu trực tiếp, uỷ thác) cộng (+) các khoản thuế phải nộp hoặc được miễn theo qui định.

 

 

  UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG


Số: 544/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành;

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết

của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân

các xã, phường, thị trấn tỉnh Hà Giang
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 20/TTr-VHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2012 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban hành; 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện); 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) tỉnh Hà Giang. (Có danh mục, nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Đàm Văn Bông


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TỈNH HÀ GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2012

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TỈNH HÀ GIANG
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA UBND CẤP HUYỆN


STT

Tên thủ tục hành chính

A.1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

I. Lĩnh vực: Văn hóa

I.1

Văn hóa cơ sở

1

Thủ tục: Công nhận lần đầu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới’’.

2

Thủ tục: Công nhận lại  ‘‘Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới’’.

A.2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

I. Lĩnh vực: Văn hóa

I.1

Karaoke

1

Thủ tục: Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Do cơ quan cấp phép kinh doanh cấp huyện cấp).

I.2

Văn hóa cơ sở.

1

Thủ tục: Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương.


B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA UBND CẤP XÃ


STT

Tên thủ tục hành chính

B.1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

I. Lĩnh vực: Văn hóa

I.1

Văn hóa cơ sở

1

Thủ tục: Công nhận Gia đình văn hóa

: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôC


1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương