Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụC


NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010tải về 1.04 Mb.
trang7/11
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.04 Mb.
#21126
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ BA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Báo cáo số 319/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quyết toán ngân sách địa phương năm 2010;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010 như sau:

1. Quyết toán thu ngân sách nhà nước: 5.974.849.857.363 đồng, gồm:

- Điều tiết ngân sách TW: 322.082.487.996 đồng;

- Ngân sách địa phương hưởng: 5.652.767.369.367 đồng;

Trong đó: Thu ngân sách cấp tỉnh: 2.627.715.921.931 đồng;

2. Quyết toán chi ngân sách địa phương: 5.630.921.961.121 đồng, trong đó chi ngân sách cấp tỉnh: 2.626.937.349.930 đồng;

3. Kết dư ngân sách địa phương: 21.845.408.246 đồng, trong đó kết dư ngân sách cấp tỉnh: 778.572.001 đồng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/12/2011.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khoá XVI - Kỳ họp thứ ba thông qua./.

CHỦ TỊCH


Vương Mí Vàng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG


Số: 36/NQ-HĐNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2011


NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2012
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ BA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Phụ lục quy định tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh;

Sau khi xem xét Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh về phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2012;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2012 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước: 6.432.637 triệu đồng, trong đó:

- Điều tiết ngân sách Trung ương: 453.005 triệu đồng;

- Ngân sách địa phương hưởng: 5.979.632 triệu đồng.

1.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.180.000 triệu đồng:

- Thu thuế và phí: 620.000 triệu đồng;

- Thu khác ngân sách: 10.000 triệu đồng;

- Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu: 450.000 triệu đồng;

- Thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách: 9.200 triệu đồng;

- Ghi thu học phí, viện phí, đóng góp XDCS hạ tầng: 90.800 triệu đồng.

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 5.202.637 triệu đồng, bao gồm:

- Bổ sung cân đối: 3.538.100 triệu đồng;

- Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định 22, 23/2011/NĐ-CP và các chế độ phụ cấp mới: 524.818 triệu đồng;

- Bổ sung có mục tiêu: 1.139.719 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 5.979.632 triệu đồng:

2.1. Chi trong cân đối ngân sách: 5.879.632 triệu đồng;

- Chi đầu tư phát triển: 1.193.000 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 4.554.452 triệu đồng;

- Chi dự phòng: 115.880 triệu đồng;

- Chi thực hiện cải cách tiền lương: 7.500 triệu đồng;

- Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng;

2.2. Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN: 100.000 triệu đồng, trong đó:

- Chi từ nguồn thu các loại phí, lệ phí; đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng; huy động đóp góp khác; thu chi tại xã: 90.800 triệu đồng;

- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 9.200 triệu đồng.Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/12/2011.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khoá XVI - Kỳ họp thứ ba thông qua ./.Каталог: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôC

tải về 1.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương