TỈnh cao bằng số: 2768/kh-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 37.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích37.91 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH CAO BẰNG


Số: 2768/KH-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Bằng, ngày 11 tháng 10 năm 2012KẾ HOẠCH

Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2012 - 2016

Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Kết luận số 04-KL/TW) và công văn số 6455/BTP-PBGDPL ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tư pháp Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung sau:I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân.2. Yêu cầu

- Khuyến khích thực hiện chủ trương xã hội hóa trong sự tham gia, đóng góp của các thành phần kinh tế, nguồn lực xã hội vào công tác tuyên truyền PBGDPL.

- Triển khai sâu rộng các hình thức PBGDPL, trong đó chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp PBGDPL có hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn và nhu cầu hiểu biết pháp luật của nhân dân trong từng giai đoạn.

II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Các sở, ban, ngành và UBND các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ PBGDPL tại Kết luận số 04-KL/TW, tập trung vào một số nội dung sau:

1. Gắn việc triển khai thực hiện Kết luận số 04-KL/TW với việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; kết hợp việc triển khai các hoạt động PBGDPL với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

2. Nâng cao chất lượng, thực hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp PBGDPL đã được ký kết giữa các cơ quan, tổ chức. Kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành thành viên trong Hội đồng; kịp thời sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng cho phù hợp với yêu cầu của công tác tuyên truyền trong tình hình mới.

3. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL. Cụ thể như sau:

a) Tiếp tục kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL đủ về số lượng, am hiểu pháp luật, có kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ PBGDPL.

b) Thành lập tổ chức pháp chế sở, ngành, bố trí cán bộ pháp chế chuyên trách kiêm cán bộ làm công tác PBGDPL ở các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

c) Nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ Tư pháp, lực lượng Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật tham gia PBGDPL tại cơ sở; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải; tổ chức bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL và có chính sách đãi ngộ để động viên đội ngũ này khi tham gia công tác PBGDPL.

d) Huy động các Luật sư, Luật gia và những người làm công tác pháp luật khác tham gia thực hiện trách nhiệm xã hội của mình đối với công tác PBGDPL.

4. Tăng cường PBGDPL cho cán bộ cấp xã, người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; người lao động trong các doanh nghiệp; người khuyết tật; nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người.

5. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với từng đối tượng và địa bàn, tập trung vào một số lĩnh vực pháp luật quan trọng như an toàn giao thông, đất đai, khiếu nại, tố cáo, tài nguyên và môi trường, bình đẳng giới, an toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống tham nhũng…; Chú trọng nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình điểm về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các cơ quan, đơn vị; chủ động áp dụng các mô hình, biện pháp PBGDPL luật mới, phù hợp; kết hợp công tác PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật; áp dụng thử nghiệm công nghệ thông tin trong PBGDPL. Cụ thể:

a) Tổ chức thực hiện điểm một số hình thức phổ biến, giải đáp pháp luật mới phù hợp, có hiệu quả. Trong đó chú trọng việc PBGDPL trực tiếp tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng của xóm, bản, tại các phiên chợ huyện, xã. Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng các hình thức thi viết, sân khấu hóa, trên truyền hình, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ có lồng ghép nội dung pháp luật

c) Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng thời lượng phát sóng các chương trình PBGDPL bằng tiếng dân tộc thiểu số; mở rộng, nâng cao chất lượng PBGDPL qua mạng lưới loa truyền thanh cơ sở.

d) Đa dạng hóa các loại tài liệu tuyên truyền, PBGDPL bao gồm: Sách, đề cương hướng dẫn, Bản tin, tờ gấp, tờ áp phích… thử nghiệm biên tập phát hành tài liệu song ngữ dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.

đ) Tăng cường kết hợp PBGDPL với trợ giúp pháp lý lưu động cho các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thành lập các Chi nhánh trợ giúp pháp lý tại các huyện theo lộ trình; thử nghiệm giải đáp pháp luật qua Internet.

6. Tích cực tuyên truyền, PBGDPL thông qua việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, làng, bản, tổ dân phố, quy chế của cơ quan, điều lệ các tổ chức đoàn thể xã hội. Phát động những đợt cao điểm thực hiện, chấp hành pháp luật.

7. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường, các cơ sở đào tạo phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy môn pháp luật; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng và mục tiêu giáo dục, đào tạo. Cần xác định đây là môn học quan trọng, bắt buộc trong chương trình đào tạo, giảng dạy đối với tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ đã được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện trong giai đoạn 2012 - 2016 và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của đơn vị hàng năm.

2. Sở Tư pháp - cơ quan tham mưu quản lý, thực hiện Chương trình hành động có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động; định kỳ sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm; phối hối hợp với Sở nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình.

3. Các sở, ngành được giao chủ trì các Đề án và các cơ quan phối hợp thực hiện các Đề án trong Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 được ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện các Đề án và Chương trình, xây dựng kế hoạch để tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án đến năm 2016, cụ thể như sau:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012” được ban hành theo Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2016;

b) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước từ năm 2008 đến năm 2012” được ban hành theo Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2016;

c) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” được ban hành theo Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2016;

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Công thương xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012” được ban hành theo Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2016.

4. Các sở, ban, ngành sau có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan xây dựng các Đề án chi tiết trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện các Đề án đó, cụ thể:

a) Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đài Truyền hình tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012 - 2016”.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Tài Nguyên và Môi trường xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2016”;

c) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016”;

d) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài truyền hình tỉnh giai đoạn 2012 - 2016”;

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, các Văn phòng Luật sư của tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tham gia tổ chức triển khai các nội dung của Chương trình hành động trong tổ chức mình; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành được phân công và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan xây dựng các Đề án chi tiết trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện các Đề án, cụ thể như sau:

a) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2012 - 2016”;

b) Đề nghị Hội Luật gia tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016”.

6. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp huyện tích cực phối hợp PBGDPL, nâng cao chất lượng lồng ghép PBGDPL thông qua hoạt động chuyên môn.

7. Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí ngân sách hàng năm cho các sở, ngành, UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Chương trình hành động, triển khai các Đề án thuộc Chương trình PBGDPL giai đoạn 2008-2012 đến năm 2016 và các Đề án của Chương trình hành động này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; bảo đảm cân đối ngân sách phục vụ công tác PBGDPL; chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành về bảo đảm kinh phí phục vụ công tác PBGDPL cho phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung của Chương trình hành động./.
Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;

- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- Sở, ban ngành, đoàn thể;

- UBND huyện, thị;

- Phòng Nội chính;- Lưu VT. PPBPL.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần HùngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương