TỈnh cao bằng độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1030/QĐ-ubnd cao Bằng, ngày 01 tháng 8 năm 2012 quyếT ĐỊnh về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2012/nq-hđnd ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành danh mục, mức thu


d Phí sử dụng bãi đỗ (bốc xếp, sang tải, đỗ xe...)tải về 1.8 Mb.
trang6/16
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

d

Phí sử dụng bãi đỗ (bốc xếp, sang tải, đỗ xe...)
Đối với bãi không do Nhà nước đầu tư để lại đơn vị thu 80%; 20% nộp ngân sách; Đối với bãi do nhà nước đầu tư để lại đơn vị thu 20%; 80% nộp ngân sách.

d1

Tại địa bàn thị xã Cao Bằng


* Phí đỗ xe ban ngày
Tính từ 07h,00 đến 19h,00 trong ngày

 

- Xe ô tô trọng tải dưới 5 tấn, ô tô con

15.000 đồng/xe/ngày
 

- Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên 

+ Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn

20.000 đồng/xe/ngày
 

+ Xe từ 15 tấn trở lên

30.000 đồng/xe/ngày
 

+ Xe đầu kéo Sơmi rơ moóc (xe container)

60.000 đồng/xe/ ngày
 

- Xe chở khách dưới 16 ghế

15.000 đồng/xe/ngày
 

- Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế

30.000 đồng/xe/ngày
 

- Xe chở khách từ 30 ghế trở lên

40.000 đồng/xe/ngày- Xe chở khách dưới 25 giường nằm

30.000 đồng/xe/ngày- Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên

40.000 đồng/xe/ngày- Xe cẩu

30.000 đồng/xe/ngày* Phí đỗ xe ban đêm
Tính từ 19h,00 hôm trước đến 7h,00 hôm sau

 

- Xe ôtô trọng tải dưới 5 tấn, xe ô tô con

15.000 đồng/xe/đêm
 

- Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên 

+ Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn

20.000 đồng/xe/đêm
 

+ Xe đầu kéo Sơmi rơ moóc (xe container)

100.000 đồng/xe/ đêm
 

+ Xe từ 15 tấn trở lên

30.000 đồng/xe/đêm
 

- Xe chở khách dưới 16 ghế

15.000 đồng/xe/đêm
 

- Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế

30.000 đồng/xe/đêm
 

- Xe chở khách từ 30 ghế trở lên

40.000 đồng/xe/đêm- Xe chở khách dưới 25 giường nằm

30.000 đồng/xe/đêm- Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên

40.000 đồng/xe/đêm- Xe cẩu

30.000 đồng/xe/đêm* Phí đỗ xe trong bến xe cả ngày và đêm 

- Xe ôtô trọng tải dưới 5 tấn, xe ô tô con

30.000 đồng/xe/ngày, đêm
 

- Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên 

+ Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn

40.000 đồng/xe/ngày, đêm
 

+ Xe từ 15 tấn trở lên

60.000 đồng/xe/ngày, đêm
 

+ Xe đầu kéo Sơmi rơ moóc (xe container)

150.000 đồng/xe/ngày, đêm
 

- Xe chở khách dưới 16 ghế

30.000 đồng/xe/ngày, đêm
 

- Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế

60.000 đồng/xe/ngày, đêm
 

- Xe chở khách từ 30 ghế trở lên

80.000 đồng/xe/ngày, đêm- Xe chở khách dưới 25 giường nằm

60.000 đồng/xe/ngày, đêm- Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên

80.000 đồng/xe/ngày, đêm- Xe cẩu

60.000 đồng/xe/ngày, đêm
d2

Tại địa bàn các huyện


* Phí đỗ xe ban ngày
Tính từ 07h,00 đến 19h,00 trong ngày

 

- Xe ôtô trọng tải dưới 5 tấn, xe ô tô con

15.000 đồng/xe/ngày
 

- Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên 

+ Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn

20.000 đồng/xe/ngày
 

+ Xe từ 15 tấn trở lên

25.000 đồng/xe/ngày
 

+ Xe đầu kéo Sơmi rơ moóc (xe container)

60.000 đồng/xe/ngày
 

- Xe chở khách dưới 16 ghế

15.000 đồng/xe/ngày
 

- Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế

25.000 đồng/xe/ngày
 

- Xe chở khách từ 30 ghế trở lên

30.000 đồng/xe/ngày- Xe chở khách dưới 25 giường nằm

25.000 đồng/xe/ngày- Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên

30.000 đồng/xe/ngày- Xe cẩu

25.000 đồng/xe/ngày* Phí đỗ xe ban đêm
Tính từ 19h,00 hôm trước đến 7h,00 hôm sau

 

- Xe ô tô trọng tải dưới 5 tấn, xe ô tô con

15.000 đồng/xe/đêm
 

- Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên 

+ Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn

20.000 đồng/xe/đêm
 

+ Xe từ 15 tấn trở lên

25.000 đồng/xe/đêm
 

+ Xe đầu kéo Sơmi rơ moóc (xe container)

100.000 đồng/xe/đêm
 

- Xe chở khách dưới 16 ghế

15.000 đồng/xe/đêm
 

- Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế

25.000 đồng/xe/đêm
 

- Xe chở khách từ 30 ghế trở lên

30.000 đồng/xe/đêm- Xe chở khách dưới 25 giường nằm

25.000 đồng/xe/đêm- Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên

30.000 đồng/xe/đêm- Xe cẩu

25.000 đồng/xe/đêm* Phí đỗ xe cả ngày và đêm 

- Xe ôtô trọng tải dưới 5 tấn

30.000 đồng/xe/ngày, đêm
 

- Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên 

+ Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn

40.000 đồng/xe/ngày, đêm
 

+ Xe từ 15 tấn trở lên

50.000 đồng/xe/ngày, đêm
 

+ Xe đầu kéo Sơmi rơ moóc (xe container)

150.000 đồng/xe/ngày, đêm
 

- Xe chở khách dưới 16 ghế

30.000 đồng/xe/ngày, đêm
 

- Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế

50.000 đồng/xe/ngày, đêm
 

- Xe chở khách từ 30 ghế trở lên

60.000 đồng/xe/ngày, đêm- Xe chở khách dưới 25 giường nằm

50.000 đồng/xe/ngày, đêm- Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên

60.000 đồng/xe/ngày, đêm- Xe cẩu

50.000 đồng/xe/ngày, đêm
3

Phí sử dụng lề đường
Để lại đơn vị 30%; 70% nộp ngân sách

a

Tại địa bàn Thị xã Cao Bằnga1

Phí đỗ xe ban ngày
Tính từ 07h,00 đến 19h,00 trong ngày

 

- Xe ôtô trọng tải dưới 5 tấn, ô tô con

15.000 đồng/xe/lượt
 

- Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên 

+ Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn

20.000 đồng/xe/lượt
 

+ Xe từ 15 tấn trở lên

30.000 đồng/xe/ lượt
 

- Xe chở khách dưới 16 ghế

15.000 đồng/xe/ lượt
 

- Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế

30.000 đồng/xe/ lượt
 

- Xe chở khách từ 30 ghế trở lên

40.000 đồng/xe/ lượt
 

- Xe chở khách dưới 25 giường nằm

30.000 đồng/xe/ lượt
 

- Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên

40.000 đồng/xe/ lượt
 

- Xe cẩu

30.000 đồng/xe/ lượt
a2

Phí đỗ xe ban đêm
Tính từ 19h,00 hôm trước đến 7h,00 hôm sau

 

- Xe ôtô trọng tải dưới 5 tấn, ô tô con

15.000 đồng/xe/đêm
 

- Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên 

+ Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn

20.000 đồng/xe/đêm
 

+ Xe từ 15 tấn trở lên

30.000 đồng/xe/đêm
 

- Xe chở khách dưới 16 ghế

15.000đồng/xe/đêm
 

- Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế

30.000 đồng/xe/đêm
 

- Xe chở khách từ 30 ghế trở lên

40.000 đồng/xe/đêm
 

- Xe chở khách dưới 25 giường nằm

30.000 đồng/xe/đêm
 

- Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên

40.000 đồng/xe/đêm
 

- Xe cẩu

30.000 đồng/xe/ đêm
a3

Phí đỗ xe cả ngày và đêm 

- Xe ôtô trọng tải dưới 5 tấn, ô tô con

30.000 đồng/xe/ngày, đêm
 

- Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên 

+ Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn

40.000 đồng/xe/ngày, đêm
 

+ Xe từ 15 tấn trở lên

60.000 đồng/xe/ngày, đêm
 

- Xe chở khách dưới 16 ghế

30.000 đồng/xe/ngày, đêm
 

- Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế

60.000 đồng/xe/ngày, đêm
 

- Xe chở khách từ 30 ghế trở lên

80.000 đồng/xe/ngày, đêm
 

- Xe chở khách dưới 25 giường nằm

60.000 đồng/xe/ngày, đêm
 

- Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên

80.000 đồng/xe/ngày, đêm- Xe cẩu

30.000 đồng/xe/ ngày, đêm


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương