TỈnh bình phưỚCtải về 41.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích41.7 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC

Số: 1304/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bình Phước, ngày 27 tháng 6 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản

quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 /11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 98/TTr-STP ngày 18/6/2012 và Tờ trình số 105/TTr -STP ngày 21/6/2012,QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012 được ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể: 01 Chỉ thị, 08 Quyết định (có Danh mục kèm theo).

Điều 2.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có kế hoạch tổ chức soạn thảo kịp thời, đảm bảo chất lượng, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành theo đúng thời gian dự kiến.

2. Sở Tư pháp đôn đốc, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012 đã được bổ sung.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỔ SUNG NĂM 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1304 /QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại

Trích yếu

Cơ quan

soạn thảo

Cơ quan

phối hợp

Thời điểm

ban hành

01


Chỉ thị

Về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2012


Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý

III/2012


02

Quyết định

Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn nông thôn tỉnh Bình Phước

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Trong năm 2012

03

Quyết định

Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Tài Chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Trong năm 2012

04

Quyết định

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Bình Phước

(thay thế Quyết định số 120/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 và Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 05/8/2008 của UBND tỉnh)Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý

III/2012


05

Quyết định

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trực thuộc sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

(thay thế Quyết định số 122/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh)Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý

IV/2012


06


Quyết định

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trực thuộc UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

(thay thế Quyết định số 123/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh)Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý

IV/2012


07

Quyết định

Ban hành Quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết yêu cầu của tổ chức và công dân

(thay thế Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 của UBND tỉnh)Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý

IV/2012


08

Quyết định

Ban hành Quy định thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng xử lý kỷ luật công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý

IV/2012


09

Quyết định

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Bình Phước

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Năm 2012


CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương