TỈnh bình phưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 16.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích16.26 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1848/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 11 tháng 8 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các

dự án, công trình cấp bách năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Y BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Công văn số 979/TTg-KTN ngày 23/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách;

Căn cứ Công văn số 2384/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/6/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 384/TTr-STNMT ngày 29/7/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Phước làm cơ sở thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, với những nội dung sau:

1. Tổng nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách trên địa bàn tỉnh năm 2011 là: 3.164,5ha.

2. Danh mục các dự án, công trình cấp bách: gồm 36 dự án, công trình (có danh mục kèm theo.

Điều 2. Sau khi có Quyết định phê duyệt nhu cầu sử dụng đất, chính quyền địa phương, các ngành chức năng liên quan có trách nhiệm:

1. UBND các huyện, thị xã phối hợp với các đơn vị tư vấn, chủ đầu tư, các Sở, ngành và đơn vị có liên quan:

- Tổ chức triển khai thực hiện các dự án, công trình cấp bách nêu trên theo đúng quy định;

- Tổng hợp nhu cầu sử dụng đối với các dự án, công trình nêu trên vào phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) của địa phương để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định;

- Tiếp tục rà soát nhu cầu sử dụng đất đối với các dự án, công trình cấp bách còn thiếu (thuộc các trường hợp quy định tại điểm 1 Công văn số 2384/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/6/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tổng hợp nhu cầu sử dụng đối với các dự án, công trình nêu trên vào phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) của tỉnh để trình Chính phủ phê duyệt, sau khi quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp quốc gia được phê duyệt;

- Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, đơn vị tư vấn rà soát, hoàn chỉnh phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) cấp huyện, cấp xã để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau khi quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được phê duyệt.Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương