TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 9.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.88 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1094/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 28 tháng 4 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản là tang vật,

phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

Căn cứ Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 543/TTr-STC ngày 22/4/2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng định giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước (sau đây gọi là Hội đồng định giá) gồm các thành viên sau:

1. Ông Phạm Công - Giám đốc Sở Tài chính - Chủ tịch Hội đồng định giá;

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Liên - Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Giá-QLCS, Sở Tài chính - Thường trực Hội đồng định giá;

3. Chuyên viên Phòng Giá-QLCS, Sở Tài chính - Thành viên Hội đồng định giá;

4. Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên Hội đồng định giá.

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm của tài sản cần định giá, Chủ tịch Hội đồng định giá quyết định mời thêm đại diện các cơ quan chuyên môn tham gia Hội đồng định giá cho từng vụ việc.Điều 2.

a) Hội đồng định giá có trách nhiệm xác định giá khởi điểm đối với các tài sản do UBND tỉnh ra quyết định tịch thu.

b) Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng định giá thực hiện theo quy định tại Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính.

c) Hội đồng định giá được sử dụng con dấu hiện hành của Sở Tài chính để giao dịch, phục vụ công tác.Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 24/3/2011 của UBND tỉnh.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Công an tỉnh; thành viên Hội đồng định giá và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương