TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc quy đỊnh phân cấp tạm thời về quản lý tài sản tại cơ quan hành chínhtải về 38.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích38.32 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TNH BÌNH PHƯỚC Độc lp - T do - Hnh phúcQUY ĐỊNH

Phân cấp tạm thời về quản lý tài sản tại cơ quan hành chính,

đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước

(Ban hành kèm theo Quyết định số 359/QĐ-UBND

ngày 22/02/2008 của UBND tỉnh)


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng


1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Các tài sản thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước, bao gồm cả các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước (gọi chung là đơn vị sử dụng).

b) Các cơ quan và đối tượng khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước như: Cơ quan quản lý quy hoạch, cơ quan quản lý tài nguyên & môi trường... và các đối tượng khác liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.Điều 2. Phân cấp về thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức trang bị, sử dụng tài sản nhà nước

Tiêu chuẩn định mức trang bị, sử dụng tài sản nhà nước áp dụng theo quy định của Trung ương.

Ngoài ra, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật và nhu cầu sử dụng tài sản chuyên dùng phục vụ họat động đặc thù; sau khi được sự đồng ý của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành quy định bổ sung về định mức trang bị đối với tài sản chuyên dùng trang bị cho các đơn vị.

Điều 3. Phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản nhà nước

1. Đối với tài sản là nhà, công trình kiến trúc và tài sản khác gắn liền với đất, thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Đối với các tài sản là phương tiện giao thông vận tải, máy móc trang thiết bị làm việc và các động sản khác, thẩm quyền quyết định mua sắm phân cấp như sau:

a) Chủ tịch UBND tỉnh:

- Quyết định đầu tư mua sắm đối với các tài sản là phương tiện giao thông vận tải.

- Quyết định đầu tư mua sắm đối với các tài sản khác có mức đầu tư từ 500 triệu đồng/tài sản trở lên.

b) Chủ tịch UBND huyện, thị xã (sau đây gọi chung là Chủ tịch UBND cấp huyện):

- Quyết định đầu tư mua sắm đối với các tài sản phục vụ hoạt động có mức đầu tư từ 10 triệu đồng/tài sản trở lên của các đơn vị thuộc cấp huyện quản lý, trong phạm vi nguồn ngân sách cấp huyện, kể cả nguồn bổ sung từ ngân sách tỉnh (trừ các tài sản đã quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều này).

c) Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý:

- Trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm được giao, Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (cấp tỉnh, cấp huyện) quyết định đầu tư mua sắm các tài sản của đơn vị mình quản lý (trừ các tài sản thuộc các cấp thẩm quyền nêu tại Khoản 1 và Điểm a, b, Khoản 2, Điều này).

- Việc mua sắm tài sản từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp, từ nguồn vốn huy động theo chế độ quy định để phục vụ cho các hoạt động sự nghiệp hoặc sản xuất kinh doanh, dịch vụ của đơn vị : Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào kế hoạch, dự toán, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiêu chuẩn định mức sử dụng và nhu cầu cần thiết phục vụ hoạt động của đơn vị để quyết định việc mua sắm cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

Việc mua sắm trang thiết bị làm việc phải thực hiện trong phạm vi tiêu chuẩn, định mức đã được quy định tại Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ.Điều 4. Phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản nhà nước

1. Chủ tịch UBND tỉnh:

- Quyết định thu hồi tài sản nhà nước của các đơn vị cấp tỉnh và các tài sản thuộc đối tượng phải đăng ký quyền quản lý, sử dụng của các đơn vị cấp huyện theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

- Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính thu hồi các tài sản trang bị, sử dụng không đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức của các cơ quan thuộc Trung ương quản lý.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện:

Quyết định thu hồi tài sản nhà nước của các đơn vị cấp huyện (trừ các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định thu hồi của Chủ tịch UBND tỉnh) theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế họach.Điều 5. Phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản nhà nước

1. Chủ tịch UBND tỉnh theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan:

- Quyết định điều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và các tài sản thuộc đối tượng phải đăng ký quyền quản lý, sử dụng của các đơn vị cấp huyện.

- Quyết định chuyển giao quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc (có nguồn gốc tài sản nhà nước, tài sản được xác lập sở hữu nhà nước) cho các đơn vị thuộc Trung ương quản lý, đang trực tiếp sử dụng, trên cơ sở phương án tổng thể về xử lý, bố trí, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh của Bộ, cơ quan chủ quản.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện:

Quyết định điều chuyển tài sản nhà nước giữa các đơn vị cấp huyện (trừ các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định điều chuyển của Chủ tịch UBND tỉnh) theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Thủ trưởng các đơn vị liên quan.Điều 6. Phân cấp thẩm quyền quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu, thanh lý tài sản nhà nước

1. Chủ tịch UBND tỉnh:

Quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu, thanh lý tài sản nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập là nhà, đất, tài sản thuộc đối tượng phải đăng ký quyền quản lý, sử dụng và các tài sản có Quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh, theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan.

2. Giám đốc Sở Tài chính:

Quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu, thanh lý tài sản nhà nước của cơ quan hành chính cấp tỉnh là các tài sản khác có nguyên giá từ 100 triệu đồng/tài sản đến dưới 500 triệu đồng/tài sản, theo đề nghị của Thủ trưởng các đơn vị liên quan (trừ các tài sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh).

3. Chủ tịch UBND cấp huyện:

Quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu, thanh lý tài sản nhà nước của cơ quan hành chính cấp huyện là các tài sản khác có nguyên giá từ 100 triệu đồng/tài sản đến dưới 500 triệu đồng/tài sản và các tài sản có Quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện, theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan (trừ các tài sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh).

4. Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập:

Quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu, thanh lý tài sản nhà nước của cơ quan mình quản lý đối với các tài sản khác có nguyên giá dưới 100 triệu đồng/tài sản (trừ các tài sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND cấp huyện).

Điều 7. Kiểm kê, thống kê tài sản nhà nước

Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm kê và báo cáo tăng giảm tài sản nhà nước tại đơn vị định kỳ hàng năm theo đúng quy định của pháp luật về kế toán, thông kê.Điều 8. Thanh tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan và tổ chức thuộc tỉnh quản lý.

Khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, cơ quan thanh tra kiểm tra có quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra xuất trình các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

Điều 9. Đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

1. Những tài sản phải đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản gồm:

- Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, bao gồm nhà và đất;

- Xe ô tô các loại;

- Các tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng/tài sản trở lên.

2. Cơ quan được Nhà nước giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản phải đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước với cơ quan tài chính.

- Đăng ký lần đầu: Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2008. Quá thời hạn này, đơn vị không thực hiện đăng ký thì cơ quan tài chính được phép từ chối bố trí kinh phí mua sắm tài sản cố định vào dự toán năm ngân sách năm 2009; đồng thời thực hiện chế độ xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

- Đăng ký bổ sung: Khi có sự thay đổi do tiếp nhận, mua sắm mới, thanh lý, chuyển đi, chuyển đổi mục đích sử dụng theo Quyết định của cấp có thẩm quyền đối với các tài sản phải đăng ký hoặc thay đổi tên gọi, chia tách, sát nhập hoặc thành lập mới, thì đơn vị sử dụng phải đăng ký bổ sung với cơ quan đăng ký, chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

3. Đối với những tài sản không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 1, Điều này thì cơ quan phải lập thẻ tài sản cố định để theo dõi, hạch toán và thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức thực hiện đăng ký quyền quản lý, sử dụng trụ sở:

- Các tài sản nhà nước thuộc phạm vi quy định tại Khoản 1, Điều này của các đơn vị cấp tỉnh quản lý và xe ô tô của các đơn vị cấp huyện: Đăng ký tại Sở Tài chính.

- Các tài sản nhà nước thuộc phạm vi quy định tại Khoản 1, Điều này của các đơn vị cấp huyện (trừ xe ô tô): Đăng ký tại Phòng Tài chính - Kế họach. Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp số liệu về tài sản đăng ký toàn huyện gửi báo cáo cho Sở Tài chính (kèm theo Tờ khai đăng ký của đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản).Điều 10. Phân cấp thẩm quyền lập, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

1. Đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm pháp luật bị tịch thu sung quỹ nhà nước: Thực hiện theo Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 02/5/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước.

2. Đối với tài sản khác được xác lập quyền sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật: Cơ quan đang quản lý hoặc được giao tạm quản lý tài sản có trách nhiệm lập phương án xử lý số tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 11. Trình tự, thủ tục thực hiện

- Việc đầu tư xây dựng nhà, công trình và mua sắm tài sản phải thực hiện theo quy đinh của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản, pháp luật về đấu thầu và các quy định khác có liên quan của Nhà nước.- Trình tự, thủ tục đăng ký quyền quản lý sử dụng, thu hồi, thanh lý, điều chuyển, bán tài sản nhà nước và mẫu biểu kê khai, báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2007 của Chính phủ./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương