TỈnh bình phưỚC Độc lập -tự do Hạnh phúctải về 17.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích17.11 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập -Tự do - Hạnh phúcSố: 1058/QĐ-UBND Bình Phuớc, ngày 29 tháng 5 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo giải quyết

các vụ việc khiếu kiện đông người theo chỉ đạo của

Thủ tướng Chính phủ và Kết luận của Thanh tra Chính phủ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/6/2010;

Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005;

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh về việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp theo Báo cáo Kết luận thanh tra số 13/BC-TTCP của Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh, gồm các ông (bà) có tên sau:


1. Ông Trương Tấn Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Văn Lợi - PCT Thường trực UBND tỉnh - Phó ban

3. Ông Phạm Phước Hải - Chánh Thanh tra tỉnh - Ủy viên Thường trực

4. Ông Hoàng Văn Huệ - Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên

5. Ông Nguyễn Song Đoàn - Phó Giám đốc Sở TN&MT - Thành viên

6. Ông Vũ Đức Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên

7. Ông Phan Ngọc Sự - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên

8. Ông Trần Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT - Thành viên

9. Ông Vũ Sỹ Thắng - Giám đốc Sở TT và Truyền thông - Thành viên

10. Ông Nguyễn Văn Khánh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên.


* Mời các ông (bà) có tên sau đây tham gia thành viên Ban Chỉ đạo:

1. Bà Trần Thị Ánh Tuyết - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Thành viên

2. Bà Nguyễn Thị Tâm- PCN Thường trực UBKT Tỉnh ủy - Thành viên

3. Bà Lê Thị Xuân Trang - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy - Thành viên

4. Bà Trần Thị Tuyết Minh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Thành viên

5. Ông Đinh Văn Tiếng - PCT Thường trực UBMTTQVN tỉnh - Thành viên.Điều 2. Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách theo dõi kết quả thực hiện việc giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh theo các lĩnh vực và địa phương như sau :

1. Huyện Bù Gia Mập: Ông Hoàng Văn Huệ, Giám đốc Công an tỉnh; Ông Phạm Phước Hải, Chánh Thanh tra tỉnh; Ông Vũ Đức Sơn , Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

2. Huyện Bù Đốp: Bà Nguyễn Thị Tâm, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy ; Ông Nguyễn Song Đoàn, Phó Giám đốc Sở TN&MT .

3. Huyện Bù Đăng: Bà Trần Thị Ánh Tuyết, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ông Đinh Văn Tiếng, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Ông Phan Ngọc Sự, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

4. Huyện Đồng Phú: Bà Lê Thị Xuân Trang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Ông Trần Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT.

5. Phụ trách theo dõi công tác thông tin, tuyên truyền và phản hồi nội dung đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến việc giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Phước: Bà Trần Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ông Vũ Sỹ Thắng, Giám đốc Sở TT và Truyền thông; Ông Nguyễn Văn Khánh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh .Điều 3. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ theo dõi và chỉ đạo trên phạm vi toàn tỉnh trong việc giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh. Trực tiếp làm việc với các huyện có liên quan để kiểm tra tiến độ thực hiện và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc mà các địa phương gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.Điều 4. Chánh Thanh tra tỉnh - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi việc triển khai thực hiện của các địa phương, đơn vị; định kỳ hàng tuần, báo cáo tình hình để Ban Chỉ đạo biết theo dõi và chỉ đạo. Trực tiếp đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo tiến hành làm việc với các địa phương nếu có phát sinh vướng mắc hoặc xét thấy cần thiết.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Đồng Phú và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký .

(Quyết định này thay thế Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận của Thanh tra Chính phủ) ./.CHỦ TỊCH


Trương Tấn Thiệu

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương