TỈnh bắc ninh số: 614/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích9.21 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 614/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ kinh phí.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Quyết định số 510/2015/QĐ-UBND ngày 09.12.2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phân bổ kinh phí cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, số tiền: 3.986 triệu đồng (Ba tỷ, chín trăm tám sáu triệu đồng chẵn), để thực hiện nhiệm vụ:

- Huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2016: 2.732 triệu đồng

- Đào tạo sỹ quan dự bị năm 2016: 1.254 triệu đồng.

Nguồn kinh phí: Nguồn chi sự nghiệp quốc phòng 2.732 triệu đồng; nguồn chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 1.254 triệu đồng.Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với đơn vị được bổ sung kinh phí quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;- Lưu : VT, KTTH, PVPTH, CVP, TH.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tử Quỳnh: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương