TỈnh bắc ninh số: 603/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 22.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích22.88 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 603/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 27 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ kinh phí.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Quyết định số 510/2015/QĐ-UBND ngày 09.12.2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phân bổ kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổng số tiền là: 909.200.000 đồng (Chín trăm linh chín triệu hai trăm ngàn đồng chẵn), chi tiết theo biểu đính kèm.

Nguồn kinh phí: Từ sự nghiệp kinh tế đã bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2016.Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với đơn vị được bổ sung kinh phí quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;

- Lưu : VT, KTTH, PVPTH, CVP, TH.CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tử Quỳnh


Tổng hợp phân bổ kinh phí năm 2016

(Kèm theo Quyết định số: 603 /QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: 1.000 đồngSTT

Nội dung

Số tiền

Nguồn kinh phí
Tng cng

909.200
1

Kinh phí để dự án nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Bắc Ninh

248.900

SNKT

2

Kinh phí để xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh

516.000

SNKT

3

Kinh phí để triển khai chứng thư số

144.300

SNKT: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương