TỈnh bắc ninh số: 566/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích8.42 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 566/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 29 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm bà Đoàn Thị Hồng Nhung

giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông báo số 996-TB/TU ngày 27/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh về việc bổ nhiệm cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Đoàn Thị Hồng Nhung, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp, giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Điều 2. Bà Đoàn Thị Hồng Nhung được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,7.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2015.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp; các cơ quan, đơn vị có liên quan và bà Đoàn Thị Hồng Nhung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

- Lưu: VT, NC, CVP.CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tử Quỳnh: Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> UỶ ban nhân dân huyện yên phong
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương