TỈnh bắc ninh số: 366/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích9.29 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 366/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với

ông Đàm Đình Định, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT- BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Thông báo số 194-TB/TU ngày 18/3/2016 của Thường trực Tỉnh uỷ về việc nâng bậc lương cán bộ, công chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Đàm Đình Định, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đang hưởng lương ngạch thanh tra viên chính, mã số 04.024, từ bậc 4, hệ số 5,42 nâng lên bậc 5, hệ số 5,76 kể từ ngày 01/01/2016.

Thời gian được tính để xét nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 01/01/2016.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường; các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Đàm Đình Định căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;- Lưu: VT, NC, CVP.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tử Quỳnh: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương