TỈnh bắc ninh số: 1361/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích10.55 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1361/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v cho phép cán bộ đi nước ngoài
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 42-CV/TC ngày 10/11/2015 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo ý kiến đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tại Công văn số 1023/BQL-ĐT ngày 04/11/2015 (kèm theo Công văn số 1820/XTTM-XTĐT ngày 06/10/2015 của Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương và Giấy mời của Công ty TNHH phát triển nhà đất Shunfar),QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép các ông có tên sau thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đi xúc tiến đầu tư tại Đài Loan từ ngày 22/11/2015 đến ngày 27/11/2015:

1. Ông Bùi Hoàng Mai, Phó Trưởng Ban,

2. Ông Đinh Hoàng Dũng, Trưởng Phòng Quản lý đầu tư,

3. Ông Nguyễn Đắc Triệu, Phó Trưởng Phòng Quản lý đầu tư,

4. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp.

Mọi chi phí chuyến đi do Công ty TNHH phát triển nhà đất Shunfar đài thọ.Điều 2. Các ông có tên tại điều 1 phải chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước Việt Nam và Đài Loan. Sau chuyến đi có văn bản báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp và các ông có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Công an;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;- Lưu: HC, PNV, CVP.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tử Quỳnh: Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> UỶ ban nhân dân huyện yên phong
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương