TỈnh bắc ninh số : 813/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt namtải về 13.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích13.89 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số : 813/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 06 tháng 7 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

đầu tư xây dựng hệ thống mạng đường ống cấp nước tập trung

xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du.CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 353/KH-KTN ngày 28/6/2016, về kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống mạng đường ống cấp nước tập trung xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống mạng đường ống cấp nước tập trung xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, với nội dung như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống mạng đường ống cấp nước tập trung xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du.

3. Tên nhà đầu tư được lựa chọn: Liên danh Công ty cổ phần xây dựng số 4 Hải Dương - Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Thanh Sơn (hoạt động theo thỏa thuận liên danh ký ngày 16/3/2016 giữa 2 Công ty).

4. Tổng mức đầu tư dự án: 23.505.911.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, năm trăm linh năm triệu, chín trăm mười một nghìn đồng); trong đó:

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ trên cơ sở quy định tại Quyết định số 318/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh 59% tổng mức đầu tư của dự án;

- Nguồn vốn của nhà đầu tư thực hiện dự án là 41% tổng mức đầu tư của dự án.

5. Thời gian hoàn trả phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trên cơ sở Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh là 25 năm, tỷ lệ thu hồi 4%/năm.

6. Thời gian hỗ trợ lãi suất đối với phần vốn nhà đầu tư huy động hợp pháp để thực hiện dự án đầu tư theo quy định hiện hành.

7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO).

8. Thời gian thực hiện đầu tư xây dựng: Hoàn thành trong năm 2016.

9. Thời gian quản lý vận hành dự án: Tối thiểu 30 năm kể từ khi công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND huyện Tiên Du, UBND xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du; Công ty cổ phần xây dựng số 4 Hải Dương, Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Thanh Sơn và các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVP KTTH;- Lưu: HCTC, KTTH, NNTN, CN.XDCB.


KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tiến Nhường

: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương