TỈnh bắc ninh số : 331/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 35.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích35.39 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số : 331/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 16 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở Dự án

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn số 1 thôn Dọc,

xã Liên Bão, huyện Tiên DuỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH


Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh về việc giao đất cho UBND huyện Tiên Du để đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn số 1 và khu văn hoá thể thao thôn Dọc, xã Liên Bão, huyện Tiên Du;

Xét đề nghị của: UBND huyện Tiên Du tại tờ trình số 448/TTr-UBND ngày 31/5/2016; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 285/TTr-STNMT ngày 08/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn số 1 thôn Dọc, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, như sau:

I. VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ

1. Diện tích, vị trí khu đất đấu giá

- Tổng diện tích khu đất đấu giá là 32.816,9 m2 trong tổng số 35.595,6 m2 đất đã được UBND tỉnh giao đất cho UBND huyện Tiên Du tại Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 29/4/2016, gồm:

+ Đất ở: 16.733,0 m2 (163 lô).

+ Đất cây xanh, thể thao: 2.673,7 m2.

+ Đất giao thông: 12.148,9 m2.

+ Đất hạ tầng, kỹ thuật: 1.261,3 m2.

- Vị trí khu đất đấu giá theo Bảng giá đất: đường huyện lộ Cống Bựu – Đại Đồng (đoạn thuộc địa phận xã Liên Bão).

2. Mục đích, thời hạn sử dụng của khu đất

- Mục đích, hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn số 1 thôn Dọc, xã Liên Bão, huyện Tiên Du.

- Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

3. Hiện trạng của khu đất, hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất tại thời điểm bán đấu giá

Khu đất đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.4. Đơn vị được giao quản lý khu đất: UBND huyện Tiên Du.

II. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

1. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá: trong năm 2016.

2. Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Các tổ chức kinh tế (nhà đầu tư) có đủ tư cách pháp nhân thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 8 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 và Điều 2 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh và các điều kiện sau đây:

- Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tính đến năm trước liền kề thực hiện dự án thể hiện trong báo cáo tài chính của chủ đầu tư được kiểm toán độc lập hoặc cơ quan thuế xác nhận từ 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng) trở lên.

- Có văn bản cam kết của nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất theo quy định của phương án đấu giá được duyệt, nếu vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật.

- Có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc nhà đầu tư hoàn thành kế hoạch nộp tiền sử dụng đất các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến hết năm 2014 (nếu có).

- Nộp tiền đặt trước bằng 15% giá khởi điểm của khu đất do tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xác định bằng tiền mặt hoặc giấy bảo lãnh của tổ chức tài chính có chức năng bảo lãnh theo quy định.

- Mức phí tham gia đấu giá: thực hiện theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất, nhà đầu tư có trách nhiệm:

+ Lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn bộ diện tích 35.595,6 m2 (bao gồm: 32.816,9 m2 đất đấu giá và 2.778,7 m2 đất xây dựng nhà văn hoá thôn) theo quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổng mức đầu tư của dự án không thấp hơn mức đầu tư tối thiểu theo quy định của Nhà nước.

+ Hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.3. Hình thức đấu giá

Tổ chức đấu giá toàn bộ khu đất theo hình thức bỏ phiếu kín được thực hiện từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức giá trả cao nhất và cao hơn giá khởi điểm là người trúng đấu giá.4. Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc bán đấu giá: thực hiện theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

5. Thời hạn và phương thức thanh toán số tiền trúng đấu giá

Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá đất vào ngân sách nhà nước, như sau:

- Đợt 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, nộp 50% tổng số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước.

- Đợt 2: Trong vòng 60 ngày tiếp theo, nộp 50% tổng số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất còn lại vào ngân sách nhà nước (Sau khi trừ tiền đặt cọc nếu có).6. Dự kiến giá trị thu được và sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá

- Dự kiến tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước là 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).

- Sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá: thực hiện theo Quyết định số 154/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh.

7. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất:

UBND huyện Tiên Du.8. Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá

UBND huyện Tiên Du ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.9. Các nội dung khác

Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ; Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 14/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp; Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh; Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh.Điều 2. UBND huyện Tiên Du chỉ đạo tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng phương án được phê duyệt và các quy định của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Tiên Du, UBND xã Liên Bão và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận :
- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);- Lưu : VT, TNMT, PVPTN, CVP.

TM. UBND TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Thành


: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương