TỈnh bắc kạNtải về 10.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích10.82 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1372/2011/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng7 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3799/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa 500 giường tỉnh Bắc Kạn (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn)

_______________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Văn bản số 181/ĐC-CP ngày 23/10/2009 của Chính phủ đính chính Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ và tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 373/TTr-SXD ngày 22/7/2011 và báo cáo thẩm định số 172/BC-STP ngày 21/7/2011 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 14 Mục 3 Chương II Quy định một số chính sách về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, ban hành kèm theo Quyết định số 3799/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND tỉnh, như sau:

"Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sau khi thu hồi đất ở, diện tích còn lại nhỏ hơn diện tích một suất đất tái định cư và có nhu cầu tái định cư, nhưng không có chỗ ở nào khác trên địa bàn phường, xã nơi hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, thì nhà nước thu hồi diện tích còn lại và giao đất tái định cư mới.

Trường hợp phần diện tích đất ở còn lại lớn hơn diện tích một suất đất tái định cư nhưng không phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở và hộ gia đình, cá nhân theo nhu cầu tái định cư, nhưng không có chỗ ở nào khác trên địa bàn phường xã nơi hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, thì nhà nước thu hồi diện tích còn lại và giao đất tái định cư mới".

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thị xã Bắc Kạn, Trưởng Ban Quản lý dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai, Chủ tịch UBND xã Huyền Tụng - thị xã Bắc Kạn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh BK;

- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

- TT Công báo, Cổng TT điện tử tỉnh;

- LĐVP;


- Lưu VT, CN-XDCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Văn Du


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương