TỈnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 12.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích12.78 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BẮC KẠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 478/2006/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 15 tháng 3 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành bảng giá cây cối, hoa màu dùng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 2982/2004/QĐ-UB ngày 15/12/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá ở địa phương;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 179/TTr-TC ngày 05/3/2006 về việc ban hành bảng giá cây cối, hoa màu dùng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá cây cối, hoa màu dùng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. a) Bảng giá trên chỉ áp dụng bồi thường đối với cây cối, hoa màu trồng đảm bảo theo quy trình kỹ thuật đã quy định. Đối với cây cối, hoa màu trồng không đúng quy trình kỹ thuật chỉ được bồi thường bằng 1/2 (50%) giá trị theo bảng đơn giá.

b) Trường hợp cây cối, hoa màu chưa có trong bảng đơn giá thì giao cho Hội đồng bồi thường các cấp đề xuất đơn giá bồi thường tương đương với các loại cây cối, hoa màu đã được quy định.

c) Đối với những dự án, hạng mục đã và đang thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đã được phê duyệt phương án bồi thường) trước khi Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo bảng đơn giá trên.

d) Giá cây cối, hoa màu tại Quyết định này được áp dụng thực hiện kể từ ngày ký, các Quyết định ban hành giá cây cối, hoa màu trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

- Bộ Tài chính (b/c); K/T CHỦ TỊCH

- TT Tỉnh uỷ (b/c); PHÓ CHỦ TỊCH

- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Bắc Kạn;

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Như Điều 3 (t/h);

- LĐVP;


- Lưu: VT-P.TH.

Nguyễn Văn Thành: vbpq -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương