TỈnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 9.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích9.57 Kb.
#21620


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BẮC KẠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 475/2006/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 14 tháng 3 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định trình tư thủ tục hành chính trong việc quản lý nhà nước về đất đai đối với các tổ chức trong nước để phục vụ xây dựng cơ bản và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc kạn

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Báo cáo thẩm định dự thảo quy trình thủ tục giao đất, cho thuê đất phục vụ xây dựng cơ bản và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn số: 257/BC-STP ngày 07/10/2005 của Sở Tư pháp;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 166/TTr-TNMT ngày 28/02/2003 về việc ban hành quy định thủ tục hành chính trong việc quản lý nhà nước về đất đai phục vụ xây dựng cơ bản và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định thủ tục hành chính trong việc quản lý nhà nước về đất đai đối với các tổ chức trong nước để phục vụ xây dựng cơ bản và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức có nhu cầu giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

K.T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Thành


Каталог: 88257f8b005926f3.nsf
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> TỈnh bắc kạn số: 1266/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> TỈnh bắc kạn số: 1287/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận và quản lý đối tượng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Kạn

tải về 9.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương