TỈnh an giangtải về 12.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích12.72 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

___________


Số: 1701 /2005/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________


Long Xuyên, ngày 10 tháng 6 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề án "Ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em

bị xâm hại tình dục" giai đoạn 2005-2010

__________________ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg ngày 26/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia Vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001-2010;

- Căn cứ Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/2/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại và nguy hiểm giai đoạn 2004-2010”;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 47/TT.LĐ-TBXH ngày 25 tháng 5 năm 2005 về việc xin chủ trương triển khai thực hiện đề án “Ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục” giai đoạn 2005-2010;


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Phê duyệt đề án “Ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục” giai đoạn 2005-2010; Tổng kinh phí thực hiện là 1.607.000.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm lẻ bảy triệu đồng) do ngân sách nhà nước bố trí trong 6 năm.

Điều 2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận :

- TT.TU,HĐND, UBND tỉnh

- UBMTTQ và các đoàn thể

- Sở LĐTBXH,TC,KHĐT

- CA tỉnh, Báo - Đài PTTHAG

- Phòng VH-XH,TH- Lưu


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
ĐÃ KÝ


Lê Minh Tùng

: vbpq.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> PHỤ LỤc danh sách khu vực khoáng sản khai thác tận thu
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1174/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1175/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1176/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương