TỈnh an giang số: 1087/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.05 Kb.
#21932


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG


Số: 1087/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long Xuyên, ngày 14 tháng 6 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
Gia hạn thời gian thanh tra việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội tỉnh An GiangCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/6/2004;

Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 22/3/2010 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn Thanh tra việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại tờ trình số 122/TTr ngày 07/6/2010,QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Gia hạn thời gian thanh tra việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 22/3/2010 của UBND tỉnh.

Thời gian gia hạn là 25 ngày, kể từ ngày 14/6/2010 đến ngày 16/7/2010.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ và Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như điều 2;

- TT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;

- Phòng: VHXH, TH;

- Lưu: VT.

(Đính kèm Quyết định số 494/QĐ-UBND

ngày 22/3/2010 của UBND tỉnh)KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Lê Minh Tùng
Каталог: VBPQ -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Số: 1044/ubnd-th long Xuyên, ngày 08 tháng 4 năm 2010
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/ct-ttg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> V/v: đề xuất các cơ chế chính sách và rà soát danh mục dự án đầu tư trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2020
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 1512/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1822 /QĐ-ubnd an Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2011 quyếT ĐỊnh về việc ban hành Kế

tải về 9.05 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương