TỊnh đỘ Pháp môn tu một đời thành tựu MỤc lụC


Phật dạy nguyện sanh Cực Lạctải về 226.16 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích226.16 Kb.
1   2   3   4   5

2. Phật dạy nguyện sanh Cực Lạc

2.1. Kinh A-Di-Đà:


…Xá-lợi-phất! Như lai thấy lợi ích như thế nên nói lời này. Ai nghe lời Như lai dạy trên, hãy nên phát nguyện, nguyện sanh về Cực Lạc của phật A-di-đà đi! 36. Thế nên Xá-lợi-phất! Các người hãy tin nhận lời Như lai và lời chư Phật nói.

Xá-lợi-phất! Nếu người nào đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện, nguyện sanh về Cực Lạc của phật A-di-đà thì những người ấy cũng không hề lui sụt A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề. Có người đã sanh về, có người đang sanh về, có người sẽ sanh về thế giới Cực Lạc của phật A-di-đà.Thế nên Xá-lợi-phất! Thiện nam hay thiện nữ nào tin (phật A-di-đà và thế giới Cực Lạc) thì nên phát nguyện, nguyện sanh về đó đi37.


2.2. Kinh Tối Thắng Vấn Bồ-Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kiết38:


Lúc ấy, Thế tôn từ Giác hoa định ý tam-muội phóng ra ánh sáng chiếu đến các loài địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh khắp tam thiên đại thiên thế giới, làm cho các chúng sanh ấy hết các khổ não, được sanh làm người, tự biết túc mạng. Bấy giờ, trong chúng hội có bốn ức người thấy điềm lành này, họ suy nghĩ: “Do luyến ái và dâm dục, nên mới có chết đây sanh kia, quẩn quanh mãi không bao giờ chấm dứt”. Họ rất nhàm chán, muốn sanh về thế giới không có dâm dục, để dễ tu Giác hoa định ý tam-muội này.

Biết ý nghĩ của đại chúng, đức Phật dạy:

- Cách thế giới Ta-bà này trải vô số cõi Phật về hướng Tây có thế giới Cực Lạc thanh tịnh của Phật A-di-đà39. Nhân dân ở đó đều nhất tâm, được sanh ra từ hoa sen kính nhau như cha mẹ, chứ không có tình dục của cha mẹ, nên không có dâm dục, giận dữ và si mê. Lấy thiền duyệt, pháp hỷ làm thức ăn. Ai muốn sanh về đó thì phải phát nguyện ”.

Nghe Phật dạy xong, bốn ức người trong chúng hội đều phát nguyện cầu sanh về thế giới Cực Lạc.


2.3. Kinh Đại Bảo Tích40:Nếu vị Bồ-tát nào

Chí cầu cõi thanh tịnh

Rõ biết pháp vô ngã

Nguyện sanh cõi Cực Lạc

III. CÁC VỊ BỒ TÁT, A LA HÁN NGUYỆN SANH CỰC LẠC

1. Kinh Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện41


Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi phát nguyện:

Con nguyện khi gần chết

Trừ hết các chướng ngại

Thấy Phật A-di-đà

Sanh sang cõi Cực Lạc42

Sau khi về cõi Phật

Thành tựu các đại nguyện

A-di-đà Như lai

Liền thọ ký cho con.

2. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm43


Bồ-tát Phổ Hiền phát nguyện:

Con nguyện khi gần chết

Trừ hết các chướng ngại

Thấy Phật A-di-đà

Được sanh về Cực Lạc44Nguyện khắp chúng sanh bị chìm đắmChóng sanh về cõi Phật Di-đà45

3. Phổ Hiền Hạnh Nguyện Tán46

Bồ-tát Phổ Hiền phát nguyện:Tất cả chư Phật trong ba đời

Dùng nguyện thù thắng hồi hướng này

Bao nhiêu phước lành của con tạo

Đều đem hồi hướng hạnh Phổ Hiền

Nguyện con khi sắp bỏ tuổi thọ

Đoạn trừ tất cả các nghiệp chướng

Tận mặt thấy phật A-di-đà47

4. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, Thanh tịnh, Bình đẳng, Giác48,


Đức Phật bảo A-nan:

- Thế giới Ta-bà của ta hiện nay đây, có nhiều vị đại Bồ-tát đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, gieo trồng căn lành, sau khi qua đời, các vị này đều được sanh về thế giới Cực Lạc. Này A-nan! Ông hãy đứng dậy, chấp tay hướng về phương Tây đảnh lễ Phật A-di-đà đi!

Tôn giả A-nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chấp tay hướng về phương Tây đảnh lễ, bỗng dưng thấy Phật A-di-đà49 ở thế giới Cực Lạc, dung sắc đoan nghiêm xinh đẹp to lớn như núi vàng ròng, lại nghe chư Phật khắp mười phương thế giới khen ngợi Phật A-di-đà có rất nhiều công đức.

Tôn giả A-nan bạch Phật:

- Bạch Thế tôn, thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà trang nghiêm thanh tịnh chưa có cõi nào sánh bằng, nay con nguyện sanh về thế giới đó. Phật dạy: Các vị Đại Bồ-tát hiện đang ở thế giới Cực Lạc xưa kia đã từng thân cận cúng dường vô lượng chư Phật, gieo trồng nhiều căn lành. Nay ông muốn sanh về đó, phải nhất tâm quy kính chiêm ngưỡng Phật A-di-đà.

5. Vô Lượng Thọ Kinh Ưu-Ba-Đề-Xá Nguyện Sanh Kệ50:


Con tạo luận viết kệ

Nguyện thấy phật Di-đà

Nguyện khắp các chúng sanh

Đồng sanh cõi Cực Lạc.

6. Kinh Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh51:


Nếu thiện nam, tín nữ nào năm vóc gieo sát đất lễ lạy, miệng phát nguyện: “Nay, con lễ tất cả chư Phật khắp mười phương, ba đời, nguyện ba đường ác đình chỉ, cõi nước dồi dào, dân chúng an lạc, chúng sanh tà kiến quay về chánh đạo, phát tâm bồ-đề. Con nương công đức này nguyện cùng tất cả chúng sanh trong sáu đường đều được sanh về thế giới của Phật A-di-đà52 phát thệ nguyện lớn, khuyến khích các chúng sanh đều sanh về đó, thân đủ tướng tốt, trí huệ biện tài như Phật A-di-đà được phước báo cao vời, sống lâu vô lượng”.

7. Kinh Bồ Tát Nội Giới53,


Phật dạy:

- Bồ-tát phải phát ba điều nguyện mới là Bồ-tát; ba điều nguyện là: (1) Con nguyện thành Phật: Khi con thành Phật, trong cõi nước của con không có ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, có đủ bảy báu: vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, xa cừ, xích châu, mã não; nhân dân sống lâu vô lượng; cơm ăn, áo mặc tự nhiên đầy đủ; đền đài, lầu gác, âm nhạc, ca xướng. (2) Con nguyện được sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà. (3) Con nguyện đời đời gặp Phật, Phật thọ ký cho con.: files -> 888
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
888 -> Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu ubnd tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung Công văn nêu trên


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương