Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủtải về 46.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích46.38 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1412 /QĐ - TTg
___________________________________________
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại Tờ trình số 16/TTr-VKSTC-VP ngày 30 tháng 6 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1359/TTr-BTĐKT ngày 02 tháng 8 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 80 tập thể thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận :

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ban Thi đua khen thưởng Trung ương;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (3b), Hà (10b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung HảiDANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 1412 /QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2011


của Thủ tướng Chính phủ
)
 1. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n quËn Hµ §«ng, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi.

 2. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n quËn §èng §a, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi.

 3. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n quËn Hoµn KiÕm, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi, .

 4. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n quËn øng Hoµ, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi.

 5. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n quËn Tõ Liªm, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi.

 6. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Cao B»ng, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao.

 7. V¨n phßng tæng hîp, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Cao B»ng.

 8. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Phôc Hoµ, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Cao B»ng.

 9. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn XÝn MÇn, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ Giang.

 10. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh L¹ng S¬n.

 11. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn H÷u Lòng, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh L¹ng S¬n.

 12. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Lai Ch©u.

 13. V¨n phßng tæng hîp vµ thèng kª téi ph¹m, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Lai Ch©u.

 14. Phßng thùc hµnh quyÒn c«ng tè, kiÓm s¸t ®iÒu tra, kiÓm s¸t xÐt xö s¬ thÈm ¸n h×nh sù vÒ kinh tÕ chøc vô, tham nhòng, trËt tù x· héi, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Yªn B¸i.

 15. Phßng kiÓm s¸t t¹m gi÷, t¹m giam, qu¶n lý vµ gi¸o dôc ng­êi chÊp hµnh ¸n ph¹t tï, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Yªn B¸i. 1. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè Yªn B¸i, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Yªn B¸i.

 2. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn ThuËn Ch©u, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh S¬n La.

 3. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Mai S¬n, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh S¬n La.

 4. V¨n phßng tæng hîp, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh §iÖn Biªn.

 5. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè §iÖn Biªn Phñ, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh §iÖn Biªn.

 6. Phßng thùc hµnh quyÒn c«ng tè, kiÓm s¸t ®iÒu tra, kiÓm s¸t xÐt xö s¬ thÈm ¸n an ninh ma tuý, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh B¾c Giang.

 7. Phßng kiÓm s¸t viÖc gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc d©n sù, c¸c vô ¸n hµnh chÝnh, kinh tÕ, lao ®éng, kinh doanh th­¬ng mai vµ nh÷ng viÖc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh B¾c Giang.

 8. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Tiªn Du, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh B¾c Ninh.

 9. Phßng thùc hµnh quyÒn c«ng tè, kiÓm s¸t ®iÒu tra, kiÓm s¸t xÐt xö s¬ thÈm ¸n h×nh sù vÒ an ninh vµ ma tuý, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Phó Thä.

 10. Phßng kiÓm s¸t viÖc gi¶i quyÕt c¸c vô, viÖc d©n sù, h«n nh©n vµ gia ®×nh, hµnh chÝnh, kinh doanh th­¬ng m¹i lao ®éng vµ c¸c viÖc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Phó Thä.

 11. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè ViÖt Tr×, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Phó Thä.

 12. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn L©m Thao, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Phó Thä.

 13. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn §oan Hïng, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Phó Thä.

 14. Phßng thùc hµnh quyÒn c«ng tè, kiÓm s¸t ®iÒu tra, kiÓm s¸t xÐt xö s¬ thÈm ¸n h×nh sù vÒ trËt tù x· héi, an ninh ma tuý, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh VÜnh Phóc.

 15. Phßng thùc hµnh quyÒn c«ng tè, kiÓm s¸t xÐt xö phóc thÈm, gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm ¸n h×nh sù, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh VÜnh Phóc.

 16. Phßng thùc hµnh quyÒn c«ng tè, kiÓm s¸t ®iÒu tra, kiÓm s¸t xÐt xö s¬ thÈm ¸n h×nh sù vÒ kinh tÕ chøc vô, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh. 1. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định.

 2. Phßng kiÓm s¸t viÖc gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc d©n sù, hµnh chÝnh, kinh doanh, th­¬ng m¹i, lao ®éng vµ nh÷ng viÖc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Ninh B×nh.

 3. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Ho»ng Ho¸, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Thanh Hãa.

 4. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn HËu Léc, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Thanh Hãa.

 5. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thÞ x· BØm S¬n, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Thanh Hãa.

 6. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Qu¶ng X­¬ng, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Thanh Hãa.

 7. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè Hµ TÜnh, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ TÜnh.

 8. Phßng thùc hµnh quyÒn c«ng tè, kiÓm s¸t ®iÒu tra, kiÓm s¸t xÐt xö s¬ thÈm ¸n h×nh sù vÒ trÞ an, an ninh, ma tuý, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Thõa Thiªn - HuÕ.

 9. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Phó Léc, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Thõa Thiªn - HuÕ.

 10. Phßng tæ chøc c¸n bé, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Qu¶ng Nam.

 11. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn QuÕ S¬n, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Qu¶ng Nam.

 12. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Phó Yªn.

 13. Phßng thùc hµnh quyÒn c«ng tè, kiÓm s¸t xÐt xö phóc thÈm, gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm ¸n h×nh sù, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Phó Yªn.

 14. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Cam L©m, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Kh¸nh Hßa.

 15. Phßng thùc hµnh quyÒn c«ng tè, kiÓm s¸t xÐt xö phóc thÈm, gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm ¸n h×nh sù, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Ninh ThuËn.

 16. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Gia Lai.

 17. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Kbang, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Gia Lai. 1. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Kon Tum.

 2. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Ngäc Håi, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Kon Tum.

 3. Phßng Tæ chøc c¸n bé vµ khiÕu tè, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh §¾k N«ng.

 4. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh T©y Ninh.

 5. Phßng kiÓm s¸t viÖc gi¶i quyÕt c¸c vô, viÖc d©n sù, h«n nh©n vµ gia ®×nh, kinh doanh, th­¬ng m¹i lao ®éng, hµnh chÝnh vµ c¸c viÖc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh T©y Ninh.

 6. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Tr¶ng Bµng, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh T©y Ninh.

 7. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Hßa Thµnh, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh T©y Ninh.

 8. Phßng thùc hµnh quyÒn c«ng tè, kiÓm s¸t ®iÒu tra, kiÓm s¸t xÐt xö s¬ thÈm ¸n h×nh sù vÒ kinh tÕ, chøc vô, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh §ång Nai.

 9. V¨n phßng tæng hîp vµ thèng kª téi ph¹m, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu.

 10. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Long §iÒn, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu.

 11. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè Vòng Tµu, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu.

 12. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Long An.

 13. Phßng thùc hµnh quyÒn c«ng tè, kiÓm s¸t xÐt xö phóc thÈm, gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm ¸n h×nh sù, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Long An.

 14. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn CÇn Giuéc, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Long An.

 15. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Ch©u Thµnh, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh TiÒn Giang.

 16. Phßng thùc hµnh quyÒn c«ng tè, kiÓm s¸t xÐt xö phóc thÈm, gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm ¸n h×nh sù, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh VÜnh Long.

 17. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè VÜnh Long, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh VÜnh Long.

 18. Phßng Tæ chøc c¸n bé, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Trµ Vinh. 1. Phßng thùc hµnh quyÒn c«ng tè, kiÓm s¸t ®iÒu tra, kiÓm s¸t xÐt xö s¬ thÈm h×nh sù, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Trµ Vinh.

 2. Phßng thùc hµnh quyÒn c«ng tè, kiÓm s¸t ®iÒu tra, kiÓm s¸t xÐt xö s¬ thÈm ¸n an ninh, trËt tù x· héi vµ ma tóy, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh §ång Th¸p.

 3. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Cao L·nh, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh §ång Th¸p.

 4. V¨n phßng tæng hîp vµ thèng kª téi ph¹m, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh HËu Giang.

 5. Phßng kiÓm s¸t viÖc t¹m gi÷, t¹m giam, qu¶n lý vµ gi¸o dôc ng­êi chÊp hµnh ¸n ph¹t tï, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Cµ Mau.

 6. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè B¹c Liªu, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh B¹c Liªu.

 7. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn VÜnh Lîi, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh B¹c Liªu.

 8. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè Long Xuyªn, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh An Giang.

 9. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Chî Míi, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh An Giang.

 10. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn An Phó, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh An Giang.

 11. Phßng thùc hµnh quyÒn c«ng tè, kiÓm s¸t ®iÒu tra, kiÓm s¸t xÐt xö s¬ thÈm ¸n kinh tÕ vµ trËt tù x· héi, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Kiªn Giang.

 12. Phßng kiÓm s¸t thi hµnh ¸n, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Kiªn Giang.

 13. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n thÞ x· Hµ Tiªn, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Kiªn Giang.

 14. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Kiªn L­¬ng, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Kiªn Giang.

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 - 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương