Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủtải về 13.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích13.26 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1257 /QĐ - TTg
___________________________________________
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Tờ trình số 119/TTr-NHNN ngày 27 tháng 5 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1119/TTr-BTĐKT ngày 04 tháng 7 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 03 cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- Ban TĐKTTW;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (3b), Hà ( 10 b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải


DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 1257 /QĐ-TTg

ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

_____________* Tập thể: Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long Chi nhánh Tiền Giang;

* Cá nhân:

1. Ông Huỳnh Nam Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long;

2. Ông Nguyễn Phước Hoà, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long;

3. Bà Bùi Hồng Minh, Trưởng ban Ban Quản lý nguồn vốn, Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long,Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

____________________
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương