Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủtải về 9.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích9.18 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1191 /QĐ - TTg

___________________________________________
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại Tờ trình số 1793/TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1084/TTr-BTĐKT ngày 28 tháng 6 năm 2011,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

1. Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận;

2. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận,

Đã có nhiều thành thích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dụng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- UBND tỉnh Bình Thuận;

- Ban TĐKTTW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

- Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2b), Hà ( 9 b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương