Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủtải về 22.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích22.11 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1127 /QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 2721/TTr-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 920/TTr-BTĐKT ngày 08 tháng 6 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 13 tập thể và 10 cá nhân (có danh sách kèm theo) thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, đã có thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngay ban hành.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận :

- UBND thành phố Đà Nẵng;

- BTĐKTTW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

- Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2b), Hà ( 9 b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng


DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 1127 /QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

____________
I. Tập thể:

1. Hội Chữ thập đỏ huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

2. Nhân dân và cán bộ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

3. Hội Từ thiện thành phố Đà Nẵng.

4. Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

5. Nhân dân và cán bộ phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

6. Hội Cựu chiến binh quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

7. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng.

8. Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng.

9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

10. Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

11. Công ty Cổ phần Du lịch Phương Đông Việt, thành phố Đà Nẵng.

12. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viễn thông Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng.

13. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
II. Cá nhân:

1. Ông Mai Tài, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

2. Ông Lâm Tứ Trung, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

4. Ông Trần Hữu Thành, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng.

5. Ông Nguyễn Văn Châu, Trưởng phòng Phòng Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng.

6. Ông Huỳnh Việt Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

7. Ông Văn Dũng, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

8. Bà Nguyễn Thị Bích Lê, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

9. Bà Đinh Thị Ngọc Dung, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại, Dịch vụ và Xây lắp điện Thư Dung, thành phố Đà Nẵng.

10. Ông Trần Văn Tề, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng,

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc._________________


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương