Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 46 cá nhân thuộc tỉnh Cà Mau (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốctải về 28.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích28.35 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1283/QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1193/TTr-BTĐKT ngày 13 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 46 cá nhân thuộc tỉnh Cà Mau (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- UBND tỉnh Cà Mau;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2b), Hùng (9b).KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải

DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1283 /QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

_____________

Tập thể.

1. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Cà Mau;

2. Nhà khách Minh Hải thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau;

3. Khoa Xây dựng Đảng thuộc Trường Chính trị tỉnh Cà Mau;

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau;

5. Hội Nông dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Cá nhân.

1. Ông Phan Hoàng Vũ, Chuyên viên Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau;

2. Ông Trần Văn Hòa, Chuyên viên Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau;

3. Ông Trần Dũng Sinh, Chuyên viên Cơ quan Tiếp dân tỉnh Cà Mau;

4. Ông Võ Văn Sáu, Chánh Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau;

5. Ông Trần Quốc Bình, Kỹ thuật viên trình bày, Báo ảnh Đất Mũi, tỉnh Cà Mau;

6. Ông Lượng Trọng Quyền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau;

7. Ông Đoàn Hoàng Thoại, Phó Trưởng phòng Phòng Xử lý kỷ luật và Giải quyết khiếu nại thuộc Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau;

8. Ông Nguyễn Trọng Bài, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thới Bình thuộc Sở Y tế, tỉnh Cà Mau;

9. Ông Lê Ngọc Định, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng thuộc Sở Y tế, tỉnh Cà Mau;

10. Bà Nguyễn Ngọc Xoàn, Trưởng khoa Khoa Khám bệnh, Bệnh viên đa khoa khu vực Trần Văn Thời thuộc Sở Y tế, tỉnh Cà Mau;

11. Ông Trần Văn Việt, Giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng thuộc Sở Y tế, tỉnh Cà Mau;

12. Ông Nguyễn Văn Tranh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Cà Mau;

13. Ông Phạm Thế Tài, Phó Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau;

14. Ông Trịnh Minh Quốc, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án 1 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Cà Mau;

15. Ông Âu Văn Thông, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án 3 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Cà Mau;

16. Ông Diệp Hoàng Ân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 3 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Cà Mau;

17. Ông Nguyễn Bửu San, Phó Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Cà Mau;

18. Ông Lâm Ngọc Kiên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Cà Mau;

19. Ông Đỗ Vũ Thiên Ân, Trưởng phòng Phòng Quản lý Vật tư và Giống cây trồng nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau;

20. Ông Châu Văn Dân, Chánh Thanh tra Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Cà Mau;

21. Ông Vương Ngọc Hào, Trưởng phòng Phòng Quản lý Thương mại thuộc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau;

22. Ông Trần Thanh Tuyền, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - An toàn - Môi trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau;

23. Ông Lê Chí Dũng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau;

24. Ông Nguyễn Huế, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau;

25. Bà Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc Thư viện thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tỉnh Cà Mau;

26. Ông Ngô Minh Hoàng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tân Hải thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau; 

27. Ông Trịnh Thanh Sang, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế ngành thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau;

28. Ông Lê Đạt, Trưởng Ban Kinh tế thuộc Hội Nông dân tỉnh Cà Mau;

29. Ông Nguyễn Việt Sỹ, Phó Trưởng khoa Khoa Nhà nước và Pháp luật thuộc Trường Chính trị tỉnh Cà Mau;

30. Bà Lâm Thị Cẩm Tú, Cán sự Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau;

31. Bà Phan Ánh Nhanh, Nhân viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau;

32. Bà Huỳnh Kim Ngân, Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau;

33. Bà Lý Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Cà Mau, tỉnh Cà Mau;

34. Ông Lê Minh Ý, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy U Minh, tỉnh Cà Mau;

35. Ông Ngô Trường Vũ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau;

36. Bà Trần Hồng Cẩm, Cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện U Minh, tỉnh Cà Mau;

37. Ông Nguyễn Thiện Lộc, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau;

38. Ông Phạm Trân, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

39. Ông Nguyễn Văn Nhàn, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau;

40. Bà Lê Minh Phượng, Cán bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau;

41. Ông Nguyễn Hùng Chiến, Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Tân, tỉnh Cà Mau;

42. Ông Nguyễn Trung Kiệt, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Tân, tỉnh Cà Mau;

43. Ông Huỳnh Hiếu Trường, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau;

44. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau;

45. Ông Phan Thanh Phương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau;

46. Ông Võ Hà Tiến, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương