T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (emc) miÔn nhiÔm ®èi víi hiÖn t­îng phãng tÜnh ®iÖn ph­¬ng ph¸p ®o vµ thötải về 361.45 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích361.45 Kb.
  1   2

TCN 68 - 135: 2001

Bé b­u chÝnh, viÔn th«ng
TCN tiªu chuÈn Ngµnh
TCN 68 - 207: 2002

T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC)

miÔn nhiÔm ®èi víi hiÖn t­îng phãng tÜnh ®iÖn

ph­¬ng ph¸p ®o vµ thö

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)

Electrostatic discharge immunity

Testing and measurement techniques

môc lôc


 • Lêi nãi ®Çu 7

 • QuyÕt ®Þnh ban hµnh cña bé tr­ëng bé b­u chÝnh viÔn th«ng 9

 • TCN 68 - 207: 2002 11

Phô lôc B 34

For the minister of posts and telematics 47


contents


 • FOREWORD 43

 • Decision of the minister of posts and telematics 45

 • TCN 68 - 207: 2002 47

Phô lôc B 34

For the minister of posts and telematics 47


Lêi nãi ®ÇuTiªu chuÈn TCN 68 - 207: 2002T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC) - MiÔn nhiÔm ®èi víi hiÖn t­îng phãng tÜnh ®iÖn - Ph­¬ng ph¸p ®o vµ thö” ®­îc x©y dùng trªn c¬ së chÊp thuËn ¸p dông nguyªn vÑn c¸c yªu cÇu kü thuËt trong tiªu chuÈn IEC 61000-4-2: 1999 nh­ng cã bæ sung mét sè ®iÓm trong phÇn ph¹m vi ¸p dông ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn ¸p dông t¹i ViÖt Nam.

Tiªu chuÈn TCN 68 - 207: 2002 do ViÖn khoa häc Kü thuËt B­u ®iÖn (RIPT) biªn so¹n theo ®Ò nghÞ cña Vô Khoa häc - C«ng nghÖ vµ ®­îc Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 28/2002/Q§-BBCVT ngµy 18/12/2002.

Tiªu chuÈn TCN 68 - 207: 2002 ®­îc ban hµnh d­íi d¹ng song ng÷ (tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh). Trong tr­êng hîp cã tranh chÊp vÒ c¸ch hiÓu do biªn dÞch, b¶n tiÕng ViÖt ®­îc ¸p dông.
Vô Khoa häc - C«ng NghÖ


bé b­u chÝnh, viÔn th«ng

Sè: 28/2002/Q§-BBCVTCéng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Hµ Néi, ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2002QuyÕt ®Þnh cña bé tr­ëng bé b­u chÝnh, viÔn th«ng

VÒ viÖc ban hµnh Tiªu chuÈn Ngµnh

bé tr­ëng bé b­u chÝnh, viÔn th«ng

 • C¨n cø Ph¸p lÖnh ChÊt l­îng hµng hãa ngµy 04/01/2000;

 • C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 90/2002/N§-CP ngµy 11/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng;

 • C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 27/2001/Q§-TCB§ ngµy 09/01/2001 cña Tæng côc
  B­u ®iÖn (nay là Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng) vÒ viÖc x©y dùng, ban hµnh vµ c«ng bè tiªu chuÈn trong ngµnh B­u ®iÖn;

 • Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr­ëng Vô Khoa häc - C«ng nghÖ,

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1.- Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy 04 Tiªu chuÈn Ngµnh vÒ t­¬ng thÝch ®iÖn tõ tr­êng sau:

 1. T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC) - MiÔn nhiÔm ®èi víi hiÖn t­îng phãng tÜnh ®iÖn - Ph­¬ng ph¸p ®o vµ thö;

M· sè TCN 68 - 207: 2002

 1. T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC) - MiÔn nhiÔm ®èi víi c¸c hiÖn t­îng sôt ¸p, ng¾t qu·ng vµ thay ®æi ®iÖn ¸p - Ph­¬ng ph¸p ®o vµ thö;

M· sè TCN 68 - 208: 2002

 1. T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC) - MiÔn nhiÔm ®èi víi c¸c xung - Ph­¬ng ph¸p ®o vµ thö;

M· sè TCN 68 - 209: 2002

 1. T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC) - MiÔn nhiÔm ®èi víi tõ tr­êng tÇn sè nguån - Ph­¬ng ph¸p ®o vµ thö;

M· sè TCN 68 - 210: 2002

§iÒu 2.- HiÖu lùc b¾t buéc ¸p dông c¸c tiªu chuÈn nªu ë §iÒu 1 sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký QuyÕt ®Þnh nµy.

§iÒu 3.- Ch¸nh v¨n phßng, Vô tr­ëng Vô Khoa häc - C«ng nghÖ, thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng vµ c¸c tæ chøc c¸ nh©n liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

K/T. Bé tr­ëng Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng

thø tr­ëng th­êng trùc

§· ký: Mai Liªm Trùc


Tiªu chuÈn ngµnh

TCN 68 - 207: 2002

T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC)

miÔn nhiÔm ®èi víi hiÖn t­îng phãng tÜnh ®iÖn

ph­¬ng ph¸p ®o vµ thö(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 28/2002/Q§-BBCVT ngµy 18/12/2002
cña Bé tr­ëng Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng)

1. Ph¹m vi

Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ miÔn nhiÔm vµ ph­¬ng ph¸p thö cho c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö ®èi víi hiÖn t­îng phãng tÜnh ®iÖn trùc tiÕp tõ ng­êi khai th¸c sö dông vµ tõ c¸c ®èi t­îng kÒ bªn. Ngoµi ra, tiªu chuÈn nµy cßn x¸c ®Þnh c¸c møc thö t­¬ng øng víi c¸c ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt, ®iÒu kiÖn m«i tr­êng kh¸c nhau vµ c¸c thñ tôc thùc hiÖn phÐp thö.

Môc ®Ých cña tiªu chuÈn nµy lµ ®­a ra mét qui ®Þnh chung, cã kh¶ n¨ng t¸i t¹o l¹i trong viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö khi ph¶i chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c hiÖn t­îng phãng tÜnh ®iÖn. Tiªu chuÈn nµy bao gåm c¶ tr­êng hîp phãng tÜnh ®iÖn tõ ng­êi khai th¸c sö dông tíi c¸c ®èi t­îng kÒ bªn thiÕt bÞ ®­îc kiÓm tra.

Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh:


 • D¹ng sãng danh ®Þnh cña dßng phãng;

 • C¸c møc thö;

 • ThiÕt bÞ thö;

 • ThiÕt lËp cÊu h×nh phÐp thö;

 • Thñ tôc thùc hiÖn phÐp thö.

Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi c¸c phÐp thö ®­îc thùc hiÖn trong phßng thÝ nghiÖm vµ c¸c phÐp thö sau khi l¾p ®Æt t¹i vÞ trÝ l¾p ®Æt sau cïng cña thiÕt bÞ.

Tiªu chuÈn nµy kh«ng qui ®Þnh c¸c phÐp thö ®Ó ¸p dông cho hÖ thèng hay thiÕt bÞ cô thÓ nµo. Môc ®Ých chÝnh lµ ®­a ra mét tiªu chuÈn c¬ b¶n chung cho c¸c c¬ quan qu¶n lý chÊt l­îng thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö.Chó ý - Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng.

2. Tµi liÖu tham chiÕu chuÈn

[1] IEC 60050(161):1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV)   Chapter 161: Electromagnetic compatibility.

[2] IEC 60068 1: 1988, Environmental testing   Part 1: General and guidance.

3. Nh÷ng vÊn ®Ò chung

Tiªu chuÈn nµy liªn quan ®Õn c¸c thiÕt bÞ, hÖ thèng, c¸c hÖ thèng phô hay c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi ph¶i chÞu ¶nh h­ëng cña hiÖn t­îng phãng tÜnh ®iÖn trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng, ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt cña thiÕt bÞ hay hÖ thèng ®ã, vÝ dô nh­ ®é Èm t­¬ng ®èi thÊp, sö dông th¶m cã ®iÖn dÉn thÊp (sîi nh©n t¹o), vá bäc nhùa, .....

C¸c phÐp thö trong tiªu chuÈn nµy chØ lµ nh÷ng b­íc ®Çu trong viÖc h­íng dÉn sö dông c¸c phÐp thö th«ng th­êng ®Ó ®¸nh gi¸ ®Þnh tÝnh chÊt l­îng cña c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng nh­ ®· ®­îc ®Ò cËp trong ph¹m vi ¸p dông cña tiªu chuÈn nµy.

4. §Þnh nghÜa

C¸c ®Þnh nghÜa d­íi ®©y ®­îc ¸p dông vµ cã thÓ ¸p dông trong lÜnh vùc phãng tÜnh ®iÖn.

4.1 Suy gi¶m (chÊt l­îng)

Suy gi¶m chÊt l­îng lµ sù gi¶m sót kh«ng mong muèn vÒ chÊt l­îng lµm viÖc cña bÊt kú dông cô, thiÕt bÞ hay hÖ thèng nµo so víi chÊt l­îng ®· ®­îc qui ®Þnh cña nã.Chó ý - ThuËt ng÷ "suy gi¶m" cã thÓ ¸p dông cho sai háng t¹m thêi hoÆc l©u dµi.

4.2 T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC)

T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC) lµ kh¶ n¨ng cña mét thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng lµm viÖc b×nh th­êng (phï hîp víi chØ tiªu kü thuËt) trong m«i tr­êng ®iÖn tõ cña nã vµ kh«ng t¹o ra nhiÔu ®iÖn tõ qu¸ møc chÞu ®ùng ®èi víi bÊt kú thiÕt bÞ, hÖ thèng nµo trong m«i tr­êng ®ã.4.3 VËt liÖu chèng tÜnh ®iÖn

VËt liÖu chèng tÜnh ®iÖn lµ lo¹i vËt liÖu cã c¸c thuéc tÝnh gi¶m thiÓu sù tÝch ®iÖn khi ®­îc chµ s¸t hoÆc khi bÞ ph©n t¸ch víi c¸c vËt liÖu cïng lo¹i hoÆc t­¬ng


tù kh¸c.

4.4 Tô ®iÖn tÝch tr÷ n¨ng l­îng

Tô ®iÖn tÝch tr÷ n¨ng l­îng lµ tô ®iÖn cña m¸y phãng tÜnh ®iÖn (thay thÕ ®iÖn dung cña c¬ thÓ con ng­êi) ®­îc n¹p ®iÖn tíi gi¸ trÞ ®iÖn ¸p thö. Nã cã thÓ lµ mét thµnh phÇn riªng biÖt hoÆc lµ mét ®iÖn dung ph©n t¸n.4.5 ESD

Phãng tÜnh ®iÖn.4.6 EUT

ThiÕt bÞ ®­îc kiÓm tra.4.7 MÆt ®Êt chuÈn

MÆt ®Êt chuÈn lµ mét mÆt ph¼ng dÉn ®iÖn mµ thÕ n¨ng cña nã ®­îc sö dông nh­ mét chuÈn chung.4.8 MÆt ph¼ng ghÐp

MÆt ph¼ng ghÐp lµ mét tÊm hoÆc mét miÕng kim lo¹i (®Ó phãng ®iÖn vµo ®ã) ®­îc sö dông ®Ó m« pháng sù phãng tÜnh ®iÖn vµo c¸c ®èi t­îng kÒ bªn EUT.

HCP: mÆt ph¼ng ghÐp ngang.

VCP: mÆt ph¼ng ghÐp ®øng.4.9 Thêi gian gi÷

Thêi gian gi÷ lµ kho¶ng thêi gian, trong ®ã, møc gi¶m ®iÖn ¸p thö do dßng rß g©y nªn kh«ng lín h¬n 10% gi¸ trÞ ®iÖn ¸p tr­íc khi phãng ®iÖn.4.10 Phãng tÜnh ®iÖn (ESD)

Phãng tÜnh ®iÖn lµ sù truyÒn ®iÖn gi÷a c¸c vËt thÓ cã thÕ n¨ng tÜnh ®iÖn kh¸c nhau ë gÇn nhau hoÆc qua tiÕp xóc trùc tiÕp.4.11 MiÔn nhiÔm (®èi víi nhiÔu)

MiÔn nhiÔm lµ kh¶ n¨ng cña mét dông cô, thiÕt bÞ hoÆc mét hÖ thèng ho¹t ®éng kh«ng bÞ suy gi¶m chÊt l­îng khi cã nhiÔu ®iÖn tõ.4.12 Ph­¬ng ph¸p phãng ®iÖn tiÕp xóc

Phãng ®iÖn tiÕp xóc lµ mét ph­¬ng ph¸p thö, trong ®ã ®iÖn cùc phãng cña m¸y ph¸t tÝn hiÖu thö tiÕp xóc víi EUT vµ sù phãng ®iÖn ®­îc kÝch ho¹t b»ng c«ng t¾c phãng trong m¸y ph¸t tÝn hiÖu thö.4.13 Ph­¬ng ph¸p phãng ®iÖn qua kh«ng khÝ

Phãng ®iÖn qua kh«ng khÝ lµ mét ph­¬ng ph¸p thö, trong ®ã ®iÖn cùc phãng cña m¸y ph¸t tÝn hiÖu thö ®­îc ®Æt gÇn EUT vµ sù phãng ®iÖn ®­îc kÝch ho¹t b»ng mét tia löa ®iÖn tíi EUT.4.14 T¸c ®éng trùc tiÕp

T¸c ®éng trùc tiÕp lµ thùc hiÖn phãng ®iÖn trùc tiÕp vµo EUT.4.15 T¸c ®éng gi¸n tiÕp

T¸c ®éng gi¸n tiÕp lµ thùc hiÖn phãng ®iÖn vµo mét mÆt ph¼ng ghÐp ®­îc ®Æt gÇn EUT vµ m« pháng sù phãng ®iÖn tõ c¬ thÓ con ng­êi tíi c¸c ®èi t­îng kÒ


bªn EUT.

5. C¸c møc thö

C¸c møc thö trong b¶ng 1 ®­îc khuyÕn nghÞ ­u tiªn ¸p dông cho c¸c phÐp
thö ESD.

§ång thêi, phÐp thö còng ph¶i tho¶ m·n ë c¸c møc thÊp h¬n møc ®· cho


trong b¶ng 1.

B¶ng 1: C¸c møc thö

1a - Phãng ®iÖn tiÕp xóc

1b - Phãng ®iÖn qua kh«ng khÝ

Møc

§iÖn ¸p thö, kV

Møc

§iÖn ¸p thö, kV

1

2

34

x1)2

4

68

®Æc biÖt


1

2

34

x1)2

4

815

®Æc biÖt


1) “x” lµ mét møc ®Ó më. Møc nµy ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh trong chØ tiªu kü thuËt thiÕt bÞ. NÕu ®iÖn ¸p thö cao h¬n møc ®iÖn ¸p ®· ®­îc x¸c ®Þnh nµy, th× cã thÓ cÇn c¸c thiÕt bÞ thö ®Æc biÖt.

C¸c chi tiÕt c¸c liªn quan ®Õn c¸c tham sè kh¸c nhau ¶nh h­ëng tíi møc ®iÖn ¸p mµ c¬ thÓ con ng­êi cã thÓ tÝch luü ®­îc cho trong môc A.2 phô lôc A. Môc A.4 lµ c¸c vÝ dô vÒ viÖc ¸p dông c¸c møc thö t­¬ng øng víi c¸c lo¹i m«i tr­êng kh¸c nhau (khi l¾p ®Æt).

Phãng ®iÖn tiÕp xóc lµ ph­¬ng ph¸p thö ®­îc ­u tiªn ¸p dông. Phãng ®iÖn qua kh«ng khÝ ®­îc ¸p dông khi kh«ng thÓ ¸p dông ®­îc ph­¬ng ph¸p phãng ®iÖn tiÕp xóc. Møc ®iÖn ¸p thö cho mçi ph­¬ng ph¸p thö ®­îc cho trong b¶ng 1a vµ 1b. Møc ®iÖn ¸p thö kh¸c nhau ®èi víi mçi ph­¬ng ph¸p thö lµ do sù kh¸c nhau vÒ ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn phÐp thö. §iÒu nµy kh«ng ngô ý lµ ®Ó ®¶m b¶o sù kh¾c nghiÖt nh­ nhau gi÷a hai ph­¬ng ph¸p thö.

C¸c th«ng tin thªm cho trong môc A.3, A.4 vµ A.5 cña phô lôc A.

6. M¸y ph¸t tÝn hiÖu thö

M¸y ph¸t tÝn hiÖu thö ph¶i bao gåm (trong c¸c phÇn chÝnh cña nã): • §iÖn trë n¹p, Rc;

 • Tô ®iÖn tÝch tr÷ n¨ng l­îng, Cs;

 • §iªn dung ph©n t¸n, Cd;

 • §iÖn trë phãng ®iÖn, Rd;

 • §ång hå chØ thÞ ®iÖn ¸p;

 • C«ng t¾c phãng ®iÖn;

 • C¸c ®Çu phãng cã thÓ thay ®æi ®­îc cña ®iÖn cùc phãng ®iÖn (xem h×nh 4);

 • C¸p håi tiÕp phãng ®iÖn;

 • Khèi cÊp nguån.

Trong h×nh 1 lµ s¬ ®å ®¬n gi¶n cña mét m¸y ph¸t ESD.

M¸y ph¸t tÝn hiÖu thö ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu trong môc 6.1 vµ 6.2.6.1 C¸c ®Æc tÝnh vµ chÊt l­îng cña m¸y ph¸t ESD

C¸c chØ tiªu kü thuËt:

- §iÖn dung tÝch tr÷ n¨ng l­îng (Cs + Cd): 150 pF  10%;

- §iÖn trë phãng ®iÖn (Rd): 330   10%;

- §iÖn trë n¹p (Rc): tõ 50 ®Õn 100 M;

- §iÖn ¸p ra (xem chó ý 1): . tíi 8 kV (danh ®Þnh) ®èi víi phãng ®iÖn tiÕp xóc;

. tíi 15 kV (danh ®Þnh) ®èi víi phãng ®iÖn qua kh«ng khÝ;

- Dung sai cña ®ång hå chØ thÞ ®iÖn ¸p ra:  5%;

- Cùc tÝnh cña ®iÖn ¸p ra: ©m hoÆc d­¬ng (cã thÓ chuyÓn ®­îc);

- Thêi gian gi÷: Ýt nhÊt 5 gi©y;

- Phãng ®iÖn, chÕ ®é lµm viÖc (xem chó ý 2): phãng ®iÖn ®¬n (thêi gian gi÷a c¸c lÇn phãng ®iÖn liªn tiÕp Ýt nhÊt lµ 1 gi©y);

- D¹ng sãng cña dßng phãng: xem môc 6.2.Chó ý 1 - §iÖn ¸p hë m¹ch ®­îc ®o t¹i tô ®iÖn tÝch tr÷ n¨ng l­îng.

Chó ý 2 - M¸y ph¸t tÝn hiÖu thö nªn cã kh¶ lµm viÖc víi tèc ®é lÆp Ýt nhÊt lµ 20 lÇn phãng ®iÖn mçi gi©y cho môc ®Ých thö kh¶o s¸t tr­íc.

M¸y ph¸t ESD ph¶i cã kh¶ n¨ng phßng ngõa viÖc t¹o ra nhiÔu ph¸t x¹ vµ nhiÔu dÉn kh«ng mong muèn (d¹ng xung hoÆc d¹ng liªn tôc) ®Ó kh«ng g©y nhiÔu EUT hoÆc c¸c thiÕt bÞ thö phô trî do c¸c ¶nh h­ëng ký sinh.

Tô ®iÖn tÝch tr÷ n¨ng l­îng, ®iÖn trë phãng ®iÖn vµ c«ng t¾c phãng ®iÖn ph¶i ®­îc ®Æt gÇn ®iÖn cùc phãng ®iÖn (gÇn nhÊt cã thÓ).

KÝch th­íc cña ®Çu phãng ®iÖn cho trong h×nh 4.

§èi víi ph­¬ng ph¸p phãng ®iÖn qua kh«ng khÝ, cã thÓ sö dông m¸y ph¸t cïng lo¹i nh­ng ph¶i ®ãng c«ng t¾c phãng ®iÖn. M¸y ph¸t ph¶i khíp víi ®Çu phãng ®iÖn nh­ ®­îc m« t¶ trong h×nh 4.

Th«ng th­êng, c¸p håi tiÕp phãng ®iÖn cña m¸y ph¸t tÝn hiÖu thö ph¶i cã ®é dµi 2 m vµ ph¶i ®­îc chÕ t¹o sao cho ®Ó m¸y ph¸t ®¸p øng ®­îc chØ tiªu vÒ d¹ng sãng cña tÝn hiÖu thö. Trong phÐp thö ESD, c¸p håi tiÕp phãng ®iÖn ph¶i ®­îc c¸ch ly tho¶ ®¸ng ®Ó phßng ngõa sù rß rØ dßng phãng vµo c¬ thÓ con ng­êi vµ c¸c mÆt dÉn kh¸c ngoµi ®Çu cuèi cña nã.

Trong tr­êng hîp ®é dµi 2 m cña c¸p håi tiÕp phãng ®iÖn kh«ng ®¸p øng
®­îc cÊu h×nh phÐp thö (vÝ dô: do EUT qu¸ cao), th× cã thÓ sö dông c¸p dµi h¬n nh­ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 3 m vµ ph¶i kiÓm tra sù phï hîp cña ®Æc tÝnh d¹ng sãng ®Çu ra.

6.2 KiÓm tra c¸c ®Æc tÝnh cña m¸y ph¸t ESD

§Ó so s¸nh ®­îc kÕt qu¶ thö nghiÖm tõ c¸c m¸y ph¸t tÝn hiÖu thö kh¸c nhau, th× ph¶i kiÓm tra c¸c ®Æc tÝnh cho trong b¶ng 2 (sö dông c¸p håi tiÕp phãng ®iÖn ®­îc dïng khi thùc hiÖn phÐp thö).B¶ng 2: C¸c tham sè vÒ d¹ng sãng

Møc

§iÖn ¸p chØ thÞ

(kV)

§Ønh ®Çu tiªn cña dßng phãng  10% (A)

Thêi gian t¨ng tr

(ns)

Dßng t¹i 30 ns
( 30%)


(A)

Dßng t¹i 60ns ( 30%)

(A)

1

2

34

2

4

68

7,5

15,0


22,5

30,0


0,7 1

0,7 1


0,7 1

0,7 1


4

8

1216

2

4

68

D¹ng sãng cña dßng ®iÖn ®Çu ra cña m¸y ph¸t ESD trong khi kiÓm tra ph¶i phï hîp víi h×nh 3.

Gi¸ trÞ c¸c ®Æc tÝnh cña dßng phãng ph¶i ®­îc kiÓm tra b»ng thiÕt bÞ ®o cã ®é réng b¨ng tÇn lµ 1000 MHz.

§é réng b¨ng tÇn thÊp h¬n sÏ cã h¹n chÕ trong viÖc ®o thêi gian t¨ng vµ biªn ®é ®Ønh ®Çu tiªn cña dßng phãng.

§Ó kiÓm tra, m¸y ph¸t ph¶i lµm viÖc ë chÕ ®é phãng ®iÖn tiÕp xóc, ®Çu phãng cña ®iÖn cùc phãng ®iÖn ph¶i ®­îc ®Æt tiÕp xóc trùc tiÕp víi bé c¶m biÕn dßng.

H×nh 2 lµ cÊu h×nh ®iÓn h×nh cho viÖc kiÓm tra chØ tiªu chÊt l­îng cña m¸y ph¸t ESD. §é réng b¨ng tÇn cña ®èi Ka-tèt ph¶i lín h¬n 1 GHz. CÊu tróc chi tiÕt cña bé c¶m biÕn dßng cho trong phô lôc B.

§­îc phÐp sö dông c¸c cÊu h×nh kh¸c nh­ lång Fa-ra-day thÝ nghiÖm cã kÝch th­íc kh¸c so víi h×nh 2; ®ång thêi còng ®­îc phÐp cã sù ph©n c¸ch gi÷a lång Fa-ra-day vµ mÆt ®èi Ka-tèt, nh­ng trong c¶ hai tr­êng hîp, cÇn ph¶i chó ý ®Õn kho¶ng c¸ch gi÷a bé c¶m biÕn vµ ®iÓm cuèi ®Êt cña m¸y ph¸t ESD (kho¶ng 1 m) còng nh­ viÖc bè trÝ c¸p håi tiÕp phãng ®iÖn.

M¸y ph¸t ESD ph¶i ®­îc hiÖu chØnh ®Þnh kú phï hîp víi qui ®Þnh cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng nhµ n­íc hiÖn hµnh.

7. PhÐp thö

PhÐp thö bao gåm m¸y ph¸t tÝn hiÖu thö, EUT vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c ®Ó thùc hiÖn c¸c t¸c ®éng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp phãng ®iÖn vµo EUT theo c¸ch sau: 1. Phãng ®iÖn tiÕp xóc vµo c¸c mÆt dÉn ®iÖn vµ mÆt ph¼ng ghÐp;

 2. Phãng ®iÖn qua kh«ng khÝ vµo c¸c mÆt c¸ch ®iÖn.

Cã thÓ ph©n biÖt hai d¹ng phÐp thö kh¸c nhau:

 • C¸c phÐp thö ®­îc thùc hiÖn trong phßng thÝ nghiÖm (kiÓm tra tÝnh
  tu©n thñ);

 • C¸c phÐp thö sau khi l¾p ®Æt ®­îc thùc hiÖn trªn thiÕt bÞ trong c¸c ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt sau cïng cña thiÕt bÞ ®ã.

 • Ph­¬ng ph¸p ®­îc ­u tiªn ¸p dông lµ thùc hiÖn c¸c phÐp thö trong phßng
  thÝ nghiÖm.

EUT ph¶i ®­îc bè trÝ phï hîp víi h­íng dÉn l¾p ®Æt cña nhµ s¶n xuÊt (nÕu cã).

7.1 CÊu h×nh ®Ó thùc hiÖn phÐp thö trong phßng thÝ nghiÖm

Nh÷ng yªu cÇu d­íi ®©y ¸p dông cho c¸c phÐp thö ®­îc thùc hiÖn trong phßng thÝ nghiÖm víi c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr­êng chuÈn cho ë môc 8.1.

Ph¶i cã mét mÆt ®Êt chuÈn ®­îc ®Æt trªn sµn cña phßng thÝ nghiÖm. MÆt ®Êt chuÈn nµy ph¶i lµ mét tÊm kim lo¹i (b»ng ®ång hoÆc nh«m) cã ®é dµy tèi thiÓu lµ 0,25 mm; cã thÓ sö dông c¸c lo¹i vËt liÖu kim lo¹i kh¸c nh­ng ph¶i cã ®é dµy tèi thiÓu lµ 0,65 mm.

KÝch th­íc tèi thiÓu cña mÆt ®Êt chuÈn lµ 1 m2, kÝch th­íc chÝnh x¸c cña nã phô thuéc vµo kÝch th­íc cña EUT. MÆt ®Êt chuÈn ph¶i lín h¬n EUT hoÆc mÆt ph¼ng ghÐp, tÊt c¶ c¸c chiÒu, Ýt nhÊt lµ 0,5 m vµ ph¶i ®­îc nèi víi hÖ thèng ®Êt


b¶o vÖ.

CÊu h×nh phÐp thö ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c qui ®Þnh vÒ an toµn cña n¬i thùc hiÖn phÐp thö.

EUT ph¶i ®­îc bè trÝ vµ kÕt nèi theo c¸c yªu cÇu chøc n¨ng cña nã.

Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a EUT vµ t­êng cña phßng thÝ nghiÖm vµ bÊt kú vËt thÓ kim lo¹i nµo ph¶i lµ 1 m.

EUT ph¶i ®­îc nèi víi hÖ thèng ®Êt theo chØ tiªu kü thuËt vÒ l¾p ®Æt cña nã. Ngoµi ra, kh«ng ®­îc cã bÊt kú mét kÕt nèi ®Êt nµo kh¸c.

Bè trÝ c¸c c¸p nguån, c¸p tÝn hiÖu ph¶i gièng nh­ trong l¾p ®Æt thùc tÕ.

C¸p håi tiÕp phãng ®iÖn cña m¸y ph¸t ESD ph¶i ®­îc nèi víi mÆt ®Êt chuÈn. Tæng ®é dµi cña c¸p nµy th«ng th­êng lµ 2 m.

Trong tr­êng hîp ®é dµi nµy lín h¬n ®é dµi cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn phãng


®iÖn tíi ®iÓm ®· chän, th× phÇn d­ ra nµy ph¶i ®­îc ®Æt c¸ch xa mÆt ®Êt chuÈn (kh«ng t¹o c¶m øng) vµ ph¶i c¸ch c¸c phÇn dÉn ®iÖn trong cÊu h×nh phÐp thö Ýt nhÊt lµ 0,2 m.

KÕt nèi cña c¸c c¸p nèi ®Êt víi mÆt ®Êt chuÈn vµ tÊt c¶ c¸c liªn kÕt ph¶i cã


trë kh¸ng thÊp, vÝ dô nh­ sö dông c¸c thiÕt bÞ vßng kÑp ®èi víi c¸c øng dông
tÇn sè cao.

Khi c¸c mÆt ph¼ng ghÐp ®­îc sö dông, vÝ dô nh­ ®Ó thùc hiÖn phãng ®iÖn gi¸n tiÕp, th× nã ph¶i cã cïng lo¹i vËt liÖu vµ cã cïng ®é dµy nh­ mÆt ®Êt chuÈn vµ ph¶i ®­îc nèi víi mÆt ®Êt chuÈn th«ng qua c¸p nèi cã mét ®iÖn trë 470 k t¹i mçi ®Çu. C¸c ®iÖn trë nµy ph¶i cã kh¶ n¨ng chÞu ®­îc ®iÖn ¸p phãng ®iÖn vµ ph¶i ®­îc c¸ch ly ®Ó tr¸nh x¶y ra ng¾n m¹ch víi mÆt ®Êt chuÈn khi c¸p n»m trªn ®ã.

D­íi ®©y lµ c¸c qui ®Þnh chi tiÕt h¬n cho c¸c lo¹i thiÕt bÞ kh¸c nhau.

7.1.1 Lo¹i thiÕt bÞ ®Ó bµn

CÊu h×nh phÐp thö bao gåm mét bµn gç cã ®é cao 0,8 m trªn mÆt ®Êt chuÈn.

Trªn bµn ph¶i ®Æt mét mÆt ph¼ng ghÐp n»m ngang (HCP) cã diÖn tÝch
1,6  0,8 (m). EUT vµ c¸c c¸p nèi ph¶i ®­îc c¸ch ly víi mÆt ph¼ng ghÐp b»ng mét líp c¸ch ®iÖn cã ®é dµy 0,5 mm.

NÕu EUT qu¸ lín, tÊt c¶ c¸c mÆt cña EUT kh«ng c¸ch c¸c c¹nh cña HCP tèi thiÓu lµ 0,1 m, th× ph¶i sö dông thªm mét HCP t­¬ng tù, ®Æt c¸ch HCP thø nhÊt 0,3 m víi c¸c c¹nh ng¾n kÒ nhau. Bµn ph¶i ®­îc më réng ra hoÆc cã thÓ sö dông hai bµn. C¸c mÆt ph¼ng ghÐp kh«ng ®­îc nèi víi nhau ngoµi kÕt nèi tíi mÆt ®Êt chuÈn b»ng c¸p nèi cã ®iÖn trë.

NÕu EUT cã bÊt kú ch©n ®ì nµo th× ph¶i ®Ó nguyªn t¹i vÞ trÝ cña nã.

Trong h×nh 5 lµ vÝ dô vÒ cÊu h×nh phÐp thö cho thiÕt bÞ ®Ó bµn.7.1.2 ThiÕt bÞ ®Æt sµn nhµ

EUT vµ c¸c c¸p nèi ph¶i ®­îc c¸ch ly víi mÆt ®Êt chuÈn b»ng mét gi¸ ®ì c¸ch ®iÖn cã ®é dµy kho¶ng 0,1 m.

Trong h×nh 6 lµ vÝ dô vÒ cÊu h×nh phÐp thö cho thiÕt bÞ ®Æt sµn nhµ.

NÕu EUT cã bÊt kú ch©n ®ì nµo th× ph¶i ®Ó nguyªn t¹i vÞ trÝ cña nã.7.2 CÊu h×nh cho c¸c phÐp thö sau khi l¾p ®Æt

C¸c phÐp thö sau khi l¾p ®Æt lµ tuú chän, kh«ng b¾t buéc ®èi víi c¸c phÐp thö ®Ó cÊp chøng chØ. C¸c phÐp thö nµy cã thÓ chØ ¸p dông khi cã sù tho¶ thuËn gi÷a nhµ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng sö dông thiÕt bÞ. Ph¶i c©n nh¾c tr­êng hîp thiÕt bÞ kh¸c cïng ®Æt t¹i vÞ trÝ ®ã cã thÓ bÞ ¶nh h­ëng kh«ng thÓ chÊp nhËn ®­îc.

ThiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng ph¶i ®­îc thö nghiÖm trong ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt sau cïng cña nã.

§Ó t¹o ®iÒu kiÖn kÕt nèi c¸p håi tiÕp phãng ®iÖn, mÆt ®Êt chuÈn ph¶i ®­îc ®Æt trªn sµn cña vÞ trÝ l¾p ®Æt vµ c¸ch EUT kho¶ng 0,1 m. MÆt ®Êt chuÈn nªn b»ng ®ång hoÆc b»ng nh«m cã ®é dµy kh«ng nhá h¬n 0,25 mm. Cã thÓ sö dông c¸c lo¹i vËt liÖu kim lo¹i kh¸c, nh­ng ®é dµy tèi thiÓu lµ 0,65 mm. NÕu vÞ trÝ l¾p ®Æt cho phÐp, mÆt ®Êt chuÈn nªn cã kÝch th­íc kho¶ng 0,3 m chiÒu réng vµ 2 m chiÒu dµi.

MÆt ®Êt chuÈn nµy nªn nèi víi hÖ thèng ®Êt b¶o vÖ. NÕu t¹i vÞ trÝ l¾p ®Æt cô thÓ nµo ®ã mµ kh«ng thùc hiÖn ®­îc kÕt nèi nµy, th× nªn nèi mÆt ®Êt chuÈn víi ®Çu cuèi ®Êt cña EUT (nÕu cã).

C¸p håi tiÕp phãng ®iÖn cña m¸y ph¸t ESD ph¶i ®­îc nèi tíi mÆt ®Êt chuÈn t¹i vÞ trÝ gÇn EUT. NÕu EUT ®­îc l¾p ®Æt trªn mét bµn kim lo¹i, th× bµn kim lo¹i nµy ph¶i ®­îc nèi víi mÆt ®Êt chuÈn qua c¸p nèi cã mét ®iÖn trë 470 k t¹i mçi ®Çu ®Ó phßng ngõa sù tÝch ®iÖn.

Trong h×nh 7 lµ vÝ dô vÒ cÊu h×nh thùc hiÖn phÐp thö sau khi l¾p ®Æt.

8. Thñ tôc thùc hiÖn phÐp thö8.1 C¸c ®iÒu kiÖn chuÈn trong phßng thÝ nghiÖm

§Ó tèi thiÓu ho¸ t¸c ®éng cña c¸c tham sè m«i tr­êng vµo kÕt qu¶ thö nghiÖm, phÐp thö ph¶i ®­îc thùc hiÖn trong ®iÒu kiÖn chuÈn vÒ khÝ hËu vµ ®iÖn tõ nh­ ®­îc x¸c ®Þnh trong môc 8.1.1 vµ 8.1.2.8.1.1 §iÒu kiÖn vÒ khÝ hËu

Tr­êng hîp thùc hiÖn phãng ®iÖn qua kh«ng khÝ, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ khÝ hËu ph¶i n»m trong ph¹m vi qui ®Þnh sau:

- NhiÖt ®é m«i tr­êng xung quanh: tõ 150C ®Õn 350C;

- §é Èm t­¬ng ®èi: tõ 30% ®Õn 60%;

- ¸p suÊt khÝ quyÓn: tõ 86 kPa (860 mbar) ®Õn 106 kPa (1060 mbar).

Chó ý: Mäi gi¸ trÞ kh¸c ®­îc x¸c ®Þnh trong chØ tiªu kü thuËt cña s¶n phÈm

EUT ph¶i lµm viÖc trong c¸c ®iÒu kiÖn khÝ hËu ®· qui ®Þnh cho nã.8.1.2 §iÒu kiÖn vÒ ®iÖn tõ

M«i tr­êng ®iÖn tõ cña phßng thÝ nghiÖm ph¶i kh«ng ®­îc ¶nh h­ëng ®Õn c¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm.8.2 Tr¹ng th¸i lµm viÖc cña EUT

PhÇn mÒm vµ ch­¬ng tr×nh thö ph¶i ®­îc lùa chän sao cho thùc hiÖn ®­îc tÊt c¶ c¸c chÕ ®é lµm viÖc danh ®Þnh cña EUT. KhuyÕn khÝch viÖc sö dông phÇn mÒm khai th¸c ®Æc biÖt, nh­ng chØ ®­îc phÐp khi phÇn mÒm ®ã thÓ hiÖn ®­îc r»ng EUT ®ang ë tr¹ng th¸i lµm viÖc hoµn toµn.

§èi víi c¸c phÐp thö ®Ó kiÓm tra tÝnh phï hîp, EUT ph¶i lµm viÖc liªn tôc trong chÕ ®é nh¹y c¶m nhÊt cña nã (chu tr×nh ch­¬ng tr×nh), chÕ ®é lµm viÖc nµy ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c phÐp thö kh¶o s¸t tr­íc.

NÕu cÇn ph¶i cã thiÕt bÞ gi¸m s¸t ®Ó kiÓm tra EUT, th× thiÕt bÞ gi¸m s¸t nµy ph¶i ®­îc c¸ch biÖt (b»ng m¹ch t¸ch) ®Ó gi¶m kh¶ n¨ng chØ thÞ sai.8.3 Thùc hiÖn phÐp thö

 • Thùc hiÖn phÐp thö b»ng c¸ch phãng ®iÖn trùc tiÕp vµ phãng ®iÖn gi¸n tiÕp vµo EUT theo mét kÕ ho¹ch thö. KÕ ho¹ch thö bao gåm:

 • C¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®Æc tr­ng cña EUT;

 • Thùc hiÖn phÐp thö ®èi víi EUT nh­ thiÕt bÞ ®Ó bµn hay thiÕt bÞ ®Æt
  sµn nhµ;

 • C¸c ®iÓm ®Ó thùc hiÖn phãng ®iÖn vµo ®ã;

 • T¹i mçi ®iÓm, thùc hiÖn phãng ®iÖn tiÕp xóc hay phãng ®iÖn qua
  kh«ng khÝ;

 • Møc thö ®­îc ¸p dông;

 • Sè lÇn phãng ®iÖn t¹i mçi ®iÓm ®èi víi phÐp thö kiÓm tra tÝnh tu©n thñ;

 • KiÓm tra ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt EUT trong thùc tÕ ®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp thö sau khi l¾p ®Æt.

NÕu cÇn, cã thÓ thùc hiÖn mét sè phÐp thö kh¶o s¸t tr­íc ®Ó lËp kÕ ho¹ch thö.

8.3.1 T¸c ®éng trùc tiÕp cña phãng tÜnh ®iÖn vµo EUT

ChØ thùc hiÖn phãng tÜnh ®iÖn vµo EUT t¹i c¸c ®iÓm vµ c¸c bÒ mÆt mµ con ng­êi cã thÓ tiÕp cËn ®­îc khi khai th¸c sö dông b×nh th­êng.

PhÝa trong EUT, chØ thùc hiÖn phãng tÜnh ®iÖn vµo c¸c ®iÓm vµ/hoÆc c¸c bÒ mÆt mµ con ng­êi ph¶i tiÕp cËn khi thùc hiÖn c¸c thao t¸c b¶o d­ìng cña kh¸ch hµng ngo¹i trõ tr­êng hîp cã c¸c h­íng dÉn râ rµng vÒ viÖc phßng ngõa hiÖn t­îng phãng tÜnh ®iÖn (vÝ dô nh­ sö dông vßng cæ tay chèng tÜnh ®iÖn) cña nhµ s¶n xuÊt (xem môc A.5 phô lôc A).

Kh«ng ®­îc thùc hiÖn phãng tÜnh ®iÖn vµo bÊt kú ®iÓm nµo cña thiÕt bÞ mµ ®iÓm ®ã chØ ®­îc tiÕp cËn víi môc ®Ých b¶o d­ìng (ngo¹i trõ b¶o d­ìng cña kh¸ch hµng) trõ phi cã qui ®Þnh kh¸c trong chØ tiªu kü thuËt cña thiÕt bÞ.

§iÖn ¸p thö ph¶i t¨ng tõ møc tèi thiÓu ®Õn møc thö ®· ®­îc chän ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc bÊt kú ng­ìng sai háng nµo cña EUT (xem môc 5). Møc ®iÖn ¸p thö cuèi cïng kh«ng nªn v­ît qu¸ gi¸ trÞ ®­îc x¸c ®Þnh trong chØ tiªu kü thuËt cña thiÕt bÞ ®Ó tr¸nh lµm h­ háng thiÕt bÞ.

Ph¶i thùc hiÖn phÐp thö víi c¸c lÇn phãng ®iÖn ®¬n. T¹i mçi ®iÓm ®· chän, ph¶i thùc hiÖn Ýt nhÊt 10 lÇn phãng ®iÖn ®¬n (víi cùc tÝnh nhËy c¶m nhÊt).

§èi víi kho¶ng thêi gian gi÷a c¸c lÇn phãng ®iÖn ®¬n liªn tiÕp, gi¸ trÞ ban ®Çu lµ 1 gi©y ®­îc khuyÕn nghÞ. Cã thÓ cÇn c¸c kho¶ng thêi gian lín h¬n ®Ó x¸c ®Þnh xem sai háng cña hÖ thèng ®· x¶y ra hay kh«ng.

Chó ý: C¸c ®iÓm ®Ó thùc hiÖn phãng tÜnh ®iÖn vµo ®ã cã thÓ ®­îc lùa chän b»ng ph­¬ng ph¸p phãng ®iÖn thö ®Ó kh¶o s¸t tr­íc víi tèc ®é lÆp lµ 20 lÇn phãng mçi gi©y hoÆc nhiÒu h¬n.

M¸y ph¸t ESD ph¶i ®­îc gi÷ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ®Ó thùc hiÖn phãng ®iÖn vµo ®ã. Thùc hiÖn ®iÒu nµy ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng t¸i t¹o l¹i kÕt qu¶.

C¸p håi tiÕp phãng ®iÖn cña m¸y ph¸t ph¶i c¸ch EUT, Ýt nhÊt, lµ 0,2 m trong khi ®ang thùc hiÖn phãng ®iÖn.

Trong tr­êng hîp phãng ®iÖn tiÕp xóc, ®Çu cña ®iÖn cùc phãng ®iÖn ph¶i tiÕp xóc víi EUT tr­íc khi bËt c«ng t¾c phãng ®iÖn.

Trong tr­êng hîp vËt liÖu nÒn dÉn ®iÖn ®­îc bao phñ b»ng c¸c líp s¬n, ph¶i ¸p dông c¸c thñ tôc d­íi ®©y:

NÕu nhµ s¶n xuÊt kh«ng tuyªn bè c¸c líp s¬n nµy lµ líp vá c¸ch ®iÖn, th× ®Çu ®iÖn cùc phãng ®iÖn cña m¸y ph¸t ph¶i xuyªn thñng líp s¬n nµy ®Ó tiÕp xóc víi vËt liÖu nÒn dÉn ®iÖn bªn trong. NÕu nhµ s¶n xuÊt tuyªn bè c¸c líp s¬n nµy lµ líp vá c¸ch ®iÖn, th× ph¶i thùc hiÖn phãng ®iÖn qua kh«ng khÝ. Kh«ng ®­îc thùc hiÖn phãng ®iÖn tiÕp xóc ®èi víi c¸c lo¹i mÆt ph¼ng nh­ vËy.

Trong tr­êng hîp phãng ®iÖn qua kh«ng khÝ, ®Çu phãng ®iÖn trßn cña ®iÖn cùc phãng ph¶i ®­îc chuyÓn l¹i gÇn (nhanh tèi ®a nh­ng kh«ng g©y ra h­ háng c¬ khÝ) vµ tiÕp xóc víi EUT. Sau mçi lÇn phãng ®iÖn, ®iÖn cùc phãng cña m¸y ph¸t ESD ph¶i ®­îc ®­a ra khái EUT. TiÕp theo, m¸y ph¸t ESD ®­îc kÝch ho¹t l¹i cho lÇn phãng ®iÖn míi. LÆp l¹i thñ tôc nµy cho ®Õn khi hoµn thµnh c¸c lÇn phãng ®iÖn. Ph¶i ®ãng c«ng t¾c phãng ®iÖn (®­îc sö dông khi phãng ®iÖn tiÕp xóc) trong tr­êng hîp phãng ®iÖn qua kh«ng khÝ.

8.3.2 T¸c ®éng gi¸n tiÕp cña phãng tÜnh ®iÖn

M« pháng sù phãng tÜnh ®iÖn vµo c¸c ®èi t­îng ®­îc ®Æt hoÆc l¾p ®Æt gÇn EUT b»ng c¸ch phãng tÜnh ®iÖn vµo mÆt ph¼ng ghÐp tõ m¸y ph¸t ESD theo ph­¬ng ph¸p phãng ®iÖn tiÕp xóc.

Ngoµi thñ tôc thùc hiÖn phÐp thö trong môc 8.3.1, ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu trong môc 8.3.2.1 vµ 8.3.2.2.

8.3.2.1 MÆt ph¼ng ghÐp n»m ngang (HCP) d­íi EUT

Thùc hiÖn phãng tÜnh ®iÖn vµo c¹nh cña HCP theo ph­¬ng n»m ngang.

Thùc hiÖn Ýt nhÊt 10 lÇn phãng ®iÖn ®¬n (víi cùc tÝnh nh¹y c¶m nhÊt) t¹i c¹nh tr­íc cña mçi HCP, ®èi diÖn víi ®iÓm gi÷a cña mçi khèi (nÕu cã thÓ ¸p dông)


cña EUT vµ c¸ch mÆt tr­íc cña EUT 0,1 m. Trôc dµi cña ®iÖn cùc phãng ®iÖn
ph¶i vu«ng gãc víi c¹nh tr­íc vµ n»m trong cïng mÆt ph¼ng cña HCP trong khi phãng ®iÖn.

§iÖn cùc phãng ®iÖn ph¶i tiÕp xóc víi c¹nh cña HCP (xem h×nh 5).

Nªn thùc hiÖn phÐp thö nµy ®èi víi tÊt c¶ c¸c mÆt cña EUT.

8.3.2.2 MÆt ph¼ng ghÐp th¼ng ®øng

Thùc hiÖn Ýt nhÊt 10 lÇn phãng ®iÖn ®¬n (víi cùc tÝnh nh¹y c¶m nhÊt) t¹i ®iÓm gi÷a cña mét c¹nh th¼ng ®øng cña mÆt ph¼ng ghÐp (xem h×nh 5 vµ 6). MÆt ph¼ng ghÐp, cã kÝch th­íc 0,5  0,5 (m), ®­îc ®Æt song song vµ c¸ch EUT 0,1 m.

Thùc hiÖn phãng tÜnh ®iÖn vµo mÆt ph¼ng ghÐp víi ®ñ c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau sao cho c¶ 4 mÆt cña EUT ®­îc chiÕu x¹ hoµn toµn.

9. KÕt qu¶ phÐp thö vµ biªn b¶n thö nghiÖm

Môc nµy h­íng dÉn viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ phÐp thö vµ biªn b¶n thö nghiÖm.

Sù kh¸c nhau vµ sù ®a d¹ng cña c¸c hÖ thèng vµ thiÕt bÞ ®­îc thö nghiÖm ®· lµm cho viÖc x¸c ®Þnh ¶nh h­ëng cña phÐp thö ®èi víi c¸c hÖ thèng, thiÕt bÞ trë nªn khã kh¨n.

KÕt qu¶ phÐp thö ph¶i ®­îc ph©n lo¹i dùa trªn ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ c¸c chØ tiªu chøc n¨ng cña EUT nh­ d­íi ®©y (trõ phi cã c¸c qui ®Þnh kh¸c trong chØ tiªu kü thuËt thiÕt bÞ): 1. §Æc tÝnh n»m trong c¸c giíi h¹n chØ tiªu kü thuËt cho phÐp;

 2. Chøc n¨ng hoÆc ®Æc tÝnh bÞ suy gi¶m t¹m thêi hoÆc kÐm ®i nh­ng tù kh«i phôc l¹i ®­îc;

 3. Chøc n¨ng hoÆc ®Æc tÝnh bÞ suy gi¶m t¹m thêi hoÆc bÞ mÊt, viÖc kh«i phôc l¹i ®ßi hái sù can thiÖp cña ng­êi khai th¸c hoÆc khëi ®éng l¹i hÖ thèng;

 4. Chøc n¨ng bÞ suy gi¶m hoÆc bÞ mÊt, kh«ng thÓ kh«i phôc l¹i ®­îc do h­ háng thiÕt bÞ (hoÆc c¸c thµnh phÇn cña thiÕt bÞ) hoÆc phÇn mÒm hoÆc mÊt sè liÖu.

ThiÕt bÞ kh«ng ®­îc trë nªn nguy hiÓm hoÆc mÊt an toµn do thùc hiÖn c¸c phÐp thö ®­îc x¸c ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy.

§èi víi c¸c phÐp thö nghiÖm thu, ch­¬ng tr×nh thö vµ c¸ch xö lý kÕt qu¶ ph¶i ®­îc m« t¶ trong tiªu chuÈn kü thuËt thiÕt bÞ.

KÕt qu¶ phÐp thö lµ ®¹t nÕu thiÕt bÞ thÓ hiÖn ®­îc kh¶ n¨ng miÔn nhiÔm cña nã trong suèt c¸c kho¶ng thêi gian thùc hiÖn phÐp thö vµ khi kÕt thóc c¸c phÐp thö, EUT thùc hiÖn ®­îc c¸c yªu cÇu vÒ chøc n¨ng nh­ ®­îc x¸c ®Þnh trong chØ tiªu kü thuËt cña nã.

Trong chØ tiªu kü thuËt cña EUT cã thÓ x¸c ®Þnh mét sè c¸c ¶nh h­ëng khi thùc hiÖn phÐp thö, c¸c ¶nh h­ëng nµy cã thÓ ®­îc coi lµ kh«ng nghiªm träng vµ v× vËy cã thÓ chÊp nhËn ®­îc.

§èi víi c¸c tr­êng hîp nµy, ph¶i x¸c minh ®­îc lµ thiÕt bÞ cã thÓ tù kh«i phôc kh¶ n¨ng lµm viÖc cña nã khi kÕt thóc phÐp thö; ph¶i ghi l¹i kho¶ng thêi gian thiÕt bÞ mÊt kh¶ n¨ng lµm viÖc. C¸c sè liÖu nµy lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ phÐp thö.

Biªn b¶n thö nghiÖm ph¶i bao gåm c¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn phÐp thö vµ kÕt qu¶ phÐp thö.

Chó ý: Cd lµ ®iÖn dung ph©n t¸n nªn kh«ng ®­îc vÏ trong h×nh nµy. Nã h×nh thµnh gi÷a m¸y ph¸t tÝn hiÖn thö vµ EUT, GRP vµ mÆt ph¼ng ghÐp. Do ®iÖn dung ®­îc ph©n bè trªn toµn m¸y ph¸t, nªn kh«ng thÓ hiÖn trªn m¹ch ®iÖn nµy ®­îc.
H×nh 1: S¬ ®å ®¬n gi¶n cña m¸y ph¸t ESD


H×nh 2: VÝ dô vÒ s¬ ®å bè trÝ kiÓm tra m¸y ph¸t ESD

C¸c gi¸ trÞ ®· cho trong b¶ng 2H×nh 3: D¹ng sãng cña dßng ®iÖn ®Çu ra cña m¸y ph¸t ESD


KÝch th­íc tÝnh theo ®¬n vÞ mmChó ý: C«ng t¾c phãng ®iÖn (vÝ dô: r¬ le ch©n kh«ng) ph¶i ®­îc ®Æt gÇn ®Çu phãng ®iÖn cña ®iÖn cùc phãng (gÇn nhÊt cã thÓ).

H×nh 4: §iÖn cùc phãng cña m¸y ph¸t ESD

KÝch th­íc tÝnh theo ®¬n vÞ mH×nh 5: VÝ dô vÒ cÊu h×nh phÐp thö trong phßng thÝ nghiÖm ®èi víi thiÕt bÞ ®Ó bµn
H×nh 6: VÝ dô vÒ cÊu h×nh phÐp thö trong phßng thÝ nghiÖm

®èi víi thiÕt bÞ ®Æt sµn nhµ
H×nh 7: VÝ dô vÒ cÊu h×nh phÐp thö sau khi l¾p ®Æt

®èi víi thiÕt bÞ ®Æt sµn nhµ

Phô lôc A

(Tham kh¶o)

C¸c th«ng tin gi¶i thÝch bæ sung
A.1 C¸c vÊn ®Ò chung

VÊn ®Ò b¶o vÖ thiÕt bÞ chèng l¹i ¶nh h­ëng cña hiÖn t­îng phãng tÜnh ®iÖn ®· trë nªn quan träng ®èi víi Nhµ s¶n xuÊt còng nh­ §èi t­îng sö dông.

ViÖc sö dông réng r·i c¸c thµnh phÇn vi ®iÖn tö ®ßi hái ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c khÝa c¹nh cña vÊn ®Ò vµ t×m kiÕm mét gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao ®é tin cËy cña hÖ thèng/thiÕt bÞ.

VÊn ®Ò tÝch luü ®iÖn tÜnh vµ dÉn ®Õn phãng tÜnh ®iÖn cã quan hÖ chÆt chÏ h¬n ®èi víi c¸c m«i tr­êng kh«ng ®iÒu khiÓn ®­îc vµ sù øng dông réng r·i cña c¸c thiÕt bÞ, hÖ thèng trong mäi lÜnh vùc c«ng nghiÖp.

ThiÕt bÞ cã thÓ ph¶i chÞu ¶nh h­ëng cña n¨ng l­îng ®iÖn tõ khi xuÊt hiÖn phãng tÜnh ®iÖn tõ c¬ thÓ con ng­êi tíi c¸c ®èi t­îng kÒ bªn. Ngoµi ra, phãng tÜnh ®iÖn cã thÓ xuÊt hiÖn gi÷a c¸c vËt thÓ kim lo¹i (vÝ dô nh­ bµn, ghÕ kim lo¹i) gÇn thiÕt bÞ. Tuy nhiªn, dùa trªn kinh nghiÖm ®· cã cho ®Õn nay, th× c¸c phÐp thö trong tiªu chuÈn nµy cã thÓ ®· ®ñ ®Ó m« pháng c¸c ¶nh h­ëng cña c¸c hiÖn t­îng sau. VÊn ®Ò nµy sÏ ®­îc kh¶o s¸t, nghiªn cøu vµ cã thÓ dÉn ®Õn söa ®æi bæ sung tiªu chuÈn nµy.

C¸c ¶nh h­ëng cña phãng tÜnh ®iÖn tõ ng­êi khai th¸c cã thÓ lµ mét sai háng ®¬n gi¶n cña thiÕt bÞ hoÆc h­ háng c¸c thµnh phÇn ®iÖn tö. C¸c ¶nh h­ëng næi tréi nµy cã thÓ qui vÒ c¸c tham sè cña dßng phãng (thêi gian t¨ng, kho¶ng


thêi gian...).

Sù hiÓu biÕt vÒ vÊn ®Ò nµy vµ sù cÇn thiÕt ph¶i cã mét c«ng cô ®Ó ng¨n ngõa c¸c ¶nh h­ëng kh«ng mong muèn do hiÖn t­îng phãng tÜnh ®iÖn vµo thiÕt bÞ ®· khëi ®Çu sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c thñ tôc thùc hiÖn phÐp thö ®­îc ®Ò cËp trong tiªu chuÈn nµy.

A.2 ¶nh h­ëng cña c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr­êng ®Õn c¸c møc n¹p

Sù kÕt hîp cña v¶i sîi nh©n t¹o vµ kh«ng khÝ kh« r¸o ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t sinh hiÖn t­îng phãng tÜnh ®iÖn. Cã rÊt nhiÒu sù kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh n¹p ®iÖn tÝch. Mét tr­êng hîp phæ biÕn lµ ng­êi vËn hµnh khai th¸c ®i bé trªn mét tÊm th¶m, mçi b­íc ch©n cña hä sÏ lµm t¨ng thªm hay bít ®i sè ®iÖn tö tõ c¬ thÓ víi tÊm th¶m. Sù chµ s¸t gi÷a quÇn ¸o cña ng­êi vËn hµnh khai th¸c víi ghÕ cña hä còng t¹o ra sù trao ®æi tÝch ®iÖn. C¬ thÓ cña ng­êi khai th¸c cã thÓ ®­îc n¹p ®iÖn trùc tiÕp hoÆc do c¶m øng tÜnh ®iÖn; trong tr­êng hîp sau, th¶m dÉn sÏ kh«ng cã t¸c dông b¶o vÖ trõ khi ng­êi vËn hµnh khai th¸c ®­îc nèi ®Êt víi nã.

BiÓu ®å h×nh A.1 m« t¶ c¸c gi¸ trÞ ®iÖn ¸p mµ c¸c lo¹i th¶m kh¸c nhau cã thÓ ®­îc n¹p phô thuéc vµo ®é Èm t­¬ng ®èi cña khÝ quyÓn.

ThiÕt bÞ cã thÓ trùc tiÕp ph¶i chÞu ¶nh h­ëng cña sù phãng tÜnh ®iÖn víi ®iÖn ¸p vµi kV phô thuéc vµo lo¹i sîi v¶i tæng hîp vµ ®é Èm t­¬ng ®èi cña m«i tr­êng.

A.3 Quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i m«i tr­êng víi phãng ®iÖn tiÕp xóc vµ phãng ®iÖn qua kh«ng khÝ

Lµ mét con sè cã thÓ ®o ®­îc, c¸c møc ®iÖn ¸p tÜnh ®iÖn cã thÓ cã trong m«i tr­êng cña ®èi t­îng sö dông ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ miÔn nhiÔm. Tuy nhiªn, nh­ ®· ®­îc chøng minh, sù truyÒn n¨ng l­îng lµ mét hµm cña dßng phãng h¬n lµ mét hµm cña møc ®iÖn ¸p tÜnh ®iÖn tr­íc khi phãng ®iÖn. H¬n n÷a, nã cho thÊy r»ng dßng phãng ®Æc tr­ng kÐm tû lÖ h¬n ®èi víi ®iÖn ¸p tr­íc khi phãng ®iÖn trong d¶i ®iÖn ¸p cao h¬n.

Nguyªn nh©n g©y ra mèi quan hÖ kh«ng tû lÖ gi÷a ®iÖn ¸p tr­íc khi phãng ®iÖn vµ dßng phãng lµ:


 • Sù phãng ®iÖn cña ®iÖn ¸p n¹p cao xuÊt hiÖn qua mét ®­êng cung löa dµi, nã lµm t¨ng thêi gian t¨ng cña xung, v× thÕ nã gi÷ l¹i c¸c thµnh phÇn phæ cao h¬n cña dßng phãng kÐm tû lÖ h¬n ®èi víi ®iÖn ¸p tr­íc khi phãng ®iÖn.

 • NÕu gi¶ thiÕt sè l­îng n¹p ®iÖn tÝch lµ h»ng sè ®èi víi mét hiÖn t­îng ph¸t sinh n¹p ®iÖn tÝch nµo ®ã, th× hÇu nh­ møc ®iÖn ¸p n¹p cao sÏ xuÊt hiÖn trªn mét ®iÖn dung nhá. Ng­îc l¹i, ®iÖn ¸p n¹p cao trªn mét ®iÖn dung lín sÏ cÇn mét sè l­îng hiÖn t­îng ph¸t sinh n¹p liªn tiÕp, mµ ®iÒu ®ã Ýt khi x¶y ra. §iÒu nµy cã nghÜa lµ n¨ng l­îng n¹p cã thÓ lµ h»ng sè gi÷a c¸c møc n¹p cao h¬n cã thÓ cã trong m«i tr­êng cña ®èi t­îng sö dông.

Tãm l¹i, c¸c yªu cÇu vÒ miÔn nhiÔm ®èi víi mét m«i tr­êng nµo ®ã cÇn ®­îc x¸c ®Þnh vÒ khÝa c¹nh biªn ®é dßng phãng.

Khi ®· c«ng nhËn kh¸i niÖm nµy, th× viÖc thiÕt kÕ thiÕt bÞ thö sÏ dÔ dµng h¬n. Cã thÓ ¸p dông mét c¸ch hµi hoµ c¸c yÕu tè kh¸c nhau trong viÖc lùa chän ®iÖn ¸p n¹p vµ trë kh¸ng phãng ®iÖn ®Ó cã ®­îc biªn ®é dßng phãng mong muèn.

A.4 Lùa chän c¸c møc thö

Nªn lùa chän c¸c møc thö phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt thùc tÕ; h­íng dÉn lùa chän cho trong b¶ng A.1.B¶ng A.1: H­íng dÉn lùa chän c¸c møc thö

CÊp

§é Èm t­¬ng
®èi, (%)

ChÊt liÖu chèng
tÜnh ®iÖn

ChÊt liÖu

tæng hîp


§iÖn ¸p tèi ®a, (kV)

1

2

34

35

10

5010

X

X


X

X2

4

815

C¸c møc thö liªn quan ®Õn cÊp m«i tr­êng vµ l¾p ®Æt ®­îc ®Ò cËp trong môc 5 cña tiªu chuÈn nµy.

§èi víi mét sè chÊt liÖu (vÝ dô nh­ gç, bª t«ng, gèm), ®iÖn ¸p thö kh«ng lín h¬n møc 2.

Chó ý: - HiÓu ®­îc c¸c tham sè tíi h¹n cña ¶nh h­ëng ESD lµ rÊt quan träng khi lùa chän mét møc thö thÝch hîp ®èi víi mét m«i tr­êng cô thÓ nµo ®ã.

- Tham sè tíi h¹n nhÊt cã thÓ lµ tèc ®é thay ®æi dßng phãng, nã cã thÓ ®¹t ®­îc nh­ ý muèn th«ng qua viÖc tæ hîp c¸c th«ng sè nh­ ®iÖn ¸p n¹p, dßng phãng ®Ønh vµ thêi gian t¨ng.

- VÝ dô, trong tiªu chuÈn nµy, møc thö cÊp 4 lµ 8 kV/30 A víi ph­¬ng ph¸p phãng ®iÖn tiÕp xóc ®ñ ®Ó tho¶ m·n c­êng ®é ESD cÇn thiÕt ®èi víi m«i tr­êng chÊt liÖu tæng hîp lµ 15 kV.

- Tuy nhiªn møc ®iÖn ¸p cao h¬n 15 kV cã thÓ xuÊt hiÖn trong m«i tr­êng rÊt kh« r¸o.

- Trong tr­êng hîp tiÕn hµnh thö nghiÖm EUT cã c¸c mÆt c¸ch ®iÖn, cã thÓ ¸p dông ph­¬ng ph¸p phãng ®iÖn qua kh«ng khÝ víi møc ®iÖn ¸p lªn tíi 15 kV.

A.5 Lùa chän c¸c ®iÓm thö

Cã thÓ lùa chän ¸p dông c¸c vÞ trÝ sau:


 • C¸c ®iÓm trªn c¸c bé phËn kim lo¹i, c¸c ®iÓm nµy c¸ch ®iÖn so víi ®Êt;

 • BÊt kú ®iÓm nµo trong khu vùc ®iÒu khiÓn hoÆc bµn phÝm vµ bÊt kú ®iÓm nµo kh¸c thuéc giao tiÕp ng­êi-m¸y nh­ c«ng t¾c, cÇn ®iÒu khiÓn, nót bÊm vµ c¸c khu vùc kh¸c mµ ng­êi khai th¸c sö dông cã thÓ tiÕp
  cËn ®­îc;

 • Bé phËn chØ thÞ. ®Ìn LED, r·nh c¾m card, l­íi s¾t, ®Çu c¾m...

A.6 C¬ së kü thuËt ®Ó ¸p dông ph­¬ng ph¸p phãng ®iÖn tiÕp xóc

Th«ng th­êng, kh¶ n¨ng t¸i t¹o l¹i phÐp thö tr­íc (phãng ®iÖn qua kh«ng khÝ) bÞ ¶nh h­ëng do tèc ®é tiÕp cËn tíi EUT cña ®Çu phãng, ®é Èm, cÊu tróc cña thiÕt bÞ thö, ®iÒu nµy dÉn ®Õn sù thay ®æi thêi gian t¨ng cña xung vµ biªn ®é dßng phãng.

Trong c¸c thiÕt kÕ tr­íc, hiÖn t­îng ESD ®· ®­îc m« pháng b»ng sù phãng ®iÖn, th«ng qua ®Çu phãng, cña mét ®iÖn dung ®· ®­îc n¹p ®iÖn vµo EUT, nã t¹o ra mét ®o¹n tia löa ®iÖn phãng tíi mÆt ph¼ng cña EUT.

Tia löa ®iÖn nµy lµ mét hiÖn t­îng vËt lý hÕt søc phøc t¹p. Thùc nghiÖm ®· cho thÊy r»ng, khi kho¶ng c¸ch tia löa ®iÖn thay ®æi (t­¬ng øng tèc ®é tiÕp cËn EUT cña ®Çu phãng) th× thêi gian t¨ng cña dßng phãng cã thÓ thay ®æi tõ nhá h¬n 1 ns ®Õn lín h¬n 20 ns.

MÆc dï gi÷ tèc ®é tiÕp cËn cña ®Çu phãng tíi EUT kh«ng ®æi còng kh«ng lµm cho thêi gian t¨ng dßng phãng kh«ng ®æi. Víi mét sè ph­¬ng ph¸p kÕt hîp tèc ®é vµ ®iÖn ¸p, th× thêi gian t¨ng dßng phãng vÉn dao ®éng víi mét hÖ sè lªn ®Õn 30.

Mét ph­¬ng ph¸p ®Ó æn ®Þnh thêi gian t¨ng cña dßng phãng ®­îc ®Ò xuÊt lµ sö dông mét kho¶ng c¸ch tia löa ®iÖn cè ®Þnh (vÒ mÆt c¬ häc). Víi ph­¬ng ph¸p nµy, mÆc dï thêi gian t¨ng dßng phãng æn ®Þnh nh­ng còng kh«ng ®­îc khuyÕn nghÞ ¸p dông do thêi gian t¨ng cña nã chËm h¬n rÊt nhiÒu so víi thêi gian t¨ng dßng phãng cña c¸c hiÖn t­¬ng tù nhiªn ®­îc m« pháng.

Ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng m« pháng ®­îc mét c¸ch tho¶ ®¸ng c¸c thµnh phÇn tÇn sè cao cña c¸c hiÖn t­îng ESD trong thùc tÕ. Mét kh¶ n¨ng kh¸c lµ sö dông c¸c thiÕt bÞ kÝch ho¹t kh¸c nhau (vÝ dô èng phãng ®iÖn khÝ, thyratron) thay cho tia löa ®iÖn hë, nh­ng c¸c lo¹i thiÕt bÞ nµy vÉn t¹o ra thêi gian t¨ng dßng phãng chËm h¬n nhiÒu so víi c¸c hiÖn t­îng ESD thùc tÕ.

ChØ duy nhÊt mét thiÕt bÞ kÝch ho¹t ®­îc biÕt cho ®Õn nay lµ r¬le, nã cã thÓ t¹o ra dßng phãng cã tèc ®é t¨ng nhanh vµ cã thÓ lÆp l¹i. R¬le nµy ph¶i cã ®iÖn ¸p ®ñ lín vµ cã mét tiÕp ®iÓm ®¬n (®Ó tr¸nh hiÖn t­îng phãng ®iÖn kÐp trong phÇn t¨ng cña dßng phãng). §èi víi ®iÖn ¸p cao, c¸c r¬le ch©n kh«ng ®· chøng minh ®­îc tÝnh kh¶ dông cña nã. Thùc tÕ ®· cho thÊy r»ng b»ng c¸ch sö dông r¬le nh­ mét thiÕt bÞ kÝch ho¹t, th× kh«ng chØ s­ên xung phãng ®o ®­îc, trong phÇn t¨ng cña nã, cã kh¶ n¨ng lÆp l¹i h¬n mµ c¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm còng t¨ng kh¶ n¨ng t¸i t¹o l¹i.

Nh­ vËy, bé t¹o xung sö dông r¬le lµ mét thiÕt bÞ cã kh¶ n¨ng t¹o ra mét xung dßng nh­ qui ®Þnh (biªn ®é vµ thêi gian t¨ng).

Mèi liªn quan gi÷a xung dßng nµy víi ®iÖn ¸p ESD ®­îc tr×nh bµy trong


môc A.3.

A.7 Lùa chän c¸c thµnh phÇn cho m¸y ph¸t ESD

Ph¶i sö dông mét ®iÖn dung tÝch tr÷ n¨ng l­îng ®Ó thay thÕ t­¬ng øng ®iÖn dung cña c¬ thÓ con ng­êi. Víi môc ®Ých ®ã, gi¸ trÞ danh ®Þnh 150 pF ®· ®­îc
x¸c ®Þnh.

§iÖn trë 330  ®­îc dïng ®Ó thay thÕ ®iÖn trë nguån cña c¬ thÓ con ng­êi khi cÇm mét vËt kim lo¹i nh­ ch×a kho¸ hay mét dông cô nµo ®ã. Tr­êng hîp phãng ®iÖn kim lo¹i nµy ®· ®­îc chøng minh lµ ®ñ m¹nh ®Ó thay thÕ tÊt c¶ c¸c hiÖn t­îng phãng ®iÖn cña c¬ thÓ con ng­êi.
H×nh A.1: C¸c gi¸ trÞ ®iÖn ¸p tÜnh ®iÖn lín nhÊt mµ ng­êi khai th¸c sö dông cã thÓ ®­îc n¹p trong khi tiÕp xóc víi c¸c vËt liÖu ®­îc ®Ò cËp trong môc A.2.


: Lists -> QuanLyVanBan -> Attachments
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do -hạnh phúc
Attachments -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 118
Attachments -> Tcn 68-187: 1999 MỤc lục lời nóI ĐẦU
Attachments -> Lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn Ngµnh tcn 68-176: 2003 "DÞch vô ®iÖn tho¹i trªn m¹ng ®iÖn tho¹i c ng céng Tiªu chuÈn chÊt l­îng"
Attachments -> Môc lôc Lêi nãi ®Çu 5 QuyÕt ®Þnh ban hµnh cña Tæng côc tr­ëng Tæng côc B­u ®iÖn 7 Ph¹m vi ¸p dông
Attachments -> Lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn Ngµnh tcn 68-186: 2003 "DÞch vô ®iÖn tho¹i trªn m¹ng di ®éng mÆt ®Êt c ng céng Tiªu chuÈn chÊt l­îng"
Attachments -> 1. Ph¹m vi 9 Tµi liÖu tham chiÕu chuÈn
Attachments -> 1. Ph¹m vi 9 Tµi liÖu tham kh¶o
Attachments -> * QuyÕt ®Þnh ban hµnh cña bé tr­ëng bé b­u chÝnh viÔn th ng 7
Attachments -> Adsl internet access service


  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương