Tổng số nhà đầu tư tham gia: 255 nhà đầu tưtải về 2.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích2.45 Kb.
#21887
Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-UBCK ngày 01/11/2005 của Chủ tịch UBCK Nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu Công ty Cao su Thống Nhất (TRC) như sau:

  • Tổng số nhà đầu tư tham gia: 255 nhà đầu tư

  • Tổng khối lượng đăng ký mua: 12.846.600 cổ phần

Каталог: 2006 -> news files
news files -> Công ty gốm xây dựng Hạ Long
2006 -> Akko group international co., Ltd
2006 -> Wto: Cánh cửa đã mở
2006 -> Nghieân cöùu y hoïc y hoïc tp. Hoà Chí Minh Taäp 10 Phuï baûn Soá 1* 2006
2006 -> Nghiªn cøu triÓn väng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i viÖt nam – trung quèc ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i 2000 Lêi nãi ®Çu
2006 -> Trungtâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
news files -> Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn
news files -> Đánh giá tác động của sự kiện wto và apec đến ttck
news files -> Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam

tải về 2.45 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương