TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 52.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích52.33 Kb.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 796/TLĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2014

V/v hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội công đoàn cơ sởKính gửi:

- Các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố;

- Các công đoàn ngành trung ương và tương đương;

- Các công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.
Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về việc điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội công đoàn cơ sở đang thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa X, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội công đoàn cơ sở như sau:

1. Kéo dài nhiệm kỳ của các công đoàn cơ sở đang thực hiện theo nhiệm kỳ 5 năm 2 lần thành nhiệm kỳ 5 năm 1 lần theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI. Trường hợp cẩn bổ sung phương hướng nhiệm vụ, bổ sung ủy viên ban chấp hành thì tổ chức hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ.

2. Các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở rà soát nhiệm kỳ đại hội công đoàn cơ sở trực tiếp quản lý để quyết định việc rút ngắn, hoặc kéo dài nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở phù hợp với nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

3. Công văn này thay thế Công văn số 339/TLĐ ngày 25/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và được phổ biến đến công đoàn cơ sở.
 Nơi nhn:

-Như trên;

-Các ủy viên BCH TLĐ;

-Lưu VT, ToCTLĐ.
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký tên, đóng dấu)


Trần Văn Lý

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương