Tæng liªn ®oµn lao ®éng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 17.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích17.43 Kb.

tæng liªn ®oµn lao ®éng

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

viÖt nam

–––––––


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

–––––––––––––––––––––––Sè: 1631 /HD - TL§

Hµ Néi, ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2009h­íng dÉn

Tuyªn truyÒn thùc hiÖn Cuéc vËn ®éng

Ng­êi ViÖt Nam ­u tiªn dïng hµng ViÖt Nam”

Thùc hiÖn Th«ng b¸o kÕt luËn sè 264/TB-TW ngµy 31/7/2009 cña Bé ChÝnh trÞ vµ H­íng dÉn sè 85/HD – TGTW ngµy 18/9/2009 cña Ban Tuyªn gi¸o Trung ­¬ng vÒ tæ chøc Cuéc vËn ®éng “Ng­êi ViÖt Nam ­u tiªn dïng hµng ViÖt Nam”, Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam h­íng dÉn c¸c cÊp C«ng ®oµn tuyªn truyÒn thùc hiÖn Cuéc vËn ®éng nh­ sau:

I. Môc ®Ých, yªu cÇu:

- Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn, tæ chøc thùc hiÖn Cuéc vËn ®éng nh»m ph¸t huy m¹nh mÏ lßng yªu n­íc, ý chÝ tù lùc, tù c­êng, x©y dùng v¨n hãa tiªu dïng cña ng­êi ViÖt Nam.

- §éng viªn c¸c doanh nghiÖp tÝch cùc øng dông khoa häc c«ng nghÖ míi, ®Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm, hµng ho¸ dÞch vô chÊt l­îng tèt, gi¸ thµnh hîp lý, ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc vµ xuÊt khÈu.

- Th«ng qua Cuéc vËn ®éng, kªu gäi ý thøc tr¸ch nhiÖm cña ®oµn viªn, CNVCL§ trong viÖc ®ång hµnh cïng doanh nghiÖp vµ Nhµ n­íc t×m ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao th­¬ng hiÖu hµng ho¸ ViÖt Nam.II. Néi dung:

1. Tuyªn truyÒn cho CNCVL§ nhËn thøc ®óng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp trong n­íc; vËn ®éng CNVCL§ sö dông hµng ViÖt Nam khi tiªu dïng c¸ nh©n, coi ®ã lµ thÓ hiÖn lßng yªu n­íc, nÐt ®Ñp trong v¨n hãa tiªu dïng cña ng­êi ViÖt Nam; c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ vµ tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi sö dông hµng hãa néi ®Þa khi thùc hiÖn mua s¾m c«ng, trang thiÕt bÞ v¨n phßng, c«ng së; c¸c doanh nghiÖp, ng­êi s¶n xuÊt, kinh doanh trong n­íc khi triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh sö dông c¸c trang thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu néi ®Þa vµ dÞch vô cã chÊt l­îng t­¬ng ®­¬ng hµng ngo¹i nhËp ®Ó phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh.

2. Tuyªn truyÒn kÞp thêi c¸c tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng, gi¸ c¶ s¶n phÈm, hµng hãa ViÖt Nam s¶n xuÊt vµ hµng ngo¹i nhËp tíi CNVCL§, nhÊt lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm, hµng hãa liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng cña con ng­êi nh­: l­¬ng thùc, thùc phÈm, hµng tiªu dïng thiÕt yÕu kh¸c.

3. C¸c L§L§ tØnh, thµnh phè nghiªn cøu phèi hîp tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thÝch hîp nh­: Phiªn chî vui cuèi tuÇn, gian hµng c«ng nh©n… cho CNL§ t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu l­u tró, khu nhµ trä c«ng nh©n, ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña CNL§ vµ ng­êi cã thu nhËp thÊp.

4. C¸c c¬ quan b¸o chÝ trong hÖ thèng C«ng ®oµn më c¸c chuyªn môc, diÔn ®µn, héi th¶o nh»m lµm râ vÞ trÝ, tiÒm n¨ng to lín cña thÞ tr­êng néi ®Þa, tÝch cùc qu¶ng b¸ c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ dÞch vô ViÖt Nam ®¹t chÊt l­îng cao, nh÷ng th­¬ng hiÖu cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng, h­íng dÉn tÝnh ­u viÖt cña c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ néi ®Þa ®Ó ®oµn viªn, CNVCL§ biÕt vµ mua s¾m sö dông. KÞp thêi biÓu d­¬ng vµ nh©n réng nh÷ng tËp thÓ vµ c¸ nh©n tÝch cùc tham gia Cuéc vËn ®éng; tuyªn truyÒn, vËn ®éng CNVCL§ t¨ng c­êng gi¸m s¸t phª ph¸n kÞp thêi nh÷ng biÓu hiÖn lîi dông Cuéc vËn ®éng ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm, hµng ho¸ kÐm chÊt l­îng; ®Êu tranh b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng­êi tiªu dïng.

III. Tæ chøc thùc hiÖn:

- C¸c cÊp C«ng ®oµn tæ chøc qu¸n triÖt néi dung, x©y dùng vµ triÓn khai thùc hiÖn Cuéc vËn ®éng theo chøc n¨ng, nhiÖm vô, ®ång thêi g¾n víi viÖc ®Èy m¹nh c¸c phong trµo thi ®ua yªu n­íc trong CNVCL§, ph¸t huy s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ cã chÊt l­îng cao, gi¸ thµnh h¹ ®­îc ng­êi tiªu dïng vµ thÞ tr­êng chÊp nhËn, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng, ngµnh.

- Yªu cÇu c¸c L§L§ tØnh, thµnh phè, c¸c C«ng ®oµn ngµnh Trung ­¬ng vµ C«ng ®oµn Tæng c«ng ty trùc thuéc Tæng Liªn ®oµn chñ ®éng ph©n c«ng bé phËn theo dâi tæng hîp vµ th­êng xuyªn b¸o c¸o kÕt qu¶ triÓn khai Cuéc vËn ®éng vÒ Tæng Liªn ®oµn (qua Ban Tuyªn gi¸o).


N¬i nhËn:

Tm. §oµn Chñ tÞch


- C¸c L§L§ tØnh, thµnh phè;

- C¸c C§ ngµnh Trung ­¬ng;

C§ Tæng c«ng ty trùc thuéc;

- C¸c Ban, ®¬n vÞ thuéc TL§;

- C¸c c¬ quan b¸o chÝ C§;

- Th­êng trùc §CT (B/c);§ång kÝnh göi:

- Ban Tuyªn gi¸o TW;

- UBMTTQVN;

- L­u VT, TG.phã chñ tÞch

§· kýHoµng Ngäc ThanhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương