TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 15.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích15.48 Kb.
Tstraight connector 1straight connector 2ỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1172 /TLĐ Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2015V/v Hướng dẫn triển khai thực hiện

Quy định số 282-QĐ/TW

và Nghị quyết số 39-NQ/TW

Kính gửi: - Các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Các công đoàn ngành TW và tương đương;

- Các công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Căn cứ Quy định số 282-QĐ/TW ngày 01/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013;

Để các cấp công đoàn có cơ sở tham mưu cho Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy về tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách ở cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên theo Quy định số 282-QĐ/TW và tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn và yêu cầu các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, các công đoàn ngành trung ương và tương đương, các công đoàn tổng công ty trực thuộc tổng liên đoàn thực hiện một số nội dung như sau:

1. Rà soát chức năng, nhiệm vụ của ban nghiệp vụ trực thuộc Cơ quan LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc TLĐ theo Quyết định số 883/QĐ-TLĐ ngày 16/7/2009. Xác định chức năng, nhiệm vụ đối với cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo quy định pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, xây dựng Đề án vị trí việc làm theo Hướng dẫn số 1173/HD-TLĐ ngày 31/7/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc theo hướng dẫn của cấp ủy đảng ở địa phương, đơn vị (nếu có).

3. Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm để xây dựng Phương án tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách đối với cơ quan công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương và tương đương, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Trong đó cần xác định rõ:

a) Cơ cấu tổ chức, số lượng các ban nghiệp vụ của cơ quan công đoàn cấp tỉnh, ngành TW và tương đương.

b) Số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách ở cơ quan công đoàn cấp tỉnh, ngành TW và tương đương, cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

4. Xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành Trung ương và tương đương; công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn gửi Đề án vị trí việc làm; phương án tổ chức bộ máy và Kế hoạch tinh giản biên chế về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Tổ chức TLĐ) trước ngày 30/9/2015.
Nơi nhận: - Như kính gửi;

- Lưu ToC, VT- TLĐ.
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Lý


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương