Tổng kết 04 năm thi hành Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế, 05 năm thi hành Luật nuôi con nuôitải về 55.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích55.55 Kb.


BỘ TƯ PHÁP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH

Tổng kết 04 năm thi hành Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế, 05 năm thi hành Luật nuôi con nuôi, Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1131 /QĐ-BTP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Luật nuôi con nuôi đã được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Trên cơ sở Luật nuôi con nuôi, ngày 21 tháng 3 năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2011/NĐ–CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi (sau đây gọi là Nghị định số 19/2011/NĐ-CP). Đặc biệt, kể từ ngày 01/02/2012, Việt Nam đã trở thành thành viên của Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế (sau đây gọi là Công ước La Hay). Sau 04 năm thực thi Công ước La Hay, 05 năm thực hiện Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, bên cạnh những kết quả đạt được, bước đầu góp phần bảo đảm quyền của trẻ em được sống trong môi trường gia đình thay thế thích hợp ở trong nước và nước ngoài, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và cải cách tư pháp, một số quy định của Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, không còn phù hợp, cần được nghiên cứu, tổng kết, đánh giá toàn diện để kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

Để đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, chỉ rõ nguyên nhân, tìm ra các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nuôi con nuôi, đặc biệt để có cơ sở thực tiễn nhằm phục vụ nghiên cứu, sửa đổi Luật nuôi con nuôi, Nghị định số 19/2011/NĐ-CP cũng như bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp giữa Luật nuôi con nuôi với Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật mới được ban hành, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổng kết 04 năm thi hành Công ước La Hay, 05 năm thi hành Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, gồm các nội dung sau đây:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn 04 năm thi hành Công ước La Hay và 05 năm thi hành Luật nuôi con nuôi, Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, qua đó xác định được những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong thi hành Công ước La Hay, Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP.

b) Đánh giá sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp giữa Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP với Hiến pháp năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

c) Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nuôi con nuôi, đảm bảo sự thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác trong hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính và hội nhập quốc tế.2. Yêu cầu

a) Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện trên phạm vi toàn quốc cũng như trong phạm vi từng Bộ, ngành có liên quan và các địa phương; bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đặt ra và triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.b) Nội dung tổng kết phải bám sát những yêu cầu đặt ra trong việc triển khai thi hành Công ước La Hay được xác định tại Quyết định số 1233/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2012 – 2015, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi và tăng cường biện pháp bảo đảm thực thi Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế và Luật nuôi con nuôi, có phân tích, đánh giá, kèm theo số liệu chứng minh cụ thể; chú trọng đánh giá, phân tích những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của các quy định trong Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, sự đồng bộ, thống nhất, phù hợp giữa Luật nuôi con nuôi, Nghị định số 19/2011/NĐ-CP với Hiến pháp năm 2013, Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật hộ tịch và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện hơn nữa pháp luật về nuôi con nuôi để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn trong giai đoạn tới.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Tình hình và kết quả thực hiện Công ước La Hay, Luật nuôi con nuôi, Nghị định số 19/2011/NĐ-CP

1.1. Về tổ chức triển khai thi hành Công ước La Hay, Luật nuôi con nuôi, Nghị định số 19/2011/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành: việc ban hành chương trình, kế hoạch triển khai; ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Công ước La Hay, Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; hướng dẫn chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật nuôi con nuôi và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

1.2. Về công tác nuôi con nuôi trong nước: tình hình thực hiện nhiệm vụ tìm gia đình thay thế cho trẻ em nhằm tuân thủ nguyên tắc ưu tiên nuôi con nuôi trong nước; kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước và tình hình thực hiện các quy định pháp luật về đăng ký nuôi con nuôi trong nước; các trường hợp thu hồi/hủy bỏ Giấy chứng nhận nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi; việc thực hiện các quy định về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước; việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình phát triển của con nuôi; việc thay đổi hộ tịch cho trẻ em được nhận làm con nuôi; công tác đăng ký nuôi con nuôi thực tế; việc nhận con nuôi ở các cơ sở tôn giáo; công tác đăng ký nuôi con nuôi ở khu vực biên giới; công tác đăng ký nuôi con nuôi ở các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

1.3. Về công tác nuôi con nuôi nước ngoài: tình hình chỉ định các các cơ sở trợ giúp xã hội được cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài; tình hình thực hiện nhiệm vụ lập danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế; về việc xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài; kết quả đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài và tình hình thực hiện các quy định pháp luật về đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài; việc thay đổi hộ tịch cho người được nhận làm con nuôi nước ngoài; việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài; tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý các văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; tách bạch hoạt động nuôi con nuôi với hoạt động hỗ trợ nhân đạo và trợ giúp kỹ thuật; tình hình thực hiện các quy định về lệ phí đăng ký việc nuôi con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài và tình hình tài chính trong công tác giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài; tình hình hợp tác với các nước thành viên Công ước La Hay.

1.4. Về các điều kiện bảo đảm thực thi Công ước La Hay, Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP: kiện toàn tổ chức của Cơ quan con nuôi trung ương về con nuôi quốc tế; kiện toàn đội ngũ cán bộ tham gia giải quyết nuôi con nuôi trong nước và nước ngoài; tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành ở Trung ương bảo đảm thực thi Công ước La Hay; tình hình ban hành và thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài ở các địa phương.

2. Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân

2.1. Những hạn chế, bất cập

a) Hạn chế, bất cập về thể chế

- Hạn chế, bất cập của Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP;

- Sự phù hợp, đồng bộ giữa Luật nuôi con nuôi, Nghị định số 19/2011/NĐ-CP với Hiến pháp năm 2013, Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật hộ tịch, Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; những vấn đề mới nảy sinh trong công tác nuôi con nuôi cần được điều chỉnh;

b) Những hạn chế, bất cập trong việc tổ chức thi hành Công ước La Hay, Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP: việc ban hành chương trình, kế hoạch triển khai; ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Công ước La Hay, Luật nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, kiểm tra liên ngành...

c) Hạn chế bất cập trong công tác nuôi con nuôi trong nước: việc thực hiện trách nhiệm tìm gia đình thay thế; việc đăng ký nhu cầu nhận con nuôi trong nước; việc lấy ý kiến của cha, mẹ đẻ; việc theo dõi tình hình phát triển của con nuôi.

d) Hạn chế, bất cập trong công tác nuôi con nuôi nước ngoài: tình hình thực hiện nhiệm vụ lập danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế; xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài; phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền; tách bạch hoạt động nuôi con nuôi với hoạt động hỗ trợ nhân đạo và trợ giúp kỹ thuật; hệ quả của việc nuôi con nuôi nước ngoài; thay đổi hộ tịch cho trẻ em được nhận làm con nuôi nước ngoài; quy định về việc nhận con nuôi của người nước ngoài sinh sống và làm việc ở Việt Nam từ 12 tháng trở lên.

đ) Hạn chế, bất cập về điều kiện bảo đảm thực hiện Công ước La Hay, Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP: về tổ chức, bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực.

e) Những hạn chế khác (nếu có)

2.2. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập (nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan)

a) Nguyên nhân khách quan

- Công ước La Hay, Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP đặt ra nhiều yêu cầu mới về điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi;

- Một số quy định trong Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP chưa rõ ràng nên khó thực hiện;

- Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP chưa điều chỉnh hết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, đặc biệt là vấn đề thay đổi hộ tịch của con nuôi.b) Nguyên nhân chủ quan

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi chưa thực sự hiệu quả;

- Các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương chưa quan tâm sâu sát, chưa có sự phối hợp đồng bộ trong việc triển khai thi hành Công ước La Hay và pháp luật về nuôi con nuôi;

- Chưa đầu tư thỏa đáng về nguồn lực con người và cơ sở vật chất phục vụ cho việc thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi.3. Kiến nghị, đề xuất

3.1.Kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về nuôi con nuôi và pháp luật có liên quan: Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của Luật nuôi con nuôi, Nghị định số 19/2011/NĐ-CP nhằm bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, bảo đảm tổ chức thực hiện các quy định mới có liên quan của Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật hộ tịch, Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

3.2. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về nuôi con nuôi: về tổ chức thi hành Công ước La Hay, Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/-NĐ-CP; cơ chế bảo đảm tổ chức thi hành hiệu quả Công ước La Hay, Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/-NĐ-CP; cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi...

3.3. Kiến nghị, đề xuất khác (nếu có).

III. HÌNH THỨC THỰC HIỆN

  1. Tổ chức tổng kết trong phạm vi Bộ, ngành có liên quan

Đề nghị Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Công an trong phạm vi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan xây dựng Báo cáo tổng kết 04 năm thực thi Công ước La Hay, 05 năm thực hiện Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP gửi về Bộ Tư pháp.

  1. Tổ chức tổng kết tại địa phương

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tùy thuộc vào tình hình thực tế của địa phương quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết hoặc xây dựng Báo cáo tổng kết 04 năm thực thi Công ước La Hay, 05 năm thực hiện Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP gửi về Bộ Tư pháp.

3. Tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 04 năm thực thi Công ước La Hay, 05 năm thực hiện Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP

Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 04 năm thực thi Công ước La Hay, 05 năm thi hành Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP dự kiến vào Quý IV năm 2016 (có Kế hoạch riêng).IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Bộ, ngành ở Trung ương
1.1. Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hoạt động tổng kết trên toàn quốc về thi hành pháp luật về nuôi con nuôi, cụ thể:

- Xây dựng mẫu báo cáo tổng kết 04 năm thực thi Công ước La Hay, 05 năm thực hiện Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP; các biểu mẫu thống kê về các nội dung tổng kết, đánh giá để bảo đảm tính thống nhất trong thực hiện cũng như bảo đảm được đúng mục đích, yêu cầu của việc tổng kết 04 năm thực thi Công ước La Hay, 05 năm thực hiện Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP;

- Hướng dẫn, đôn đốc hoạt động tổng kết thi hành Công ước La Hay, Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ở các Bộ, ngành và địa phương;

- Chủ trì tổng hợp kết quả tổng kết của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, xây dựng Báo cáo phục vụ Hội nghị tổng kết 04 năm thực thi Công ước La Hay, 05 năm thực hiện Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP;

- Tiến hành nhiệm vụ khảo sát tình hình thực hiện Công ước La Hay, Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP;

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc về 04 năm thực thi Công ước La Hay, 05 năm thực hiện Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP;

Cục Con nuôi có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực và Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp thực hiện các nội dung nêu trên, xây dựng Báo cáo tổng kết 04 năm thực thi Công ước La Hay, 05 năm thực hiện Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP.1.2. Các Bộ, ngành

- Đề nghị Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức tổng kết 04 năm thi hành Công ước La Hay, 05 năm thực hiện Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương mình theo những nội dung nêu tại Phần II của Kế hoạch này, trong đó tập trung vào một số nội dung sau đây:

- Bộ Ngoại giao tổng kết công tác đăng ký việc nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và theo dõi tình hình phát triển và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ trẻ em được cho làm con nuôi ở nước ngoài;

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng kết công tác hướng dẫn, kiểm tra việc tiếp nhận trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng và cho trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi và các biện pháp phòng ngừa tình trạng trẻ em bị bỏ rơi, công tác chỉ định cơ sở trợ giúp xã hội được cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài;

- Bộ Công an chỉ đạo tổng kết công tác xác minh nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức tổng kết tình hình 04 năm thi hành Công ước La Hay, 05 năm thực hiện Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý đối với những nội dung nêu tại Phần II của Kế hoạch này.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Kế hoạch tổng kết, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành tổng kết tình hình 04 năm thi hành Công ước La Hay, 05 năm thực hiện Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP.


  1. Về việc lấy số liệu và gửi Báo cáo tổng kết

3.1. Số liệu phục vụ tổng kết 04 năm thi hành Công ước La Hay, 05 năm thực hiện Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP tính từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2015.

3.2. Đề nghị Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Công an, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động thực hiện tổng kết, xây dựng báo cáo và gửi Báo cáo bằng văn bản về Bộ Tư pháp (Cục Con nuôi) trước ngày 30 tháng 6 năm 2016 (gửi kèm theo file điện tử về địa chỉ: cnqt@moj.gov.vn).4. Khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Công ước La Hay, Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP

4.1. Tại các Bộ, ngành, địa phương

- Tại các Bộ, ngành có liên quan:

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc Bộ, ngành mình có thành tích xuất xắc trong tổ chức thi hành Công ước La Hay, Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP.


  • Tại địa phương:

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng theo thẩm quyền cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất xắc trong tổ chức thi hành Công ước La Hay, Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP.

4.2. Tại Bộ Tư pháp

Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định khen thưởng đối với một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành có liên quan, một số địa phương và Tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam có thành tích xuất xắc trong tổ chức thi hành Công ước La Hay, Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP.

Cục Con nuôi chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua –khen thưởng tham mưu, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong việc khen thưởng; tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Tư pháp có Công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thuộc Bộ, ngành, địa phương.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện tổng kết 04 năm thi hành Công ước La Hay, 05 năm thi hành Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được bảo đảm từ ngân sách của Bộ, ngành, địa phương.2. Kinh phí tổ chức thực hiện tổng kết 04 năm thi hành Công ước La Hay, 05 năm thi hành Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP đối với các hoạt động thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Cục Con nuôi hoặc các nguồn hỗ trợ khác nếu có./.: thongbao -> Lists -> ThongBao -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự TỈnh hải dưƠNG
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự tp. HÀ NỘi số: 1190
Attachments -> VIỆn khoa học pháp lý HỘI ĐỒng tuyển dụng viên chứC
Attachments -> Phụ lục số 2 GỢI Ý TÀi liệu tham khảO
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự tp. HÀ NỘI
Attachments -> Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> 1. Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện bộ máy nhà nước chxhcn việt Nam, cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án dân sự
Attachments -> TỔng cục thi hành án dân sự CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương