Tæng hîp kiÕn thøc häc ®­îctải về 11.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích11.29 Kb.
#21383
Tæng hîp kiÕn thøc häc ®­îc
KÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp cã môc tiªu chÝnh lµ qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n cho ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp do ng©n s¸ch cÊp vµ mét phÇn tõ thu sù nghiÖp:

  • Ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ do nguån ng©n s¸ch cÊp – Nguån ho¹t ®éng, Chi ho¹t ®éng vµ QuyÕt to¸n. TK quan träng nhÊt lµ 008, 461, 661

Trong c¸c TK trªn cÇn ph©n biÖt râ c¸c ®u«i TK 5 vµ 6 sè (x lµ sè thø 4 x¸c ®Þnh n¨m tr­íc, n¨m nay vµ n¨m sau) nh­ sau:

+ 461x1, 661x1: nguån chi vµ chi th­êng xuyªn. §u«i thø 6 dïng ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i chi phÝ th­êng xuyªn.

+ 461x2, 661x2: nguån chi vµ chi kh«ng th­êng xuyªn. Trong ®ã nÕu thªm ®u«i thø 6 ®Ó x¸c ®Þnh lµ chi tinh gi¶n biªn chÕ, chi nhiÖm vô ®ét xuÊt, v.v..

Tµi kho¶n dù to¸n 0081 dïng ®Ó chi th­êng xuyªn vµ 0082 dïng cho chi kh«ng th­êng xuyªn.  • Ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n chi hµnh chÝnh. TK quan träng nhÊt lµ 004, 461, 661, 421

  • Ch­¬ng tr×nh dù ¸n qua c¸c tµi kho¶n 009, 462, 662, trong ®ã TK 009 ph©n lo¹i ra lµm 03 lo¹i cho 03 ho¹t ®éng kh¸c nhau (ch­¬ng tr×nh dù ¸n, ®Ò tµi khoa häc, x©y dùng c¬ b¶n).

  • Qui tr×nh thu sù nghiÖp h¹ch to¸n qua tµi kho¶n 511, 461, 661

  • Qui tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n qua tµi kho¶n 531, 631

Mét sè l­u ý kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a 19 vµ tr­íc ®ã:  • TÊt c¶ Nî vµ Cã cña c¸c TK 461, 661, 008 ®Òu nhËp chi tiÕt vµ kÕt chuyÓn sè d­ sang n¨m sau !

  • QuyÕt to¸n N461, C661 cã nhËp chi tiÕt (sÏ sö dông menu kÕt chuyÓn ®Ó tù ®éng ho¸ nhËp chi tiÕt)

  • T¹m øng cña kho b¹c ®­îc dïng qua TK 336

  • §¬n vÞ hµnh chÝnh th«ng th­êng sö dông TK dù to¸n 008, cßn ®¬n vÞ nµo thùc hiÖn kho¸n chi sö dông TK 004, nghÜa lµ c¸c TK nµy kh«ng chung nhau.

B­íc 1: Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o


Giíi thiÖu PhÇn mÒm kÕ to¸n KTHC dïng ®Ó qu¶n lý kÕ to¸n cho c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp ®¸p øng ®­îc c¸c chÕ ®é kÕ to¸n theo:

+ QuyÕt ®Þnh sè 999-TC/Q§/C§KT ngµy 2/11/1996 cña Bé Tµi chÝnh vÒ chøng tõ kÕ to¸n, hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh.

+Th«ng t­ sè 03/2004/TT-BTC ngµy 13/01/2004 cña Bé Tµi chÝnh.

+ QuyÕt ®Þnh sè 19/2006/Q§-BTC ngµy 30/03/2006 vµ QuyÕt ®Þnh sè 33/2008/Q§-BTC cña Bé Tµi chÝnh vÒ chøng tõ kÕ to¸n, hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh.

+ QuyÕt ®Þnh sè 120/2008/Q§-BTC ngµy 22/12/2008 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh ChÕ ®é kÕ to¸n nhµ n­íc vµ nghiÖp vô kho b¹c nhµ n­íc.

Néi dung ®µo t¹o nh­ sau:

Buæi 1: Giíi thiÖu chung KTHC, NhËp d÷ liÖu; KÕt xuÊt sæ s¸ch, b¸o c¸o ban ®Çu; NhËp chøng tõ mang theo

Buæi 2: Kü n¨ng thao t¸c; Qui tr×nh DT - Nguån ho¹t ®éng – Chi ho¹t ®éng tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm; Qui tr×nh kho¸n chi; Mét sè t×nh huèng liªn quan nguån ho¹t ®éng; NhËp chøng tõ mang theoBuæi 3: Tra cøu, kiÓm tra chøng tõ, lçi th­êng gÆp, söa chøng tõ; Qui tr×nh thu sù nghiÖp; KÕ to¸n vËt liÖu, KÕ to¸n t¹m øng, KÕ to¸n tµi s¶n; NhËp chøng tõ mang theo

Buæi 4: C¸c vÊn ®Ò vÒ hÖ thèng; Lµm kÕ to¸n theo nhiÒu lo¹i kho¶n; Tæng hîp b¸o c¸o tµi chÝnh; Tæng hîp nhiÒu kÕ to¸n; B¶o tr× phÇn mÒm; NhËp chøng tõ mang theo

tải về 11.29 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương