TỔng công ty xdctgt5 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 38.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích38.26 Kb.
#22340


JOSCO 504TỔNG CÔNG TY XDCTGT5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN 504

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcGIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2013 – 2018)

------------------------------------------


Kính gửi: Công ty cổ phần 504
Chúng tôi, là Nhóm cổ đông có quyền biểu quyết có tên dưới đây thống nhất cử người đai diện Nhóm cổ đông để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2013 - 2018) của Công ty cổ phần 504:


Họ và tên

Chứng minh nhân dân

Điện thoại

Địa chỉ

Số

cổ phần sở hữu

Chữ ký của người ủy quyền

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

Tổng cộng

Nay, chúng tôi ủy quyền cho Ông (bà):………………………………………………………………………….………………………………………

CMND số:………………………..…………..ngày cấp: .......................................................Nơi cấp:...................................................................................

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………….………………….
Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2013 - 2018) của Công ty cổ phần 504. Người đại diện này có đủ thẩm quyền, trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.Chúng tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền.
......................................., ngày…….….…… tháng…….……….năm 2013

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)


Каталог: uploads -> vie
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
vie -> TỔng công ty xdctgt5 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vie -> Các lời cầu nguyện có thể dùng để chuẩn bị cho ngày 16/17 tháng Mười

tải về 38.26 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương