TỔng công ty xdctgt 4 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 24.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích24.74 Kb.

TỔNG CÔNG TY XDCTGT 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP XDCTGT 492

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2008 /NQ/ĐHĐCĐ-C92 Tp Vinh, ngày tháng năm 2008NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 492
- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 492 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/9/2007;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 ngày 30 tháng 4 năm 2008.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XDCTGT 492

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007 của Công ty CP XDCTGT 492 do đại diện Hội đồng quản trị Công ty trình bày, trên cơ sở Báo cáo kiểm toán được thực hiện bởi tổ chức kiểm toán độc lập và Báo cáo thẩm tra do Ban kiểm soát thực hiện. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2007 là:

- Giá trị sản lượng: 130,189 tỷ đồng

- Doanh thu: 102,818 tỷ đồng

- Giá trị thanh toán: 126,459 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 2,474 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân: 1.790.000 đ/người/thángĐiều 2: Thông qua phương thức phân bổ lợi nhuận năm 2007 (theo các nguyên tắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 quyết nghị), cụ thể:

- Tổng lợi nhuận: 2.877.515.731 đồng

- Thuế TNDN phải nộp: 402.852.202 đồng

- Quỹ ĐTPT (14% thuế TNDN miễn giảm): 402.852.202 đồng

- Trích quỹ dự phòng tài chính: 207.181.133 đồng

- Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành: 103.590.566 đồng

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 321.039.627 đồng

- Phân chia cổ tức cho các cổ đông: 1.440.000.000 đồng

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt: 12%/năm/mệnh giá cổ phiếu

Điều 3: Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2007 do Giám đốc Công ty đề xuất và giao kế hoạch năm 2008 cho Công ty như sau:

- Doanh thu: 112 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 4,380 tỷ đồng

- Tỷ lệ trả cổ tức: 12 - 15%/năm/mệnh giá cổ phiếuĐiều 4: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh quyết định phương án chi trả cổ tức năm 2008 theo mức quy định trên, cụ thể:

- Trả cổ tức năm 2008 làm 2 đợt, đợt 1 tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm.

- Uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức trả cổ tức đợt 1.

Điều 5: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Căn cứ kết quả bầu cử, nhất trí để Ông Mai Quốc Trung là thành viên Ban kiểm soát Công ty từ ngày 01/5/2008.

Điều 6: Thông qua việc đổi tên công ty thành:

- Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492

- Tên tiếng Anh: CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY N0 492

- Tên viết tắt: C92Điều 7: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty:

* Khoản 1, điều 6 được sửa thành: Vốn điều lệ của Công ty là 24.000.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.400.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Điều 8: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 9: Thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán tăng vốn điều lệ lên 24 tỷ đồng; cụ thể như sau:

  • Chào bán cho các cổ đông hiện hữu (loại A):

Số lượng chào bán: 1.020.000 (một triệu hai mươi nghìn) cổ phần.

Giá chào bán: 12.000 (mười hai nghìn) đồng/cổ phần

Tỷ lệ thực hiện: 1: 0,85 (một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được quyền mua thêm 0,85 cổ phần).Số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.

Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3

Toàn bộ số cổ phiếu chưa phân phối hết trong quá trình chào bán ủy quyền cho HĐQT Công ty phân phối cho các đối tượng khác với những điều kiện phù hợp nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu.


  • Chào bán cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý chủ chốt (loại C):

Số lượng chào bán: 60.000 (sáu mươi nghìn) cổ phần.

Giá chào bán: 12.500 (mười hai nghìn năm trăm) đồng/cổ phần

HĐQT thông qua danh sách thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý chủ chốt và quyết định tiêu chí phân phối cổ phần theo các tiêu chí. Cổ phần này hạn chế chuyển nhượng trong 03 tháng, kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.  • Chào bán cho các đối tác chiến lược (loại B):

Số lượng chào bán: 120.000 (một trăm hai mươi nghìn) cổ phần.

Giá chào bán: 12.500 (mười hai nghìn năm trăm) đồng/cổ phần

Cổ phần này hạn chế chuyển nhượng trong 03 tháng, kể từ ngày hoàn tất việc phát hành.

Đối tác chiến lược là các cá nhân, tổ chức do HĐQT Công ty lựa chọn dựa theo các tiêu chí: nhà tiêu thụ sản phẩm chính; nhà cung cấp nguyên vật liệu chủ yếu; khách hàng truyền thống; nhà đầu tư tài chính; ngân hàng và tổ chức tín dụng; Các cá nhân có đóng góp trong quá trình phát triển của doanh nghiệp…Điều 10: Thông qua mức thưởng và mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát:

- Trích thưởng cho HĐQT, BKS, BĐH Công ty 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty là 50 triệu đồng (2,474 - 1,456 = 1,018 tỷ đồng), nguồn trích từ quỹ khen thưởng của Ban điều hành, phương án phân phối tiền thưởng chi tiết uỷ quyền cho HĐQT quyết định

- Mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS như sau:

Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch : 3.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS: 2.400.000 đồng/tháng

Thành viên Ban KS, Thư ký Công ty 1.200.000 đồng/tháng

Mức thù lao trên được tính trong bảng lương thanh toán lương hàng tháng, hạch toán vào chi phí sản xuất, được hưởng từ ngày 01/01/2008.

Thưởng vượt kế hoạch hàng năm: cho phép trích tối đa 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành.Điều 11: Giao nhiện vụ cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết, hoàn tất các thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước để thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
THƯ KÝ ĐẠI HỘI TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Chu Thị Thanh Hằng Ngô Trọng Nghĩa

Nơi nhận:

- HĐQT Tổng Cty 4

- Các cổ đông, pháp nhân Công ty;

- Công bố thông tin;

- HĐQT, BGĐ, BKS;

- Lưu VP, Thư ký Cty.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương