TĂng cưỜng các quan hệ HỢp táC: Cẩm nang Hướng dẫn về các Biện pháp bảo vệ và Quyền của Gia đìnhtrongtải về 0.57 Mb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu15.05.2018
Kích0.57 Mb.
1   2


2012MỤC LỤC

MỤC ĐÍCH CỦA CẨM NANG HƯỚNG DẪN NÀY…………………………………………...1

BỐI CẢNH………………………………………………………………………………………….2

DỊCH VU CAN THIỆP SỚM……………………………………………………………………...3

TÌM HIỂU XEM CON QUÝ VỊ CÓ HỘI ĐỦ TIÊU CHUẨN NHẬN DỊCH VỤ CAN THIỆP SỚM HAY KHÔNG………………………………………………………………………………..4

ĐÁNH GIÁ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH DỊCH VỤ……………………………………………………7

BUỔI HỌP KẾ HOẠCH DỊCH VỤ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN HÓA (IFSP). …………………....8

CÁC DỊCH VỤ CAN THIỆP SỚM CÓ SẴN…………………………………………………...10

CHI TRẢ CHO DỊCH VỤ CAN THIỆP SỚM………………………………………………….11

DUYỆT XÉT IFSP………………………………………………………………………………..11

CHUYỂN TIẾP……………………………………………………………………………………13

BẢO MẬT THÔNG TIN…………………………………………………………………………14

XEM HỒ SƠ CỦA CON QUÝ VỊ……………………………………………………………….16

GIẢI QUYẾT BẤT ĐỒNG………………………………………………………………………17

Gửi khiếu nại……………………………………………………………………………..18

Áp dụng thủ tục hòa giải…………………………………………………………………19

Yêu cầu điều trần theo trình tự luật pháp……………………………………………...19

BẢNG CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ………………………………………………………………..23

CÁC ĐIỂM ĐẦU VÀO ĐỂ TIẾP CẬN DỊCH VỤ CAN THIỆP SỚM……………………….24

K


ính gửi quý vị Phụ huynh,
Nhân viên Arc of Virginia quyết tâm hỗ trợ các gia đình đang nhận dịch vụ can thiệp sớm. Chúng tôi là phụ huynh của những trẻ em đã nhận các dịch vụ này và đã có kinh nghiệm trực tiếp để hiểu thắc mắc cũng như các quan ngại của quý vị.
Tập sách này được biên soạn để giúp các gia đình hiểu về hệ thống can thiệp sớm và các quyền cũng như các biện pháp bảo vệ hiện đang được áp dụng để bảo đảm rằng các gia đình tham gia quyết định các vấn đề liên quan tới dịch vụ can thiệp sớm của con em họ. Các biện pháp bảo vệ này được đề cập trong. Thông báo về các Biện pháp bảo vệ và Quyền của Trẻ em và gia đình, kể cả dữ kiện về Mức đồng thanh toán của gia đình. Quý vị sẽ nhận được bản sao và phần giải thích về các quyền cũng như các biện pháp bảo vệ này trong suốt thời gian tham gia hệ thống can thiệp sớm.
Với tư cách là phụ huynh của trẻ em chậm phát triển, chúng ta có thể là thành viên của nhiều nhóm trợ giúp trong suốt cuộc đời của các em, ví dụ như nhóm Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá nhân hóa (IFSP) về can thiệp sớm. Mặc dù nhân viên chương trình can thiệp sớm sẽ giải thích về mục đích của nhóm IFSP cho quý vị, quý vị vẫn có thể chưa biết rõ về vai trò của mình đối với “các chuyên gia” được tập hợp với quý vị.
Điều quan trọng nhất cần nhớ là quý vị đang đại diện cho con quý vị và gia đình của quý vị và quý vị là chuyên gia về vấn đề này! Nhân viên chương trình can thiệp sớm luôn sẵn lòng hướng dẫn và hỗ trợ quý vị giao tiếp với con quý vị theo những cách có lợi cho sự phát triển của các em. Vì quý vị dành phần lớn thời gian với con quý vị, quý vị có nhiều cơ hội hơn trong các sinh hoạt và hoạt động thông thường để giao tiếp với con quý vị, thiết lập những cách thức và thực hành những cách thức đó với con quý vị.

Tại Arc of Virginia, chúng tôi khuyến khích và bảo vệ nhân quyền của những người có khuyết tật về trí tuệ và phát triển, cũng như tích cực hỗ trợ họ tham gia và hòa nhập hoàn toàn vào cộng đồng trong suốt cuộc đời. Nhân viên của chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ và cung cấp cho các gia đình những công cụ cần thiết để tham gia! Xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm, số điện thoại của chúng tôi là 804-649-8481, số máy phụ 103.


Trân trọng,

Debra HollowayGiám đốc Huấn luyện và Trợ giúp Kỹ thuật
MỤC ĐÍCH CỦA CẨM NANG HƯỚNG DẪN NÀY

Can thiệp sớm tại Virginia là một hệ thống điều phối các dịch vụ cộng đồng dành cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi (từ khi chào đời tới hết năm hai tuổi, có nghĩa là cho tới khi trẻ tròn ba tuổi) là những em bị khuyết tật hoặc chậm phát triển và gia đình của các em. Thông qua hệ thống này (gọi là Infant & Toddler Connection of Virginia), các cơ quan, phụ huynh và các nhà cung cấp dịch vụ cùng hợp tác để cung cấp cho trẻ em và gia đình của các em những dịch vụ cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu về phát triển của các em.


Cha mẹ của trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi hội đủ tiêu chuẩn nhận dịch vụ can thiệp sớm có vai trò đặc biệt và rất quan trọng trong các dịch vụ của con em mình. Phụ Huynh:


 • Cung cấp thông tin:
 • Cho phép;
 • Tham gia các buổi họp; và
 • Quyết định sẽ chấp nhận các dịch vụ nào của Infant & Toddler Connection of Virginia.

Để giúp đỡ gia đình hoàn thành vai trò của mình trong hệ thống can thiệp sớm, cẩm nang hướng dẫn này trình bày về những bước chính để tham gia vào Infant & Toddler Connection of Virginia và các biện pháp bảo vệ hoặc quy chế đang được áp dụng để bảo vệ quyền của gia đình. Cẩm nang này thảo luận về cách thức quý vị có thể hợp tác với những người cung cấp dịch vụ can thiệp sớm.

Những người cung cấp dịch vụ can thiệp sớm có thể sử dụng thuật ngữ kỹ thuật để mô tả về công việc của họ với trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi và gia đình. Quý vị hãy yêu cầu giải thích những từ không hiểu rõ. Khi được sử dụng trong tập sách này, các thuật ngữ kỹ thuật sẽ được định nghĩa trong một ô. Cũng có bảng chú giải bắt đầu từ trang 23 của tập sách này, cung cấp định nghĩa về một số thuật ngữ kỹ thuật này.
BỐI CẢNH
Kể từ những năm 1970, Commonwealth of Virginia cung cấp dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ em sơ sinh tới hết hai tuổi (có nghĩa là cho tới khi trẻ tròn ba tuổi) chậm phát triển. Đến năm 1986, Quốc hội Hoa Kỳ cung cấp ngân quỹ cho các tiểu bang để thiết lập một hệ thống toàn diện bao gồm các dịch vụ can thiệp sớm. Hệ thống dịch vụ này được gọi là Phần C – Can thiệp sớm cho Trẻ sơ sinh và Trẻ mới biết đi bị Khuyết tật trong phạm vi luật liên bang về giáo dục đặc biệt gọi là Đạo luật Giáo dục cho Người khuyết tật (IDEA). Trong cẩm nang này, từ hệ thống can thiệp sớm được sử dụng để mô tả các chính sách và phương thức thực hiện của Virginia theo chương trình Phần C của liên bang.
Tại Virginia, có 40 cơ quan chủ quản địa phương có nhiệm vụ lập kế hoạch, với sự tư vấn và hỗ trợ của một hội đồng điều phối liên cơ quan địa phương (một nhóm người có quyền lợi trong hệ thống can thiệp sớm, kể cả phụ huynh), cách thức các cơ quan và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trong cộng đồng sẽ cung cấp dịch vụ cho các gia đình.

Mỗi cơ quan chủ quản địa phương đều có điểm liên lạc nếu quý vị cần thông tin và giúp đỡ (xem trang 24).

DỊCH VỤ CAN THIỆP SỚM
Dịch vụ can thiệp sớm là những dịch vụ dành cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi không phát triển như kỳ vọng hoặc những em có một chứng bệnh làm trì hoãn sự phát triển bình thường. Những dịch vụ này cũng dành cho gia đình của các em. Dịch vụ được cung cấp để giúp trẻ em phát triển, đồng thời giúp gia đình đáp ứng nhu cầu về phát triển của con em họ. Các nhà cung cấp dịch vụ can thiệp sớm hợp tác với gia đình. Sự tham gia của gia đình là rất quan trọng trong mỗi bước của tiến trình.


Gia đình được xác định theo định nghĩa về bản thân của mỗi gia đình.
Cha mẹ hay phụ huynh có nghĩa là cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi của trẻ, cha mẹ chăm nuôi theo hợp đồng với chính phủ, người giám hộ, người đại diện với tư cách là phụ huynh, (ví dụ, ông bà hay cha mẹ kế sống cùng với trẻ hoặc người chịu trách nhiệm pháp định đối với sự an lành của trẻ); hoặc đại diện phụ huynh.
Đại diện phụ huynh là người được ủy quyền làm phụ huynh khi trẻ thuộc quyền giám hộ của chính quyền tiểu bang hoặc không thể nhận diện hay không thể tìm được người cha/mẹ. Nếu quý vị đang làm đại diện phụ huynh hoặc muốn tìm hiểu thêm về các biện pháp bảo vệ và trách nhiệm của đại diện phụ huynh, vui lòng liên lạc với hệ thống can thiệp sớm tại địa phương ghi ở trang 24 hoặc liên lạc Infant & Toddler Connection of Virginia theo số (800) 234-1448.

Mỗi trẻ em và gia đình tham gia hệ thống can thiệp sớm đều có một điều phối viên dịch vụ. Nhiệm vụ của điều phối viên dịch vụ là giúp gia đình: • thâu thập thông tin để đưa ra các quyết định sáng suốt cho con quý vị và gia đình quý vị;

 • sắp xếp và theo dõi các dịch vụ;

 • tìm hiểu và nhận các dịch vụ cần thiết;

 • tìm hiểu về các dịch vụ vận động chính sách;

 • lập kế hoạch thực hiện các thay đổi về dịch vụ (chuyển tiếp); và

 • hiểu các quyền của quý vị, các biện pháp bảo vệ và trách nhiệm với tư cách là phụ huynh và áp dụng chúng khi thích hợp.TÌM HIỂU XEM CON QUÝ VỊ CÓ HỘI ĐỦ TIÊU CHUẨN

NHẬN DỊCH VỤ CAN THIỆP SỚM HAY KHÔNG
Khi con quý vị được giới thiệu tới Infant & Toddler Connection of Virginia, một điều phối viên dịch vụ sẽ bắt đầu làm việc với gia đình quý vị để tìm hiểu xem con quý vị có hội đủ tiêu chuẩn nhận dịch vụ hay không. Đây là bước xác định tính đủ tiêu chuẩn. Quý vị sẽ được thông báo trước bằng văn bản trước khi diễn ra thủ tục xác định tính đủ tiêu chuẩn.


Thông báo trước bằng văn bản: Trước mỗi bước quan trọng trong tiến trình can thiệp sớm, điều phối viên dịch vụ của quý vị phải bảo đảm là quý vị được thông báo bằng văn bản. Thông báo này sẽ cho quý vị biết bước tiếp theo. Thông báo phải bằng ngôn ngữ mà quý vị sử dụng, trừ khi không thể làm được như vậy. Thông báo cũng phải dùng ngôn từ rõ ràng và dễ hiểu. Nếu quý vị cần giúp đỡ để hiểu thông báo, hãy yêu cầu điều phối viên dịch vụ của quý vị giải thích.
Quý vị phải được thông báo trước khi diễn ra bước tiếp theo. Quý vị có thể đưa thông báo này cho những người khác xem (một chuyên gia y tế hoặc bạn bè), là người có thể giúp quý vị quyết định điều gì là tốt nhất cho con quý vị. Tất cả các thông báo trước bằng văn bản phải sử dụng các biểu mẫu chuẩn của tiểu bang. Mỗi khi quý vị nhận được các biểu mẫu chuẩn này, quý vị cũng sẽ nhận được bản sao và phần giải thích Thông báo về các Biện pháp bảo vệ và Quyền của Trẻ em và gia đình, kể cả dữ kiện về Mức đồng thanh toán của gia đình, là phần giải thích theo thuật ngữ kỹ thuật về các biện pháp bảo vệ của phụ huynh theo luật liên bang.

Với tư cách là phụ huynh, quý vị đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tính đủ tiêu chuẩn. Quý vị có cơ hội:

 • Chia sẻ thông tin về quý vị và con quý vị, kể cả những gì quý vị biết về các nhu cầu và kỹ năng của con quý vị;

 • Cho phép điều phối viên dịch vụ của quý vị thâu thập thông tin về con quý vị từ các chuyên gia khác, là những người biết con quý vị hoặc đã kiểm tra con quý vị;

 • Nêu thắc mắc về thủ tục xác định tính đủ tiêu chuẩn; và

 • C
  Chấp thuận sau khi thông hiểu: Để ra quyết định sáng suốt, quý vị cần thông tin chính xác. Chấp thuận có nghĩa là quý vị hiểu những gì đang được đưa ra và đề nghị, với sự hiểu biết đó, quý vị cho phép thực hiện. Thời điểm thích hợp nhất để nêu thắc mắc là trước khi quý vị chấp thuận.
  hấp thuận sau khi thông hiểu
  , cho phép, để xác định tính đủ tiêu.

Để tìm hiểu xem con quý vị có hội đủ tiêu chuẩn nhận dịch vụ can thiệp sớm hay không, một nhóm đa ngành sẽ xem xét thông tin mà quý vị chia sẻ về con quý vị, kết quả thẩm định hoặc tầm soát đã sử dụng, cũng như thông tin từ bác sĩ của quý vị và các chuyên gia khác biết con quý vị (với sự cho phép của quý vị). Thông thường, thông tin này là đủ để nhóm quyết định xem con quý vị có hội đủ tiêu chuẩn để nhận dịch vụ can thiệp sớm hay không (xem trang 6). Đôi khi, nhóm sẽ cần thêm thông tin và cần làm một số xét nghiệm để giúp nhóm tìm hiểu thêm về sự phát triển của con quý vị. Nếu thông tin trong hồ sơ bệnh án hoặc các hồ sơ khác của con quý vị là đủ để cho thấy con quý vị hội đủ tiêu chuẩn, thì nhóm đa ngành không cần đánh giá thêm và quý vị có thể chuyển thẳng sang tbước tiếp theo trong tiến trình, là bước đánh giá để lập kế hoạch cung cấp dịch vụ.Tất cả các phụ huynh đều tham gia vào việc xác định tính đủ tiêu chuẩn vì họ cung cấp thông tin quan trọng cho nhóm đa ngành về sự phát triển của con em mình. Hãy cho điều phối viên dịch vụ biết nếu quý vị cũng muốn tham gia thảo luận với nhóm đa ngành về tính đủ tiêu chuẩn của con quý vị. Nếu không, điều phối viên dịch vụ sẽ gọi cho quý vị sau khi nhóm đã họp để báo cho quý vị biết con quý vị có hội đủ tiêu chuẩn nhận dịch vụ can thiệp sớm hay không.


Nếu nhóm đa ngành quyết định con quý vị hội đủ tiêu chuẩn nhận dịch vụ, quý vị sẽ hợp tác với nhóm để tiến hành thẩm định nhằm lập kế hoạch cung cấp dịch vụ và thiết lập kế hoạch dịch vụ gia đình cá nhân hóa (IFSP). Những bước này được trình bày trong các mục tiếp theo.
Nếu nhóm đa ngành quyết định con quý vị không hội đủ tiêu chuẩn nhận dịch vụ can thiệp sớm, quý vị có thể nhờ điều phối viên dịch vụ giúp giới thiệu tới các nguồn trợ giúp khác trong cộng đồng có thể hữu ích cho con quý vị và gia đình quý vị. Quý vị cũng có thể gọi lại Single Point of Entry cho khu vực địa phương của mình nếu quý vị có lo ngại về sự phát triển của con quý vị.
Nếu không thể đạt được thỏa thuận về tính đủ tiêu chuẩn của con quý vị, có nhiều cách để giúp giải quyết những khác biệt này (xem trang 17).

Tiêu chí về Tính đủ tiêu chuẩn nhận dịch vụ can thiệp sớm ở Virginia
Ở Virginia, con quý vị có thể hội đủ tiêu chuẩn nhận dịch vụ can thiệp sớm theo ba cách khác nhau. Thông tin thâu thập trong quá trình xác định tính đủ tiêu chuẩn sẽ giúp xác định xem con quý vị có hội đủ một hoặc nhiều tiêu chuẩn hay không.
I. Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi với tình trạng chậm phát triển ít nhất 25% (tuổi tự nhiên hoặc tuổi được điều chỉnh đối với trẻ sinh non) trong một hoặc nhiều lãnh vực sau đây:

1. phát triển nhận thức (các kỹ năng tư duy);

2. phát triển thể chất (bao gồm cách thức hoạt động của cơ bắp, thị lực và thính lực);

3. giao tiếp (hiểu những gì người khác nói hoặc truyền đạt nguyện vọng của mình)

4. phát triển giao tiếp hoặc cảm xúc (khả năng giao tiếp với người khác và thể hiện cảm xúc); hoặc

5. phát triển thích nghi (tự làm những việc như ăn và tự mặc quần áo).

VÀ/HOẶC

II. Trẻ em không có mức độ chậm phát triển 25%, có tình trạng phát triển bất thường trong một hoặc nhiều các lãnh vực sau đây: 1. phản ứng vận động - giác quan bất thường hoặc đáng nghi ngờ (độ căng của cơ bắp bất thường, các giới hạn về phạm vi cử động khớp, phản xạ bất thường hoặc phản ứng tư thế chậm, chất lượng kiểu cử động kém hoặc chất lượng thực hiện kỹ năng kém, rối loạn kỹ năng vận động miệng, kể cả khó cho ăn)

 2. Phát triển giao tiếp/xã hội bất thường hoặc đáng nghi ngờ (chậm phát triển hoặc phát triển bất thường trong việc đạt được các điểm mốc về cảm xúc như kỳ vọng, thường xuyên không chủ động hoặc không phản hồi đối với đa số các giao tiếp xã hội, sợ hoặc tình trạng căng thẳng khác mà sự an ủi vỗ về của người chăm sóc không có tác dụng)

 3. Các hành vi bất thường hoặc đáng nghi ngờ gây trở ngại tới việc tiếp thu các kỹ năng phát triển hoặc

 4. khiếm khuyết về các kỹ năng giao tiếp và giao thiệp xã hội cùng với các hành vi lặp lại và bị hạn chế.

VÀ/HOẶC

III. Trẻ em được chuẩn đoán mắc một chứng bệnh về thể chất hoặc tâm thần, rất có khả năng dẫn tới tình trạng chậm phát triển. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn tới: 1. co giật/bệnh não đáng kể (xác định nhóm nguy cơ cao với Apgars thấp và/hoặc trạng thái ngạt);

 2. hệ thần kinh trung ương bất thường nghiêm trọng;

 3. xuất huyết não thất Cấp độ 3 nghiêm trọng với bệnh não úng thủy hoặc xuất huyết não thất Cấp độ 4;

 4. viêm nhiễm di truyền có triệu chứng;

 5. các ảnh hưởng của việc phơi nhiễm độc hại, bao gồm hội chứng nhiễm cồn ở bào thai, hội chứng cai ma túy và phơi nhiễm thuốc chống co giật, thuốc chống ung thư và thuốc chống đông máu do người mẹ sử dụng kinh niên;

 6. chứng dị sinh tủy;

 7. suy giảm thính lực mắc phải hoặc bẩm sinh;

 8. các chứng khuyết tật thị giác;

 9. các bất thường về nhiễm sắc thể, kể cả hội chứng Down;

 10. chấn thương cột sống hoặc não, với kết quả khám thần kinh bất thường vào thời điểm xuất viện;

 11. các khiếm khuyết bẩm sinh về cơ chế chuyển hóa;

 12. bệnh đầu nhỏ;

 13. rối loạn gắn kết nghiêm trọng;

 14. không lớn;

 15. chứng rối loạn tự kỷ;

 16. các chứng bệnh rối loạn tuyến nội tiết rất dễ dẫn tới tình trạng chậm phát triển;

 17. các chứng bệnh hemoglobin rất dễ dẫn tới tình trạng chậm phát triển;

 18. khe hở môi hoặc hở hàm ếch;

 19. chứng nhuyễn chất trắng quanh não thất bên

 20. các nguyên tố sơ sinh rất dễ dẫn tới chậm phát triển:

 • tuổi thai khi chào đời nhỏ hơn hoặc bằng 28 tuần; hoặc

 • thời gian lưu trú tại NICU (Đơn vị Chăm sóc Trẻ sơ sinh Đặc biệt) tối thiểu là 28 ngày; hoặc

 1. các chứng bệnh thể chất hoặc tinh thần khác theo xác định của nhóm đa ngành.ĐÁNH GIÁ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH DỊCH VỤ
Quý vị sẽ được thông báo trước bằng văn bản trước khi tiến hành đánh giá để lập kế hoạch dịch vụ. Với giấy cho phép có chữ ký của quý vị, điều phối viên dịch vụ sẽ sắp xếp một buổi đánh giá để tìm hiểu về các điểm mạnh cũng như nhu cầu của con quý vị trong tnhững dịch vụ can thiệp sớm nào để đáp ứng nhu cầu của con quý vị và gia đình của quý vị. Buổi đánh giá sẽ xem xét cách con quý vị:

 • suy nghĩ và hiểu các sự kiện diễn ra trong ngày – gọi là phát triển nhận thức;

 • nhìn thấy những thứ, nghe âm thanh và tiếng nói và đang phát triển – gọi là phát triển thể chất;

 • vận động – gọi là phát triển vận động thô hoặc vận động tinh;

 • Hiểu những gì quý vị nói hoặc cho quý vị biết em muốn gì – gọi là giao tiếp;

 • Giao tiếp với những người khác và thể hiện cảm xúc của em – gọi là phát triển giao tiếp xã hội hoặc cảm xúc ; và

 • Làm được những điều bình thường, thường gặp ở em bé và trẻ mới biết đi như tự ăn, giúp tự mặc quần áo và ôm hôn – gọi là phát triển thích nghi.


Đánh giá là cách thức các chuyên gia tìm hiểu về các điểm mạnh và nhu cầu của con quý vị và những dịch vụ nào có thể giúp đáp ứng các nhu cầu đó. Với sự cho phép của quý vị, việc đánh giá cũng tìm hiểu về các mối quan tâm, ưu tiên (điều gì là quan trọng nhất đối với quý vị) của gia đình và các nguồn trợ giúp.
Lưu ý: Từ em được sử dụng là nói tới trẻ em. Cho dù sử dụng giới tính nào, cả em trai và em gái đều được đề cập đến như nhau.

Nếu con quý vị đã qua thủ tục đánh giá, em có thể không cần được đánh giá thêm nữa. Điều phối viên dịch vụ sẽ bảo đảm rằng bất kỳ thủ tục đánh giá nào được sử dụng đều phù hợp với nhu cầu và nền văn hóa của gia đình quý vị.


Trong thời gian đánh giá, con quý vị sẽ có cơ hội bình đẳng để thể hiện những gì em có thể làm được. Con quý vị sẽ được đánh giá bởi một nhóm các chuyên gia đại diện cho ít nhất hai ngành nghề hoặc lãnh vực phát triển khác nhau hoặc bởi một chuyên gia có trình độtrong hai ngành nghề hay lãnh vực phát triển khác nhau. Các chuyên gia có thể bao gồm giáo viên dạy trẻ sơ sinh, chuyên gia trị liệu âm ngữ, chuyên gia thể chất trị liệu, chuyên gia trị liệu sức khoẻ nghề nghiệp, nhân viên xã hội, y tá và/hoặc những người khác.
Với tư cách là phụ huynh của trẻ, quý vị là thành viên quan trọng của nhóm trong thời gian tiến hành đánh giá. Quý vị có thể tham gia các buổi đánh giá và bất kỳ buổi họp nào có thảo luận hoặc giải thích về kết quả cuộc đánh giá. Quý vị có thể mời bất kỳ ai tham gia cuộc đánh giá hoặc tham dự các buổi họp, là người có thể giúp quý vị thảo luận về con quý vị và có thể giúp quý vị ra quyết định. Đối với việc đánh giá, quý vị có cơ hội:

 • đưa ra sự cho phép trước khi tiến hành bất kỳ thủ tục khám kiểm tra nào;

 • cho phép điều phối viên dịch vụ của quý vị thâu thập thông tin về con quý vị từ các chuyên gia khác, là những người biết con quý vị;

 • chia sẻ với nhóm những gì quý vị biết về kỹ năng và nhu cầu của con quý vị;

 • quyết định việc đánh giá có bao gồm thông tin về các nguồn trợ giúp của gia đình quý vị, các mối ưu tiên và quan tâm về con quý vị hay không;

 • bao gồm thông tin từ những người khác đã kiểm tra con quý vị trong sáu tháng gần đây nhất;

 • có được các bản sao và nội dung giải thích về kết quả kiểm tra và báo cáo khác; và

 • nêu thắc mắc về thủ tục hoặc kết quả đánh giá.

Thông tin thâu thập được qua thủ tục đánh giá để lập kế hoạch cung cấp dịch vụ sẽ được nhóm sử dụng trong bước tiếp theo, đó là buổi họp thiết lập Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá nhân hóa (IFSP).


BUỔI HỌP KẾ HOẠCH DỊCH VỤ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN HÓA (IFSP)
Kế hoạch dịch vụ gia đình cá nhân hóa (IFSP) là một văn bản kế hoạch để cung cấp các dịch vụ can thiệp sớm. Trong vòng 45 ngày lịch biểu sau khi được giới thiệu, nhóm của quý vị phải họp để viết một bản ISFP. Tại buổi họp IFSP, các thành viên của nhóm IFSP, trong đó có cả quý vị, sẽ cùng làm việc với nhau để biên soạn một kế hoạch cho năm tới.
Quý vị là thành viên quan trọng trong nhóm. Quý vị có thể mời những thành viên gia đình khác hoặc những người mà quý vị cảm thấy có thể giúp quý vị ra quyết định sáng suốt cho con quý vị. Điều phối viên dịch vụ của quý vị và các nhà cung cấp dịch vụ tại địa phương cũng sẽ là thành viên của nhóm này. Điều phối viên dịch vụ sẽ sắp xếp buổi họp vào thời gian và địa điểm thuận tiện và thoải mái cho quý vị. Quý vị cũng sẽ nhận được thông tin này bằng văn bản.
Tại buổi họp IFSP, quý vị và các thành viên còn lại trong nhóm sẽ thảo luận về các điểm mạnh và nhu cầu của con quý vị, những gì quý vị coi là quan trọng nhất đối với con quý vị và gia đình quý vị, và các mục tiêu cũng như các kết quả. Đây là điểm khởi đầu thích hợp để quyết định cần các dịch vụ nào để giúp con quý vị phát triển. Tất cả các thành viên trong nhóm, kể cả quý vị, đều góp ý về những hoạt động và dịch vụ nào sẽ hữu ích cho con quý vị và gia đình quý vị. Các bên sẽ cùng quyết định nội dung bản IFSP.


Kết quả là phần thể hiện những thay đổi quan trọng mà quý vị và các thành viên khác trong nhóm hy vọng sẽ đạt được cho con quý vị và gia đình quý vị.

IFSP liệt kê những gì quý vị và các nhà cung cấp dịch vụ can thiệp sớm sẽ thực hiện và bao gồm: • tên của điều phối viên dịch vụ của quý vị;

 • các kỹ năng hiện tại và mức độ phát triển của con quý vị;

 • nếu quý vị đồng ý, một phần trình bày về các nguồn trợ giúp của gia đình quý vị (các nguồn hỗ trợ mà quý vị và con quý vị có, bao gồm những các nhân, hoạt động và chương trình/ tổ chức), các mối ưu tiên và quan tâm liên quan tới sự phát triển của con quý vị;

 • kết quả mà nhóm hy vọng sẽ đạt được cho con quý vị và gia đình quý vị;

 • các biện pháp hỗ trợ và dịch vụ can thiệp sớm nào sẽ được cung cấp;

 • địa điểm cung cấp dịch vụ;

 • môi trường tự nhiên, ở mức độ thích hợp, nơi sẽ cung cấp các dịch vụ, bao gồm nhà và những nơi tự nhiên hoặc thường dành cho trẻ em ở độ tuổi con quý vị;

 • mức độ thường xuyên cung cấp dịch vụ, khi nào các dịch vụ sẽ bắt đầu và sẽ kéo dài trong bao lâu;

 • các dịch vụ khác cần thiết cho gia đình quý vị nhưng hệ thống can thiệp sớm hiện không có sẵn;

 • thu xếp chi trả, nếu có;

 • kế hoạch chuyển tiếp cho thời điểm con quý vị sẵn sàng rời chương trình dịch vụ can thiệp sớm; và

 • giấy cho phép có chữ ký của quý vị để bắt đầu cung cấp dịch vụ.

Quý vị sẽ được yêu cầu ký bản IFSP để thể hiện là quý vị đồng ý với bản kế hoạch đó và muốn con quý vị cũng như gia đình quý vị nhận các dịch vụ được trình bày trong bản kế hoạch. Quý vị cũng có thể chọn chấp nhận tất cả, một số hoặc không chấp nhận dịch vụ nào trong số này. Sẽ không có gì được thực hiện nếu không có sự cho phép của quý vị. Quý vị có thể yêu cầu duyệt xét IFSP bất kỳ lúc nào. Nếu có lúc nào quý vị và các thành viên còn lại trong nhóm không thể đạt được thỏa thuận về những dịch vụ nên đưa vào bản IFSP, vui lòng xem trang 17.


CÁC DỊCH VỤ CAN THIỆP SỚM CÓ SẴN
Có nhiều dạng dịch vụ can thiệp sớm để đáp ứng nhu cầu của nhiều trẻ em khác nhau và gia đình của các em. Các dịch vụ có thể là:


 • dịch vụ và phương tiện kỹ thuật trợ giúp
 • thính học
 • dịch vụ trợ giúp phát triển
 • huấn luyện, tư vấn cho gia đình và các buổi tới nhà
 • dịch vụ sức khỏe
 • dịch vụ y tế (chỉ để chuẩn đoán hoặc khám đánh giá)
 • dịch vụ điều dưỡng
 • dịch vụ dinh dưỡng
 • trị liệu sức khoẻ nghề nghiệp
 • thể chất trị liệu
 • dịch vụ tâm lý
 • điều phối dịch vụ
 • ngôn ngữ ký hiệu và dịch vụ ngôn ngữ nhắc
 • các dịch vụ công tác xã hội
 • nghiên cứu bệnh về ngôn ngữ - âm ngữ
 • phương tiện chuyên chở và chi phí liên quan
 • dịch vụ thị lực

Một số gia đình chỉ được nhận một vài dịch vụ. Một số khác được nhận nhiều hơn. Việc đó phụ thuộc vào nhu cầu của con quý vị và gia đình quý vị. Bất kể dạng dịch vụ và số lượng dịch vụ mà quý vị nhận được, nhà cung cấp dịch vụ can thiệp sớm sẽ hướng dẫn và hỗ trợ quý vị giao tiếp với con quý vị theo những cách có lợi cho sự phát triển của các em trong những hoạt động và sinh hoạt hàng ngày.


CHI TRẢ CHO DỊCH VỤ CAN THIỆP SỚM
Một số dịch vụ phải được cung cấp miễn phí cho phụ huynh. Đó là các thủ tục xác định tính đủ tiêu chuẩn, đánh giá, điều phối dịch vụ, thiết lập IFSP và các biện pháp bảo vệ.
Quý vị có thể phải trả tiền cho các dịch vụ can thiệp sớm khác, dựa trên khả năng chi trả của quý vị được xác định theo các bước trình bày trong mục Dữ kiện về Mức đồng thanh toán của gia đình, trong bản Thông báo về các Biện pháp bảo vệ và Quyền của Trẻ em và gia đình, kể cả dữ kiện về Mức đồng thanh toán của gia đình. Quý vị đã nhận được bản sao của tài liệu này, và quý vị cũng được giải thích về phần này khi quý vị nhận thông báo trước bằng văn bản trước khi tiến hành xác định tính đủ tiêu chuẩn. Quý vị sẽ nhận thêm một bản sao và sẽ được giải thích nội dungtài liệu này tại mỗi buổi duyệt xét IFSP và mỗi buổi họp IFSP hàng năm.
Một số chi phí dịch vụ được đài thọ bằng ngân quỹ của liên bang, tiểu bang và địa phương. Các nhà cung cấp dịch vụ can thiệp sớm tại địa phương cũng thu tiền từ bảo hiểm sức khỏe của cá nhân (với sự cho phép của quý vị) và Medicaid, cũng như các khoản lệ phí dựa trên mức lợi tức của phụ huynh để đài thọ cho các dịch vụ. Tuy nhiên, quý vị sẽ không bị từ chối dịch vụ chỉ vì quý vị không có khả năng chi trả. Nếu quý vị có thắc mắc gì về cách thức đài thọ các dịch vụ cho con quý vị, quý vị nên thảo luận vấn đề này với điều phối viên dịch vụ của quý vị.
DUYỆT XÉT IFSP
Quý vị, điều phối viên dịch vụ của quý vị và các nhà cung cấp dịch vụ sẽ xem xét bản IFSP theo thời gian để áp dụng bất kỳ thay đổi nào nếu cần.
Duyệt xét IFSP sáu tháng

Việc thường xuyên đánh giá sự phát triển và tiến bộ của con quý vị sẽ được đưa vào trong các dịch vụ can thiệp sớm. IFSP của con quý vị sẽ được xem xét sáu tháng một lần hoặc thường xuyên hơn nếu cần. Quý vị, điều phối viên dịch vụ của quý vị và, nếu thích hợp, các nhà cung cấp dịch vụ khác sẽ xem xét bản IFSP. Tại buổi duyệt xét IFSP, quý vị và những người có mặt sẽ thảo luận về tiến triển của con quý vị.


Quý vị có thể yêu cầu duyệt xét kết quả và các dịch vụ IFSP bất kỳ lúc nào. Nếu con quý vị không có tiến triển như kỳ vọng hoặc nếu quý vị tin là các dịch vụ cần phải được điều chỉnh (tăng, giảm hoặc chấm dứt), một buổi họp IFSP có thể được tiến hành để thảo luận về các quan ngại của quý vị.

Bản IFSP hàng năm

Ít nhất mỗi năm một lần, nhóm của quý vị sẽ họp để thảo luận về tiến triển của con quý vị và cập nhật bản IFSP. Điều phối viên dịch vụ sẽ sắp xếp buổi họp nhóm này vào ngày giờ và địa điểm tiện lợi cho quý vị. Trước buổi họp hàng năm, điều phối viên dịch vụ sẽ gửi đến quý vị văn bản thông báo về buổi họp đó, trong đó cũng có phầngiải thích về các biện pháp bảo vệ dành cho quý vị. Là thành viên của nhóm, quý vị sẽ được yêu cầu tham gia các buổi thảo luận và ra quyết định như quý vị đã làm đối với bản IFSP đầu tiên.


Đến buổi họp IFSP hàng năm, nhóm đa ngành sẽ xem xét thông tin từ quý vị và các nhà cung cấp dịch vụ của con quý vị để bảo đảm rằng con quý vị vẫn hội đủ tiêu chuẩn nhận dịch vụ can thiệp sớm.
Những điều tôi muốn nhớ:

CHUYỂN TIẾP
Cho tới khi rời chương trình can thiệp sớm, một số trẻ em không còn cần trợ giúp đặc biệt nữa. Các em khác vẫn cần giúp đỡ thêm đôi chút. Các em có thể được giúp đỡ qua các cơ quan cộng đồng, các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân hoặc hệ thống giáo dục đặc biệt cho trẻ mầm non tại các trường công lập.
Quý vị sẽ được thông báo về hệ thống dịch vụ của Virginia cho trẻ em tới 5 tuổi trong buổi họp IFSP đầu tiên của quý vị. Hệ thống dịch vụ Virginia được thiết kế để chuyển tiếp trẻ em đủ tiêu chuẩn sang các chương trình học công lập, nếu quý vị đồng ý, ngay từ năm hai tuổi (thời điểm bắt đầu năm học mà con quý vị sẽ tròn hai tuổi trước ngày 30 tháng Chín) và trước 3 tuổi.
Hệ thống học đường địa phương của quý vị cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt cho trẻ mầm non cho những trẻ em chậm phát triển và bị khuyết tật, gọi là Phần B của Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật (IDEA). Ở Virginia, trẻ em hội đủ tiêu chuẩn và sẽ tròn hai tuổi trước ngày 30 tháng Chín có thể bắt đầu nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt cho trẻ mầm non vào niên học mới. Nhiều trẻ em hai tuổi chuyển sang nhận dịch vụ qua hệ thống học đường vào tháng Chín của năm học mà các em hội đủ tiêu chuẩn. Việc chuyển tiếp chương trình của một số em hai tuổi có thể bị trì hoãn cho tới sau này trong niên học nếu hệ thống trường tại địa phương cho phép như vậy. Quý vị là người quyết định khi nào con quý vị sẽ chuyển tiếp dựa theo bản IFSP. Các dịch vụ can thiệp sớm tiếp tục có sẵn cho tới khi chuyển tiếp hoặc cho tới khi con quý vị tròn ba tuổi.
Kế hoạch chuyển tiếp giúp quý vị và con quý vị chuyển tiếp suôn sẻ từ chương trình can thiệp sớm sang giai đoạn tới của con quý vị. Kế hoạch chuyển tiếp này nằm trong bản IFSP của con quý vị và phải được lập ít nhất 90 ngày hoặc tối đa là chín tháng (nếu tất cả các bên đồng ý) trước khi con quý vị tròn ba tuổi hoặc trước ngày dự kiến chuyển tiếp của con quý vị nếu em sẽ chuyển tiếp sớm hơn.
Các bước trong quá trình chuyển tiếp sang chương trình giáo dục đặc biệt có thể là:

 • thông báo cho học khu tại địa phương và Sở Giáo dục Virginia biết về tên và ngày sinh của con quý vị và tên, địa chỉ, và số điện thoại của quý vị khi con quý vị gần đạt tới độ tuổi đủ tiêu chuẩn nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt (ít nhất 90 ngày trước ngày dự kiến chuyển tiếp của con quý vị), trừ khi quý vị viết trong trang chuyển tiếp IFSP là quý vị không muốn cho gửi thông tin đó ra. Thông báo này thay giấy giới thiệu nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt;

 • chuyển thông tin về con quý vị (ví dụ, thông tin đánh giá và các bản IFSP) đến hệ thống học đường tại địa phương, với sự cho phép của quý vị;

 • họp với hệ thống học đường địa phương ít nhất 90 ngày hoặc tới tối đa chín tháng (nếu tất cả các bên đồng ý) trước ngày dự kiến chuyển tiếp của con quý vị;

 • thảo luận về các dịch vụ và sắp xếp nơi học trong tương lai; và

 • chuẩn bị cho quý vị và con quý vị thích nghi với thay đổi về dịch vụ và giúp em thích nghi với môi trường mới.

Trong quá trình chuyển tiếp từ dịch vụ can thiệp sớm sang dịch vụ giáo dục đặc biệt cho trẻ mầm non, điều phối viên dịch vụ của quý vị có thể tới dự các buổi họp cùng với quý vị.


Nếu con quý vị không hội đủ tiêu chuẩn nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt, nhưng vẫn cần một số dịch vụ hoặc hỗ trợ, điều phối viên dịch vụ, với sự đồng ý của quý vị, sẽ cố gắng thu xếp một buổi họp chuyển tiếp với những người khác trong cộng đồng để bàn bạc về các bước tiếp theo cho con quý vị và gia đình quý vị. Điều phối viên dịch vụ có thể giúp quý vị lập kế hoạch và tìm các dịch vụ khác trong cộng đồng của quý vị, nếu có. Các dịch vụ này bao gồm Head Start, các trường mầm non, các chương trình giáo dục hoặc trợ giúp gia đình khác có thể giúp đáp ứng nhu cầu của con quý vị. Bản IFSP của quý vị có thể sẽ ghi lại các nỗ lực này.
Khi con quý vị rời chương trình dịch vụ can thiệp sớm, tốt nhất là quý vị phải có bản sao toàn bộ hồ sơ của con quý vị. Các hồ sơ này sẽ giúp quý vị ghi chép tiến triển mà con quý vị đã đạt được, cũng như có thể hữu ích khi quý vị lập kế hoạch cho các biện pháp hỗ trợ và dịch vụ trong tương lai. Xem lại hồ sơ về can thiệp sớm của con quý vị để quyết định quý vị muốn chuyển các thông tin nào cho chương trình giáo dục đặc biệt hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tiếp theo của quý vị. Nếu quý vị không đồng ý với một nội dung nào đó trong hồ sơ của con quý vị, quý vị có thể yêu cầu thay đổi nội dung đó. Xem trang 16 để biết cách thực hiện việc này.
BẢO MẬT THÔNG TIN
Các dịch vụ can thiệp sớm mà gia đình quý vị và con quý vị nhận được và những lý do vì sao quý vị cần các dịch vụ này là vấn đề riêng tư cá nhân. Mặc dù quý vị chia sẻ thông tin cá nhân về con quý vị hoặc hoàn cảnh cụ thể của gia đình quý vị với các nhà cung cấp dịch vụ, quý vị vẫn được bảo vệ quyền riêng tư qua các quy định về bảo mật thông tin cá nhân trong hệ thống can thiệp sớm.
Bảo mật thông tin áp dụng cho các văn bản hồ sơ và nội dung đàm thoại giữa quý vị và người khác hoặc các cuộc nói chuyện về con quý vị và gia đình của quý vị.
Các nhà cung cấp dịch vụ can thiệp sớm thâu thập thông tin để theo dõi sát những dịch vụ nào được cung cấp cho gia đình quý vị và sự tiến triển của con quý vị. Bảo mật thông tin không chỉ là quy định của tiểu bang và liên bang, mà còn là một phần quan trọng để có được sự tín nhiệm của quý vị.


"Nhiều người không biết là đứa con trai nhỏ của tôi bị khuyết tật. Tôi rất vui khi được giúp tìm nơi có thể giúp đỡ chúng tôi trong vùng. Nhưng tôi luôn biết rằng họ sẽ không tiết lộ cho ai về chúng tôi nếu không có sự cho phép của chúng tôi”. – Một phụ huynh ở Virginia


Có nhiều yêu cầu hướng dẫn nhà cung cấp dịch vụ can thiệp sớm cách xử lý hồ sơ bảo mật và đó là:


 • Lưu giữ hồ sơ: Tất cả các hồ sơ có thông tin có thể nhận dạng cá nhân đều được lưu giữ ở nơi chỉ có một số người mới có thể xem được. Những người được phép này bao gồm những cá nhân có lý do hợp lệ để xem hồ sơ về can thiệp sớm của quý vị. Họ là điều phối viên dịch vụ của quý vị, các chuyên gia làm việc với quý vị và gia đình quý vị và quản lý viên của những cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho quý vị.
 • Cho phép xem hồ sơ: Không ai được tiết lộ thông tin hoặc tiết lộ nội dung hồ sơ của con quý vị nếu không có sự cho phép của quý vị, trừ một số trường hợp rất hạn chế được luật pháp liên bang cho phép.
 • Danh sávh tiết lộ: Một hệ thống can thiệp sớm tại địa phương có danh sách tất cả các hồ sơ lưu giữ về con quý vị và gia đình quý vị, cũng như danh sách tất cả những ai đã xem bất kỳ hồ sơ nào của con quý vị. Quý vị có thể xem “danh sách tiết lộ” này nếu quý vị yêu cầu.
 • Sự cho phép của phụ huynh: Trừ một số ít trường hợp được phép quy định theo luật liên bang, thông tin bảo mật trong các hồ sơ không được phép đưa ra hoặc cung cấp cho bất kỳ ai nếu không có giấy cho phép của quý vị. Một bản sao giấy cho phép của quý vị, trong đó cho biết có thể tiết lộ thông tin nào và ai có thể được nhận thông tin đó phải được lưu trong hồ sơ.
 • Hủy hồ sơ: Hệ thống can thiệp sớm của quý vị sẽ thông báo khi nào họ sẽ không còn cần tới thông tin trong hồ sơ của con quý vị nữa. Thông thường hệ thống can thiệp sớm sẽ hủy hồ sơ tại thời điểm đó. Hơn nữa, họ phải làm như vậy nếu quý vị yêu cầu. Tuy nhiên, nhà cung cấp dịch vụ có thể lưu giữ hồ sơ cố định về tên, ngày sinh của con quý vị, thông tin liên lạc của quý vị (địa chỉ, số điện thoại), tên của điều phối viên dịch vụ của con quý vị và các nhà cung cấp dịch vụ can thiệp sớm khác, cũng như thông tin về thời điểm con quý vị rời khỏi chương trình can thiệp sớm và bất kỳ chương trình nào mà em chuyển sang sau khi rời chương trình can thiệp sớm.

Theo định kỳ, trong thời gian quý vị tham gia Infant & Toddler Connection of Virginia, quý vị sẽ nhận bản sao và nội dung giải thích Thông báo về các Biện pháp bảo vệ và Quyền của Trẻ em và gia đình, kể cả dữ kiện về Mức đồng thanh toán của gia đình, trong đó có giải thích chi tiết tất cả các biện pháp bảo vệ theo Phần C, kể cả các quyền về bảo mật thông tin.


XEM HỒ SƠ CỦA CON QUÝ VỊ
Việc xem hồ sơ về can thiệp sớm của con quý vị và gia đình quý vị giúp quý vị biết rõ hơn về con quý vị và các dịch vụ con quý vị được nhận. Càng biết nhiều thì quý vị sẽ càng tham gia hiệu quả vào nhóm quyết định các vấn đề về con quý vị. Biết nội dung hồ sơ sẽ giúp quý vị ra quyết định sáng suốt nhất cho con quý vị. Quý vị cũng nên kiểm tra để bảo đảm nội dung trong hồ sơ của con quý vị là chính xác.
Quý vị có thể đề nghị điều phối viên dịch vụ của quý vị thu xếp để quý vị xem hồ sơ đó. Các nhà cung cấp dịch vụ can thiệp sớm phải để cho quý vị xem hồ sơ trong một khoảng thời gian hợp lý (trong vòng 10 ngày lịch biểu kể từ khi quý vị yêu cầu) và trước bất kỳ buổi họp nào về con quý vị. Quý vị có thể yêu cầu giải thích bất kỳ nội dung nào quý vị nhìn thấy trong hồ sơ. Quý vị cũng có thể thu xếp để người khác đại diện cho quý vị hoặc con quý vị xem hồ sơ đó.
Quý vị có thể yêu cầu cung cấp bản sao của thông tin trong hồ sơ. Quý vị phải nhận được một bản sao hồ sơ miễn phí. Sau đó, quý vị có thể phải trả khoản chi phí thực tế cho việc sao chụp tài liệu, nhưng không phải cho thời gian cần thiết để tìm và sao chụp thông tin đó. Nếu quý vị không có khả năng trả chi phí sao chụp tài liệu, quý vị vẫn có thể nhận được bản sao hồ sơ của con quý vị.
Nếu quý vị nhìn thấy một nội dung nào đó trong hồ sơ mà quý vị tin rằng không chính xác, quý vị có thể yêu cầu thay đổi hoặc loại bỏ. Hãy nhờ điều phối viên dịch vụ của quý vị giúp đỡ trong việc này và hướng dẫn về thủ tục yêu cầu thay đổi trong hồ sơ tại địa phương.
Nếu nhà cung cấp dịch vụ không thực hiện thay đổi mà quý vị yêu cầu, quý vị có thể xin một buổi điều trần. Nếu viên chức điều trần quyết định rằng hồ sơ không cần phải thay đổi, quý vị có thể lưu phần giải thích riêng của quý vị về thông tin đó vào trong hồ sơ. Phần giải thích của quý vị phải được lưu trong hồ sơ và phải được kèm theo mỗi lần mà thông tin quý vị phản đối được tiết lộ, để người nhận có thể biết về quan tâm của quý vị.
GIẢI QUYẾT BẤT ĐỒNG
Dịch vụ can thiệp sớm có hiệu quả nhất khi các gia đình và chuyên gia hợp tác với nhau. Điều này có nghĩa là mọi người cần chia sẻ thông tin với nhau, trung thực về các ý tưởng và cảm xúc của mình, lắng nghe nhau kỹ, đặt câu hỏi và đối xử lịch thiệp và tôn trọng lẫn nhau.
Ngay cả bạn thân thiết nhất đôi khi cũng có bất đồng với nhau. Gia đình và nhà cung cấp dịch vụ cũng vậy. Trong đa số các trường hợp, gia đình và các chuyên gia có thể thảo luận về những bất đồng của mình và cùng đi đến một thỏa hiệp mà mọi người có thể chấp nhận được.
Quý vị và những người cung cấp dịch vụ can thiệp sớm đều thuộc vào mộtt nhóm và chia sẻ cùng một mục tiêu. Cả nhóm đều muốn con quý vị có sự khởi đầu tốt đẹp trong cuộc sống. Các nhà cung cấp dịch vụ muốn quý vị hài lòng với công việc của nhóm thay mặt cho con quý vị và gia đình quý vị. Tất cả mọi người trong nhóm cần lắng nghe những ý tưởng và quan tâm của quý vị và giải đáp các thắc mắc của quý vị. Nhóm sẽ đạt được thỏa thuận dễ dàng hơn nếu tất cả mọi người đều cố gắng hiểu quan điểm và hoàn cảnh của nhau.
Nếu quý vị có bất đồng, có lẽ quý vị sẽ có thể giải quyết bất đồng dễ dàng hơn nếu quý vị:


 • nói rõ điều gì khiến quý vị khó chịu và đưa ra ví dụ;
 • biết sự bất đồng ảnh hưởng đến với quý vị và con quý vị như thế nào;
 • nói rõ về cách quý vị muốn giải quyết tình huống đó; và
 • giải thích quý vị muốn người khác làm gì để cải thiện tình hình.

Đôi khi, ngay cả khi mọi người đều tỏ thiện ý, giãi bày tâm sự dường như không có tác dụng. Trong hệ thống can thiệp sớm, có ba cách chính thức để giải quyết bất đồng. Đó là thủ tục khiếu nại, hòa giải và điều trần theo trình tự tố tụng không thiên vị. Dưới đây là phần mô tả tổng quát về ba thủ tục này. Phần mô tả đầy đủ có trong Thông báo về các Biện pháp bảo vệ và Quyền của Trẻ em và gia đình, kể cả dữ kiện về Mức đồng thanh toán của gia đình.


Gửi Khiếu Nại

Bất kỳ ai cũng có thể gửi khiếu nại nếu họ tin rằng một cơ quan hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ can thiệp sớm nào đó đã vi phạm các quy định can thiệp sớm. Khiếu nại phải được lập bằng văn bản, có chữ ký và phải có thông tin liên lạc của quý vị; các dữ kiện cụ thể làm căn cứ cho khiếu nại đó, kể cả quy định Phần C mà quý vị viện dẫn là bị vi phạm; tên của con quý vị và nhà cung cấp dịch vụ đó; và giải pháp đề nghị cho vấn đề đó, nếu có. Mọi khiếu nại phải được nộp trong vòng một năm.


Với tư cách là phụ huynh của trẻ nhận dịch vụ can thiệp sớm, quý vị cũng có thể gửi khiếu nại bằng văn bản khi không đồng ý với bất kỳ điều gì liên quan tới các dịch vụ mà con quý vị và gia đình quý vị đang nhận được. Ví dụ, quý vị có thể gửi khiếu nại nếu hệ thống can thiệp sớm tại địa phương của quý vị không:


 • làm việc gì đó mà nhóm đồng ý - ví dụ, tiến hành thủ tục đánh giá hoặc cung cấp dịch vụ;
 • đáp ứng các thời hạn quan trọng – ví dụ, xác định tính đủ tiêu chuẩn và lập bản IFSP trong 45 ngày; hoặc
 • cho quý vị xem hồ sơ can thiệp sớm của con quý vị.

Trong đơn khiếu nại, vui lòng ghi rõ thủ tục hoặc quyết định mà quý vị không đồng ý và lý do tại sao quý vị phản đối. Gửi bản sao khiếu nại của quý vị cho cơ quan hoặc nhà cung cấp dịch vụ phục vụ con quý vị, cùng lúc quý vị gửi khiếu nại đến:


Department of Behavioral Health and Developmental Services

Office of Early Intervention

P.O. 1797

Richmond, VA 23218


Gọi Sở nói trên theo số (804) 786-3710 nếu quý vị có thắc mắc.
Sau khi nhận được khiếu nại của quý vị, cơ quan tiểu bang phụ trách chương trình can thiệp sớm sẽ điều tra. Quý vị sẽ có cơ hội gửi thêm thông tin, cho dù bằng miệng hay bằng văn bản, về khiếu nại của quý vị. Quý vị sẽ được thông báo về kết quả điều tra trong vòng 60 ngày lịch biểu. Bất kỳ vấn đề nào hiện đang được giải quyết qua thủ tục điều trần theo trình tự luật pháp sẽ không được điều tra theo diện khiếu nại của tiểu bang.
Áp dụng thủ tục hòa giải

Nhiều bất đồng giữa gia đình và chuyên gia có thể được giải quyết với sự giúp đỡ của hòa giải viên. Hòa giải là thủ tục để một người đã được huấn luyện đặc biệt và không có quyền lợi tài chánh hoặc quyền lợi khác trong vụ việc, giúp quý vị và hệ thống can thiệp sớm đạt được thỏa thuận.


Trong thủ tục hòa giải, thì không có người thắng hoặc thua. Việc hòa giải thành công sẽ giúp quý vị tạo được mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ và duy trì mối quan hệ đó. Kết quả hòa giải là quý vị và các nhà cung cấp dịch vụ ghi lại và ký vào những gì các bên đồng ý làm để giải quyết vấn đề. Hòa giải diễn ra vào thời gian và địa điểm thuận tiện cho cả quý vị và những người đại diện hệ thống can thiệp sớm.
Quý vị có thể bắt đầu hòa giải và gửi yêu cầu thủ tục điều trần không thiên vị vào cùng một thời điểm hoặc quý vị có thể bắt đầu hòa giải mà không cần yêu cầu thủ tục điều trần không thiên vị. Việc hòa giải là tự nguyện, có nghĩa là nếu quý vị không nghĩ rằng việc hòa giải sẽ có tác dụng, quý vị không bắt buộc phải hòa giải.
Thủ tục hòa giải phải được hoàn tất trong vòng 15 ngày lịch biểu kể từ khi văn phòng tiểu bang của Infant & Toddler Connection of Virginia nhận được thông báo là cả hai bên đồng ý hòa giải. Hòa giải không thể kéo dài các thời hạn dành cho cuộc điều trần theo trình tự luật pháp không thiên vị (30 ngày lịch biểu).
Yêu cầu điều trần theo trình tự luật pháp.

Điều trần là cách nghiêm túc nhất để giải quyết tranh chấp. Quý vị có thể yêu cầu thủ tục điều trần nếu không đồng ý với một quyết định hay thủ tục nào đó ảnh hưởng tới việc nhận biết, xác định tính đủ tiêu chuẩn và việc sắp xếp nơi học cho con quý vị hoặc các dịch vụ mà quý vị và con quý vị nhận được.


Cuộc điều trần được các viên chức điều trần vô tư tiến hành, là những người hiểu rõ luật về can thiệp sớm, các quy chế, chính sách và các phương thức thực hiện. Điều trần là thủ tục chính thức, trong đó bằng chứng có thể được đưa ra và các nhân chứng có thể được gọi ra làmchứng. Quý vị có thể có luật sư cùng đi với quý vị hoặc bất kỳ ai khác mà quý vị nghĩ rằng có thể giúp quý vị trình bày vụ việc của mình và đại diện thích hợp nhất cho quyền lợi của con quý vị.
Cuộc điều trần tuân theo nhiều quy luật, kể cả các thời hạn nghiêm ngặt. Các quy luật chính cho điều trần là:


 • viên chức điều trần phải hoàn toàn vô tư – điều đó có nghĩa là họ không thể có quyền lợi cá nhân hoặc nghiệp vụ mâu thuẫn với sự khách quan của họ khi đưa ra kết quả điều trần hoặc là nhân viên của bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức nào cung cấp các dịch vụ can thiệp sớm hoặc trông nom chăm sóc cho con quý vị;
 • buổi điều trần phải diễn ra vào địa điểm và thời điểm hợp lý để quý vị tham gia;
 • bằng chứng đưa ra phải được thông báo cho quý vị ít nhất 5 ngày trước buổi điều trần;
 • buổi điều trần phải được lưu hồ sơ. Hồ sơ có thể là bản ghi âm hoặc văn bản chép lại và quý vị có thể yêu cầu một bản sao miễn phí;
 • viên chức điều trần phải ra quyết định và gửi tờ quyết định qua đường bưu điện tới cho mỗi bên trong vòng 30 ngày lịch biểu sau khi có yêu cầu điều trần; và
 • trong thời gian tiến hành thủ tục điều trần, con quý vị và gia đình quý vị phải tiếp tục được nhận các dịch vụ can thiệp sớm hiện đang có trong IFSP của quý vị, trừ khi quý vị và hệ thống can thiệp sớm có sự thỏa thuận khác. Nếu buổi điều trần liên quan tới yêu cầu cung cấp dịch vụ lần đầu tiên và con quý vị đã được xác định là đủ tiêu chuẩn, con quý vị phải được cấp các dịch vụ mà quý vị và hệ thống can thiệp sớm đã thỏa thuận.

Đơn yêu cầu điều trần của quý vị cần ghi rõ quyết định hoặc thủ tục nào mà quý vị không đồng ý và quý vị muốn thay đổi như thế nào. Gửi yêu cầu điều trần không thiên vị của quý vị tới địa chỉ sau đây:


Department of Behavioral Health and Developmental Services

Office of Early Intervention

P.O. 1797

Richmond, VA 23218


Gọi Sở nói trên theo số (804) 786-3710 nếu quý vị có thắc mắc.
Sau khi thủ tụ điều trần hoàn tất, viên chức điều trần ra quyết định dựa trên các dữ kiện và bằng chứng đưa ra. Nếu quý vị không hài lòng với quyết định của viên chức điều trần, quý vị có thể khiếu kiện dân sự với bất kỳ tòa án nào của tiểu bang hoặc liên bang.
Gửi kháng cáo với Medicaid (Chỉ dành cho người nhận Medicaid)

Nếu Infant & Toddler Connection of Virginia dự định áp dụng một thủ tục ảnh hưởng bất lợi tới các dịch vụ con quý vị đang nhận, quý vị sẽ nhận được thư Thông báo Thủ tục, trong đó giải thích cách thức quý vị có thể nộp kháng cáo với Sở Dịch vụ Trợ giúp Y tế, cơ quan Medicaid của tiểu bang ở Virginia. Cả thư Thông báo Thủ tục và Thông báo về các Biện pháp bảo vệ và Quyền của Trẻ em và gia đình, kể cả dữ kiện về Mức đồng thanh toán của gia đình,, đều giải thích những thủ tục nào có thể kháng cáo, cách thức gửi đơn kháng cáo và nơi cần tới để tìm hiểu thêm chi tiết.


Nếu quý vị có một vấn đề bất đồng với các nhà cung cấp dịch vụ can thiệp sớm của quý vị, việc quyết định sẽ thực hiện lựa chọn nào có thể phức tạp.Nếu quý vị có thắc mắc, hãy bàn thảo về các lựa chọn của quý vị với điều phối viên dịch vụ của quý vị. Họ có trách nhiệm bảo đảm rằng quý vị hiểu các lựa chọn của mình. Quý vị cũng có thể gọi The Arc of Virginia theo số 1-888-604-2677, Văn phòng Bảo vệ và Bệnh vực Quyền lợi tiểu bang Virginia theo số (800) 552-3962 hoặc Trung tâm Huấn luyện Tư vấn Giáo dục cho Phụ huynh (Parent Educational Advocacy Training Center) theo số (703) 923-0010 hoặc số điện thoại miễn phí (800) 869-6782 để bàn thảo về các lựa chọn.

Những điều tôi muốn nhớ:

BẢNG CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ
Đánh giá – các thủ tục thường xuyên được nhân viên có trình độ thích hợp sử dụng trong suốt thời gian màtrẻ hội đủ tiêu chuẩn theo quy định Phần C để xác định: (a) các điểm mạnh và nhu cầu riêng biệt của trẻ và các dịch vụ thích hợp để đáp ứng các nhu cầu đó; và (b) các nguồn trợ giúp, các mối ưu tiên và quan tâm của gia đình, cũng nhưnhững biện pháp hỗ trợ và các dịch vụ cần thiết để tăng cường khả năng của gia đình trong việc đáp ứng nhu cầu về phát triển của con em họ.
Chậm phát triển – xem trang 6 trong cẩm nang hướng dẫn này
Tính đủ tiêu chuẩn - xem trang 6 trong cẩm nang hướng dẫn này
Xác định tính đủ tiêu chuẩn – thủ tục, trong đó nhóm đa năng xác định xem trẻ có hội đủ tiêu chuẩn của Infant & Toddler Connection of Virginia hay không
Gia đình – được định nghĩa theo bản thân định nghĩa của mỗi gia đình
IFSP hoặc kế hoạch dịch vụ gia đình cá nhân hóa – văn bản kế hoạch cung cấp dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ em/gia đình hội đủ tiêu chuẩn
Hòa giải – thủ tục tự nguyện, trong đó phụ huynh và các nhà cung cấp dịch vụ tùy ý thỏa thuận nhằm cố gắng giải quyết các bất đồng theo Phần C.
Đa năng – sự tham gia của ít nhất hai chuyên gia có trình độ từ hai ngành nghề khác nhau (hoặc trong trường hợp xác định tính đủ tiêu chuẩn và đánh giá để lập kế hoạch dịch vụ, một người có trình độ trong ít nhất hai chuyên ngành)
Môi trường tự nhiên – môi trường tự nhiên hoặc bình thường đối với trẻ em ở lứa tuổi của con em quý vị
Thông tin có thể nhận dạng cá nhân – thông tin sẽ giúp nhận biết con quý vị với mức độ chắc chắn hợp lý, ví dụ như tên, số an sinh xã hội, địa chỉ của con quý vị và các thành viên khác trong gia đình, hoặc danh sách đặc điểm cá nhân
Đại diện phụ huynh – người được ủy quyền quyết định thay phụ huynh nếu trẻ thuộc quyền giám hộ của tiểu bang hoặc không thể xác định hoặc tìm được cha/mẹ
Chuyển tiếp – trẻ em và gia đình vào hoặc ra khỏi các dịch vụ can thiệp sớm. Xem trang 13 trong cẩm nang hướng dẫn này

CÁC ĐIỂM ĐẦU VÀO ĐỂ TIẾP CẬN DỊCH VỤ CAN THIỆP SỚM

Cả Virginia có 40 hệ thống can thiệp sớm cấp địa phương. Thông tin liên lạc và các khu vực phục vụ của họ được ghi dưới đây. Số điện thoại có thể thay đổi. Nếu quý vị không thể liên lạc với hệ thống can thiệp sớm tại địa phương qua số điện thoại ghi dưới đây, vui lòng liên lạc số (804) 786-3710 để có số điện thoại mới nhất.Infant & Toddler Connection tại:

Các quận hạt/Thành phố phục vụ

Số điện thoại

Alexandria

City of Alexandria

(703) 746-3387

Alleghany Highlands

Quận Alleghany; Các thành phố Clifton Forge và Covington

(540) 863-1620

Arlington

Quận Arlington

(703) 228-1630

Augusta-Highland

Các quận hạt Augusta và Highland

(540) 245-5133

the Blue Ridge

Các quận hạt Albemarle, Fluvanna, Greene, Louisa, và Nelson; Thành phố Charlottesville

(434) 970-1391

Miền trung Virginia

Các quận hạt Amherst, Appomattox, Bedford và Campbell; Các thành phố Bedford và Lynchburg

(434) 947-2888

Chesapeake

Thành phố Chesapeake

(757) 547-8929

Chesterfield

Quận Chesterfield

(804) 768-7205

Crater District

Các quận hạt Dinwiddie, Greensville, Prince George, Surry, và Sussex; Các thành phố Colonial Heights, Emporia, Hopewell và Peters

(804) 862-8049

số máy phụ 3077Cumberland Mountain

Các quận hạt Buchanan, Russell và Tazewell

(276) 964-6702

Danville - Pittsylvania

Quận hạt Pittsylvania; Thành phố Danville

(434) 799-0456

số máy phụ 3121DILENOWISCO

Các quận hạt Dickenson, Lee, Scott và Wise; Thành phố Norton

(276) 431-3521

the Eastern Shore

Các quận hạt Accomack và Northampton

(757) 442-7599

Fairfax - Falls Church

Quận hạt Fairfax; Các thành phố Fairfax & Falls Church

(703) 246-7121

Goochland - Powhatan

Các quận hạt Goochland và Powhatan

(804) 657-2010

Hampton - Newport News

Các thành phố Hampton và Newport News

(757) 726-4012

Hanover

Quận hạt Hanover

(804) 723-2070

Harrisonburg - Rockingham

Quận hạt Rockingham; Thành phố Harrisonburg

(540) 433-7144

số máy phụ 1Henrico - Charles City - New Kent

Các quận hạt Henrico, Charles City và New Kent

(804) 727-8372

the Heartland

Các quận hạt Amelia, Buckingham, Charlotte, Cumberland, Lunenburg, Nottoway và Prince Edward

(434) 395-2967

the Highlands

Quận hạt Washington; Thành phố Bristol, Abingdon

(276) 619-2405

Quận Loudoun

Quận Loudoun

(703) 777-0561

the Middle Peninsula - Northern Neck

Các quận hạt Essex, Gloucester, King & Queen, King William, Lancaster, Mathews, Middlesex, Northumberland, Richmond và Westmorland

(804) 758-5250

(800) 305-2229Mount Rogers

Các quận hạt Bland, Carroll, Grayson, Smyth và Wythe; Thành phố Galax và Marion

(276) 223-3270

the New River Valley

Các quận hạt Floyd, Giles, Montgomery và Pulaski; Thành phố Radford

(540) 831-7529

Norfolk

Thành phố Norfolk

(757) 441-1186

the Piedmont

Các quận hạt Henry, Franklin và Patrick; Thành phố Martinsville

(276) 632-7128

Portsmouth

Thành phố Portsmouth

(757) 393-8321

Prince William

Quận hạt Prince William; Các thành phố Manassas, Manassas Park và Quantico

(703) 792-7879

the Rappahannock Area

Các quận hạt Caroline, King George, Spotsylvania và Stafford; Thành phố Fredericksburg

(540) 372-3561

Rappahannock Rapidan

Các quận hạt Culpeper, Fauquier, Madison, Orange và Rappahannock

(540) 829-7480

số máy phụ 105 hoặc 101Richmond

Thành phố Richmond

(804) 855-2742

Roanoke Valley

Các quận hạt Botetourt, Roanoke và Craig; Các thành phố Roanoke và Salem

(540) 283-5050

the Rockbridge Area

Các quận hạt Bath và Rockbridge; Các thành phố Buena Vista và Lexington

(540) 462-6638

the Shenandoah Valley

Các quận hạt Clark, Frederick, Page, Shenandoah và Warren; Thành phố Winchester

(540) 635-2452

số máy phụ 17Southside

Các quận hạt Brunswick, Mecklenburg và Halifax; Các thành phố South Boston và South Hill

(434) 738-0406

Staunton-Waynesboro

Các thành phố Staunton và Waynesboro

(540) 245-5133

Virginia Beach

Thành phố Virginia Beach

(757) 385-4400

Western Tidewater

Các quận hạt Isle of Wight và Southampton; Các thành phố Franklin và Suffolk

(757) 562-6806
Infant & Toddler Connection of Virginia

Tăng cường các quan hệ hợp tác – 6/12

1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương