TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢngtải về 37.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích37.25 Kb.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------


Số: 1543/QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAMTỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Điều 25 Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;
Căn cứ Quyết định 104/2009/QĐ-TTg ngày 12/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định”;
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” ban hành kèm theo Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-BKHCNMT ngày 17/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ban hành Quy trình kiểm định phương tiện đo;
Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Đo lường,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành 21 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên gọi, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Đo lường, Chi Cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các tổ chức kiểm định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc kiểm tra, thử nghiệm các phương tiện theo quy định của các Văn bản này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


 

Nơi nhận:
- Viện ĐLVN;
- Thanh tra Tổng cục;
- TTĐT; TT Thông tin;
- Lưu VT, ĐL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh


 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1543/QĐ-TĐC ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)STT

Tên gọi

Ký hiệu, số hiệu

Ghi chú

1

Phương tiện đo độ ồn

- Quy trình kiểm địnhĐLVN 89 : 2010

Thay thế
ĐLVN 89 : 2001

2

Tỷ trọng kế

- Quy trình thử nghiệmĐLVN 215 : 2010

Ban hành mới

3

Phương tiện đo điện trở cách điện

- Quy trình thử nghiệmĐLVN 216 : 2010

Ban hành mới

4

Phương tiện đo điện trở tiếp đất

- Quy trình thử nghiệmĐLVN 217 : 2010

Ban hành mới

5

Phương tiện đo điện tim

- Quy trình thử nghiệmĐLVN 218 : 2010

Ban hành mới

6

Phương tiện đo điện não

- Quy trình thử nghiệmĐLVN 219 : 2010

Ban hành mới

7

Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới - Quy trình thử nghiệm

ĐLVN 220 : 2010

Ban hành mới

8

Phương tiện đo độ ồn

- Quy trình thử nghiệmĐLVN 221 : 2010

Ban hành mới

9

Thước cuộn

- Quy trình thử nghiệmĐLVN 222 : 2010

Ban hành mới

10

Cân phân tích và cân kỹ thuật

- Quy trình thử nghiệmĐLVN 223 : 2010

Ban hành mới

11

Cân tầu hỏa động

- Quy trình thử nghiệmĐLVN 224 : 2010

Ban hành mới

12

Cân kiểm tra quá tải xe

- Quy trình thử nghiệmĐLVN 225 : 2010

Ban hành mới

13

Cân băng tải

- Quy trình thử nghiệmĐLVN 226 : 2010

Ban hành mới

14

Xi téc ô tô

- Quy trình thử nghiệmĐLVN 227 : 2010

Ban hành mới

15

Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

- Quy trình thử nghiệmĐLVN 228 : 2010

Ban hành mới

16

Áp kế kiểu lò xo

- Quy trình thử nghiệmĐLVN 229 : 2010

Ban hành mới

17

Huyết áp kế cơ học

- Quy trình thử nghiệmĐLVN 230 : 2010

Ban hành mới

18

Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng

- Quy trình thử nghiệmĐLVN 231 : 2010

Ban hành mới

19

Nhiệt kế y học thủy tinh - thủy ngân có cơ cấu cực đại

- Quy trình thử nghiệmĐLVN 232 : 2010

Ban hành mới

20

Nhiệt kế y học điện tử có cơ cấu cực đại

- Quy trình thử nghiệmĐLVN 233 : 2010

Ban hành mới

21

Phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê

- Quy trình thử nghiệmĐLVN 234 : 2010

Ban hành mới

 
: Lists -> Ti%20liu -> Attachments
Attachments -> BỘ thông tin và
Attachments -> Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
Attachments -> BỘ thông tin và
Attachments -> Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Attachments -> Truyền thôNG
Attachments -> Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-cp ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Attachments -> Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-cp ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
Attachments -> BỘ BƯu chính viễn thông ──── CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương