TỔng cục thuế Số: 706/tct-tncn v/v Thuế tncn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích9.18 Kb.


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
Số: 706/TCT-TNCN

V/v Thuế TNCNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2009


Kính gửi: - Công ty liên doanh TNHH ANOVA


- Cục Thuế thành phố Bình Dương.

          

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05-CV-ANOVA ngày 18/02/2009 của Công ty liên doanh TNHH ANOVA hỏi về chính sách thuế TNCN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

          Theo quy định tại điểm 1, công văn số 1845/BTC-TCT ngày 18/2/2009 của Bộ Tài chính thì:

          Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: Thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thưởng… có nguồn gốc phát sinh từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 nhưng được chi trả sau ngày 01/01/2009 được áp dụng tính và nộp thuế theo Luật thuế TNCN. Đơn vị chi trả có thu nhập có trách nhiệm tính số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ, đồng thời thực hiện việc tạm giãn nộp thuế từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/5/2009 theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 06/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giãn thời hạn nộp thuế TNCN.

          Trường hợp, trước ngày ban hành văn bản này, nếu đơn vị chi trả thu nhập đã tính và khấu trừ thuế theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2008 được điều chỉnh lại theo hướng dẫn tại văn bản này để người nộp thuế được hưởng ưu đãi về giãn thời hạn nộp thuế.       

          Trường hợp đơn vị chi trả thu nhập đã khấu trừ thuế nhưng chưa nộp ngân sách Nhà nước hoặc đã nộp tiền thuế vào ngân sách Nhà nước, thì cơ quan chi trả thu nhập, cơ quan thuế thực hiện hoàn trả lại tiền thuế cho người nộp thuế, thủ tục hoàn trả thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 1832/BTC-TCT ngày 18/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc triển khai giãn nộp thuế TNCN (đính kèm).

          Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Bình Dương, Công ty liên doanh TNHH ANOVA biết và thực hiện./.  

    


Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ PC, Ban PC, HT, TTTĐ;

- Lưu: VT, TNCN (2b)


LT. TỔNG CỤC TRƯỞNG


TRƯỞNG BAN QL THUẾ TNCN

Đã ký


Nguyễn Huy Trường
: Upload -> Content -> FileAttach
FileAttach -> TỔng cục thuế Số: 664/tct-tncn v/v Thuế tncn đối với các khoản thu nhập có nguồn gốc phát sinh năm 2008 nhưng chi trả năm 2009 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
FileAttach -> THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 9/2010
FileAttach -> THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 08/2011
FileAttach -> PHÒng kinh tế ĐỐi ngoạI
FileAttach -> THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 06/2011
FileAttach -> BỘ TÀi chính số: 1823/btc-tct v/v: triển khai thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá nhân. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
FileAttach -> Ubnd thành phố HÀ NỘi sở CÔng thưƠNG
FileAttach -> BỘ TÀi chính số: 1845/btc-tct v/v: Hướng dẫn một số nội dung về thuế tncn. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
FileAttach -> THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 11/2010
FileAttach -> THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 07/2011
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương