Tổng cục Thuế nhận công văn số 7247/ct-ttr1-N4 ngày 24/9/2012 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế đối với Công ty tnhh adidas Việt Namtải về 10.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.10.2017
Kích10.24 Kb.
#33391

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
__________

Số: 4162/TCT-CS


V/v chính sách thuế.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2012 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
Tổng cục Thuế nhận công văn số 7247/CT-TTr1-N4 ngày 24/9/2012 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế đối với Công ty TNHH Adidas Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 Điều 9 Chương I Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định cơ quan quản lý thuế có quyền ấn định thuế.

Tại Khoản 1e Điều 37 Chương IV Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định các trường hợp người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế như sau:

“e) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường”.

Tại Khoản 4.3 Điều 3 Phần A Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết quy định về các trường hợp doanh nghiệp được xác định là các bên có quan hệ liên kết.

Tại Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế TNDN quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện như sau:1/ Xác định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Adidas Việt Nam và nội dung từng khoản chi phí để xác định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên.2/ Xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 7247/CT-TTr1-N4 nêu trên thì các giao dịch giữa Công ty TNHH Adidas Việt Nam và các bên có thể là các giao dịch liên kết. Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra cụ thể mối quan hệ giữa Công ty TNHH Adidas Việt Nam và Công ty Adidas AG, Công ty Adidas Singapore, Công ty Adidas International Trading B.V, các nhà bán lẻ; kiểm tra các hợp đồng thương mại mà Công ty TNHH Adidas Việt Nam đã ký với các bên nêu trên và các tài liệu khác có liên quan để xác định sự phù hợp của các khoản chi phí của Công ty TNHH Adidas Việt Nam theo quy định tại Thông tư 66/2010/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ PC, Ban CC&HĐH;

- Thanh tra TC;

- Website Tổng cục Thuế;

- Lưu: VT, CS (2b)KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn


 
Каталог: exporters -> van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh -> VBPL-Thue
van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh -> BỘ y tế BỘ TÀi chíNH
van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh -> Số: 21/2012/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh -> BỘ TÀi chính số: 1239/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh -> Số: 1317/ubnd-cnn
van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh -> Số: 42/2010/tt-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh -> Số: 2173/QĐ-nhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh -> BỘ TÀi chính số: 192/2014/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh -> V/v vướng mắc của Tổng cục Hải quan về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

tải về 10.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương