TỔng cục thuế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích16.01 Kb.

TỔNG CỤC THUẾ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TỈNH GIA LAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1167/CT-TTHT

V/v trả lời chính sách thuế.


Gia Lai, ngày 4 tháng 5 năm 2013Kính gửi: Công ty TNHH Louis Dreyfus Commodities Việt Nam.

Địa chỉ: Lô A11, KCN Trà Đa, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trả lời văn bản số 17/LDCVN-TCKT ngày 1/3/2013 của công ty CP TNHH Louis Dreyfus Commodities Việt Nam, Cục Thuế tỉnh Gia Lai có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2, Điều 21, Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ” quy định về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp như sau:

“Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:

… Sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn”.

Tại Mục IV, Phần B, Thông tư 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế” quy định về một số trường hợp sử dụng hoá đơn, chứng từ mua, bán, được coi là không hợp pháp:

“6. Hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ mà thời điểm mua hàng hoá, dịch vụ phát sinh trước ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế, nhưng cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là các hoá đơn bất hợp pháp;

7.Hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ mà tại thời điểm mua hàng hoá, dịch vụ phát sinh tuy chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc cơ sở kinh doanh bỏ trốn, nhưng cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là các hoá đơn bất hợp pháp”.

Tại Điểm 2.2, Công văn số 733/BTC-TCT ngày 24/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“ Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh bỏ trốn để kê khai khấu trừ thuế GTGT, tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN mà thời điểm mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trước ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế và cơ quan thuế hoặc các cơ quan chức năng khác chưa đủ căn cứ để kết luận đó là hóa đơn bất hợp pháp thì cơ quan thuế phải thực hiện kiểm tra xác định đúng có hàng hóa, dịch vụ mua vào và yêu cầu cơ sở kinh doanh chứng minh và chịu trách nhiệm trước pháp luật việc mua bán là có thật, có hợp đồng mua bán, văn bản chứng từ thanh lý hợp đồng (nếu có), phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, chứng từ thanh toán tiền; hàng hóa, dịch vụ mua vào của cơ sở bỏ trốn được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh đã bán ra và đã kê khai thuế, có hạch toán kế toán đầy đủ, đúng quy định thì cơ sở kinh doanh được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn mua hàng đó và tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN”.

Đối chiếu các quy định trên, trường hợp đơn vị mua hàng tại thời điểm nhà cung cấp không thuộc danh sách các doanh nghiệp bỏ trốn và các cơ quan chức năng, cơ quan thuế, cơ quan công an chưa có kết luận hóa đơn đó là hóa đơn bất hợp pháp và được cơ quan thuế thực hiện kiểm tra xác định thì hóa đơn đó đơn vị được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

Cục Thuế tỉnh Gia Lai thông báo công ty CPTNHH Louis Dreyfus Commodities Việt Nam biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.Nơi nhận:                                                               KT.CỤC TRƯỞNG

- Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG

- Lãnh đạo Cục;      

- P.THNVDT;- Lưu: VT- TTHT

Ksor Kut
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương