TỔng cục thi hành án dân sựtải về 11.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích11.07 Kb.


BỘ TƯ PHÁP

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Số: 1746/CĐ-TCTHADS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2016

CÔNG ĐIỆN

V/v chỉ đạo tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2016Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự điện:

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Tính đến hết tháng 5/2016, kết quả thi hành án của toàn Hệ thống đạt tỷ lệ 56,22% về việc (tăng 9,62% so với cùng kỳ năm 2015) và 14% về tiền (tăng 2,94% so với cùng kỳ năm 2015) trên tổng số có điều kiện thi hành; kết quả phân loại án, số có điều kiện thi hành trên tổng số phải thi hành là 82,90% về việc và 82,05% về tiền; số chuyển kỳ sau tiếp tục tăng cao (về việc tăng 35,84%, về tiền tăng 22,58%); việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch, nhất là về giá trị còn rất khó khăn (thiếu 16% về tiền so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao).

Trong 4 tháng công tác cuối năm 2016, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực khẩn trương, quyết liệt tổ chức thi hành án, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là chỉ tiêu về tiền, chỉ tiêu án chuyển kỳ sau (còn trên 230 ngàn việc với trên 86 ngàn tỷ đồng có điều kiện chưa được tổ chức thi hành); tập trung rà soát, phân loại án, phân công Lãnh đạo đơn vị sát sao đôn đốc các địa bàn phụ trách, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có biện pháp cụ thể giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, trong đó tập trung vào các vụ án có giá trị lớn, án liên quan đến tín dụng ngân hàng, án tham nhũng.

Tổng Cục trưởng yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo tại Công điện này. Kết thúc năm công tác, đơn vị nào không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Cục trưởng, không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Tổng cục sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của đồng chí Cục trưởng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để b/c);

- Đ/c Trưởng Ban Chỉ đạo THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để biết và chỉ đạo);

- Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);

- Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục (để th/h);

- Trang TTĐT THADS (để đăng tải);- Lưu: VT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
(đã ký)
Hoàng Sỹ ThànhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương